SRB:s och EBA:s riktlinjer 

Nedan är en förteckning över de anvisningar och riktlinjer som den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) gett.  

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till MREL  

SRB har preciserat MREL-behörigheten för de finansieringsinstrument som emitterats enligt Storbritanniens lagar (UK law instruments) till den del de inte har ett bail in-avtalsvillkor.

SRB har publicerat kontrollistor och formulär som säkerställer att MREL-instrumenten är behöriga och som bankens högsta ledning ska underteckna. 

SRB publicerar en åskådliggörande MREL-rapporteringsvy (MREL dashboard) på sin webbplats. Den är designad så att den ger en heltäckande bild av MREL-situationen samt finansieringskostnaderna och tillgången på finansiering i de banker som omfattas av SRB:s behörighet. MREL-rapporteringsvyn baserar sig på data som bankerna rapporterat till SRB och den publiceras varje kvartal.

SRB MREL policy under the banking package (2021)

COVID-19 crisis: the SRB's approach to MREL targets

SRB on MREL

EBA issues first monitoring report on TLAC-MREL instruments accompanied by 15 recommendations

EBA shows banks’ progress in planning for failure but encourages them to issue eligible debt instruments

EBA updates its quantitative analysis on MREL

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till resolutionsplanering 

SRB har publicerat ett tillkännagivande (RPC booklet) som gäller resolutionsplaneringscykeln 2021. Dess syfte är att för samarbetspartnerna precisera de centrala processerna och tidtabellerna i den cykel som inleddes den 1 april 2021. Dessa processer och tidtabeller tillämpas på de kreditinstitut som omfattas av SRB:s direkta behörighet.

SRB har publicerat anvisningar som gäller institutens likviditet och finansiering vid resolution. Anvisningarna innehåller ytterligare information för instituten om identifiering av bland annat centrala likviditetsenheter och likviditetshanterare vid resolutionsplaneringen. Anvisningarna kompletterar de förväntningar som presenteras i SRB:s dokument ”Expectations for banks” och som gäller den metodologi som instituten ska använda för att bedöma sin likviditetsställning vid resolution.

SRB Policies

Recovery, resolution and DGS

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till hantering av en resolutionssituation 

SRB guidance documents for the bail-in operationalisation

SRB:s och EBA:ns riktlinjer i anslutning till insättningsgaranti 

Recovery, resolution and DGS

SRB:s och EBA:ns  övriga utlåtanden och riktlinjer  

SRB publishes approach for notifying impracticability to include bail-in recognition clauses in contracts

SRB: Banking Union resolution and access to FMIs

EBA and ESMA: institutions and authorities must consider retail holders of debt financial instruments in resolutions