Insättningsgarantin i Europa

Insättningsgarantisystemen är harmoniserade mellan EU-medlemsländerna.  Bestämmelser om insättningsgarantin finns i EU:s insättningsgarantidirektiv, genom vilket bland annat snabb utbetalning, insättare och insättningar som skyddas och maximibeloppet för ersättningar 100 000 euro har harmoniserats. 

Vilket insättningsgarantisystem svarar för min insättning? 

Insättningsgarantidirektivet och den nationella lagstiftning genom vilket direktivet genomförts, säkerställer att insättningar i inlåningsbanker alltid omfattas av något insättningsgarantisystem inom EU. Utgångspunkten är att insättningsgarantisystemet i bankens hemland ansvarar för insättningsgarantin.

Insättningsgarantisystemet i bankens hemlandsvarar också för insättningsgarantin för insättare i bankens utländska filialer. Dessutom svarar insättningsgarantisystemet i bankens hemland för garantin för de insättare som har gjort en insättning i en bank som verkar utomlands utan filial (sk. passporting services, exempelvis Bank Norwegian då den är versam i Finland).

Även om insättningsgarantin harmoniserats i Europa på många sätt kan det finnas skillnader mellan olika länders insättningsgarantisystem t.ex. när det gäller utbetalningssätten för insättningsgarantiersättningar. Det kan också finnas skillnader i fråga om när en insättare kan få en ersättning som överskrider 100 000 euro.

I Finland svarar Verket för finansiell stabilitet för insättningsgarantisystemet. I Sverige svarar Riksgälden för insättningsgarantisystemet. På dess webbplats finns information också på finska. I Danmark svarar Finansiel Stabilitet, i Norge Bankenes sikringsfond och i Estland Tagatisfond. för insättningsgarantisystemet. 

Utbetalning av filialers insättningsgarantiersättningar 

För att utbetalningen av insättningsgarantiersättningar till insättarna ska gå så snabbt och lätt som möjligt sköter insättningsgarantisystemet i det land där filialen är belägen utbetalningen av insättningsgarantiersättningar på bankens hemlands vägnar. I sådana situationer fattar insättningsgarantisystemet i bankens hemland beslut om insättningsgarantiersättningar och finansierar ersättningarna. Insättningsgarantisystemet i det land där filialen är belägen sköter endast om utbetalningen.  

Den europeiska insättningsgarantin i framtiden 

Även om banktjänster erbjuds allt mer internationellt bör insättningsgarantin skydda insättare effektivt också i framtiden. Verket för finansiell stabilitet påverkar aktivt utvecklingen av den europeiska insättningsgarantin och lagstiftningen genom internationellt samarbete, t.ex. i Europeiska bankmyndighetens (European Banking Authority, EBA) arbetsgrupper.  Dessutom bistår verket finansministeriet i EU:s lagstiftningsprojekt i anslutning till insättningsgarantin.  

EU:s bankunion beskrivs så att den består av tre pelare, av vilka den tredje pelaren gäller insättningsgarantin. Av pelarna har de två första, dvs. den centraliserade gemensamma tillsynsmekanismen och den centraliserade gemensamma resolutionsmekanismen redan inlett sin verksamhet. Om den tredje pelaren, dvs, den gemensamma insättningsgarantin (European Deposit Insurance Scheme, EDIS), har inte ännu fattats beslut utan det förs ingående diskussioner om den. Centrala ämnen för diskussion är t.ex. frågan om hur en gemensam insättningsgaranti ska finansieras, vilken ansvarsfördelning den ska bygga på och hur administrationen av systemet ska ordnas.

Om bankunionens gemensamma insättningsgaranti genomförds blir Verket för finansiell stabilitet en del av det gemensamma insättningsgarantisystemet. Syftet med en gemensam insättningsgaranti är att trygga alla bankunionländernas insättare och insättningar på ett mera trovärdigt och enhetligt sätt än det nuvarande systemet. 

Läs mer om Verket för finansiell stabilitets internationella samarbete här.

Nyttiga länkar om detta ämne: 

EU:s insättningsgarantidirektiv