Jobba hos oss  

”Verket för finansiell stabilitet är en utsiktspost över verksamheten i bankunionen.” 

Vi är ett självständigt  statligt verk.  Vår mission är att skydda insättare och skattebetalare mot följderna av och kostnaderna för bankkriser samt förebygga finanskriser och främja investeraransvaret. Vi svarar också för insättningsgarantin i Finland. Vi kan erbjuda våra anställda expertuppgifter som är viktiga för samhället.  Vårt verk är en utsiktspost över verksamheten i bankunionens andra pelare, den gemensamma resolutionsmekanismen, som kommit i gång 2015.  

Hos oss arbetar utöver överdirektören 21 experter i olika uppgifter i tjänsteförhållande. Kvinnornas andel av hela personalen är något över hälften. De flesta av våra anställda har avlagt högre högskoleexamen. Den vanligaste bakgrunden är studier i ekonomi, juridik och samhällsvetenskaper.  

Vi sköter krävande och mångsidiga expertuppgifter. Vi har varierande uppgifter inom verkets ansvarsområde; resolutionsplanering och analysarbete, utveckling av insättningsgarantisystemet, mångsidigt internationellt samarbete och påverkan.   

Tonvikten i vårt arbete ligger på internationell verksamhet som en del av det europeiska samarbetsnätverket. Detta återspeglas i ett nära samarbete med EU:s resolutionsnämnd (SRB) på dess plena, inom dess kommittéer och arbetsgrupper och inom interna resolutionsteam som resolutionsnämnden tillsatt för att bereda ärenden som gäller enskilda institut. Vi är också aktivt i Europeiska bankmyndighetens (EBA) arbetsgrupper och kommittéer.  Läs mer om vår internationella verksamhet. 

Utom det internationella samarbetet har vi också ett nära samarbete med inhemska aktörer, såsom Finansinspektionen, Finlands Bank och finansministeriet och med de banker, värdepappersföretag och värdepapperscentralen, som hör till verkets behörighetsområde.   

Vi utvecklar aktivt vår verksamhet och satsar på personalens kompetens och välbefinnande. Vi utbildar vår personal och ordnar t.ex. interna studiecirklar kring intressanta ämnen.  
 
Vi har en sammansvetsad arbetsgemenskap och stöder och uppmuntrar varandra dagligen. Vi delar gemensamma värden och utvecklar gemensamt vår verksamhet.  

Finansministeriet är förhandlingsmyndighet inom vårt förvaltningsområde. Finansministeriet publicerar på sin webbplats det tjänstekollektivavtal som tillämpas vid Verket för finansiell stabilitet. 

Våra värden

  • Vi är en ansvarsfull och modig expert, som bygger, agerar och lyckas tillsammans. Vi är alltid öppna för att lära oss nytt och för att ständigt utveckla vår verksamhet. 
  • Vår verksamhet bygger på grundmurad sakkunskap och kontinuerligt utvecklande av yrkeskunskapen. Genom vårt kunnande tryggar vi stabiliteten på finansmarknaden. 
  • Vi förstår utvecklingen i vår verksamhetsmiljö. Vi skapar kunskap och erbjuder modigt lösningar på utmanande frågor. Vi deltar med våra visioner i den offentliga debatten. 
  • Vår verksamhet är proaktiv och transparent för alla parter. Vi är en ansvarsfull och tillförlitlig samarbetspart i vårt nätverk. 
  • Bakom vår framgångsrika verksamhet står en stark och sammansvetsad arbetsgemenskap, där vi stöder varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.  
  • Vi respekterar varandras arbetsinsatser och prestationer. Genom vårt eget arbete gör vi det möjligt för andra att lyckas. 
  • Att göra tillsammans är vårt kännetecken också utanför verket och det styr verksamhetssätt och arbetskultur i hela verket. Vi främjar aktivt olika samarbetsformer både internt, nationellt och internationellt.  
  • Vi tar ansvar för att utveckla vår expertis och våra verksamhetssätt. Vi informerar aktivt om våra framsteg både internt och externt. 
  • Kollegialt lärande är ett viktigt sätt för oss att lära. Vi stöder både vårt eget och våra samarbetspartners kontinuerliga lärande och kompetensutveckling.  Vi deltar aktivt i vårt nätverks utvecklingsprojekt. 


Lediga arbetsplatser 

Lediga arbetsplatser vid Verket för finansiell stabilitet finns i tjänsten valtiolle.fi