SRB:s och EBA:s riktlinjer 

Nedan är en förteckning över de anvisningar och riktlinjer som den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) gett.  

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till MREL  

SRB har publicerat uppdaterade riktlinjer för förtida inlösen av kvalificerade skulder (prior permissions regime). De uppdaterade riktlinjerna preciserar tillståndsförfarandet i anslutning till inlösen av kvalificerade skulder i överensstämmelse med de utkast till tekniska standarder (RTS).

SRB har preciserat MREL-behörigheten för de finansieringsinstrument som emitterats enligt Storbritanniens lagar (UK law instruments) till den del de inte har ett bail in-avtalsvillkor.

SRB har publicerat kontrollistor och formulär som säkerställer att MREL-instrumenten är behöriga och som bankens högsta ledning ska underteckna. 

SRB publicerar en åskådliggörande MREL-rapporteringsvy (MREL dashboard) på sin webbplats. Den är designad så att den ger en heltäckande bild av MREL-situationen samt finansieringskostnaderna och tillgången på finansiering i de banker som omfattas av SRB:s behörighet. MREL-rapporteringsvyn baserar sig på data som bankerna rapporterat till SRB och den publiceras varje kvartal.

SRB MREL policy under the banking package (2022)

COVID-19 crisis: the SRB's approach to MREL targets

SRB on MREL

EBA issues first monitoring report on TLAC-MREL instruments accompanied by 15 recommendations

EBA shows banks’ progress in planning for failure but encourages them to issue eligible debt instruments

EBA updates its quantitative analysis on MREL

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till resolutionsplanering 

SRB har publicerat ett tillkännagivande (RPC booklet) som gäller resolutionsplaneringscykeln 2021. Dess syfte är att för samarbetspartnerna precisera de centrala processerna och tidtabellerna i den cykel som inleddes den 1 april 2021. Dessa processer och tidtabeller tillämpas på de kreditinstitut som omfattas av SRB:s direkta behörighet.

SRB:s förväntningar i anslutning till institutens möjlighet till resolution (eng. resolvability) har beskrivits i SRB:s dokument ”Expectations for banks”. Det kompletteras av flera operativa riktlinjer på olika delområden av möjligheten till resolution som SRB publicerat, bland annat:

  • Riktlinjer om likviditet och finansiering i samband med resolution som ger instituten ytterligare information för identifiering av bland annat centrala likviditetsenheter och likviditetspådrivare vid resolutionsplanering,
  • Riktlinjer om finansmarknadens infrastrukturer  (eng. financial market infrastructure eller FMI), som behandlar uppgörandet av beredskapsplaner för FMI-tjänsteleverantörer,
  • Riktlinjer om operativ kontinuitet (eng. operational continuity in resolution eller OCIR), som ger instituten ytterligare information för identifiering och dokumentation av väsentliga tjänster samt hantering av kontinuitetsriskerna. SRB har kompletterat dessa riktlinjer den 29 november 2021 i fråga om omständigheter i anslutning till tjänsteleverantörernas ekonomiska resiliens samt personalens roller,
  • Riktlinjer som gäller bail-in-verktygets operationalisering, som ger instituten ytterligare information för utarbetandet av bail-in-playbooks samt för bail-in-informationskraven, och
  • Riktlinjer om separerbarhet i samband med så kallade transfer-verktyg, som ger instituten ytterligare information för analys av separerbarhet och utarbetandet av transfer-playbooks.

Läs mer: SRB Policies och Recovery, resolution and DGS

EBA:ns riktlinjer i anslutning till insättningsgaranti 

EBA har publicerat nya riktlinjer som gäller stresstester av insättningsgarantisystemen. Riktlinjerna förpliktar insättningsgarantisystemen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att på ett heltäckande sätt testa sin förmåga att klara av sina lagstadgade uppgifter samt att rapportera testresultaten på ett enhetligt sätt till EBA.

Läs mer: Recovery, resolution and DGS

SRB:s och EBA:ns  övriga utlåtanden och riktlinjer  

Verket för finansiell stabilitets meddelande om det underrättelseförfarande som gäller vissa avtal som omfattas av tredjeländers lagstiftning och vilkas avtalsvillkor inte kan innehålla nedskrivnings- och konverteringsbefogenheter. För närvarande berör underrättelseförfarandet inte institut som har en konkursstrategi.

SRB publishes approach for notifying impracticability to include bail-in recognition clauses in contracts

SRB: Banking Union resolution and access to FMIs

EBA and ESMA: institutions and authorities must consider retail holders of debt financial instruments in resolutions