Jobba hos oss  

”Verket för finansiell stabilitet är en utsiktspost över verksamheten i bankunionen.” 

Vi är ett självständigt  statligt verk.  Vår mission är att skydda insättare och skattebetalare mot följderna av och kostnaderna för bankkriser samt förebygga finanskriser och främja investeraransvaret. Vi svarar också för insättningsgarantin i Finland. Vi kan erbjuda våra anställda expertuppgifter som är viktiga för samhället.  Vårt verk är en utsiktspost över verksamheten i bankunionens andra pelare, den gemensamma resolutionsmekanismen, som kommit i gång 2015.  

Hos oss arbetar utöver överdirektören 26 experter i olika uppgifter i tjänsteförhållande. Kvinnornas andel av hela personalen är något över hälften. De flesta av våra anställda har avlagt högre högskoleexamen. Den vanligaste bakgrunden är studier i ekonomi, juridik och samhällsvetenskaper.  

Vi sköter krävande och mångsidiga expertuppgifter. Vi har varierande uppgifter inom verkets ansvarsområde; resolutionsplanering och analysarbete, utveckling av insättningsgarantisystemet, mångsidigt internationellt samarbete och påverkan.   

Tonvikten i vårt arbete ligger på internationell verksamhet som en del av det europeiska samarbetsnätverket. Detta återspeglas i ett nära samarbete med EU:s resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) på dess plena, inom dess kommittéer och arbetsgrupper och inom interna resolutionsteam som resolutionsnämnden tillsatt för att bereda ärenden som gäller enskilda institut. Vi är också aktivt i Europeiska bankmyndighetens (European Banking Authority, EBA) arbetsgrupper och kommittéer.

Läs mer om vår internationella verksamhet. 

Utom det internationella samarbetet har vi också ett nära samarbete med inhemska aktörer, såsom Finansinspektionen, Finlands Bank och finansministeriet och med de banker, värdepappersföretag och värdepapperscentralen, som hör till verkets behörighetsområde.   

Vi utvecklar aktivt vår verksamhet och satsar på personalens kompetens och välbefinnande. Vi utbildar vår personal och ordnar t.ex. interna studiecirklar kring intressanta ämnen.  
 
Vi har en sammansvetsad arbetsgemenskap och stöder och uppmuntrar varandra dagligen. Vi delar gemensamma värden och utvecklar gemensamt vår verksamhet.  

Finansministeriet är förhandlingsmyndighet inom vårt förvaltningsområde. Finansministeriet publicerar på sin webbplats det tjänstekollektivavtal som tillämpas vid Verket för finansiell stabilitet. 

Verkets värderingar vi är en modig och ansvarstagande expert; vi skapar, agerar och lyckas tillsammans; vi är öppna för att lära oss och utveckla nytt; och vår styrka är en jämlik och jämställd arbetsgemenskap som värdesätter individen.

Bild: RVV våra värderingar.

Lediga arbetsplatser 

Lediga arbetsplatser vid Verket för finansiell stabilitet finns i tjänsten valtiolle.fi