Insättningsgarantin i Europa

Insättningsgarantisystemen är harmoniserade mellan EU-medlemsländerna.  Bestämmelser om insättningsgarantin finns i EU:s insättningsgarantidirektiv, genom vilket bland annat snabb utbetalning, insättare och insättningar som skyddas och maximibeloppet för ersättningar 100 000 euro har harmoniserats. 

Fastställande av bankens insättningsgarantisystem 

Insättningsgarantin är ett lagstadgat system som en inlåningsbanks hemstat upprätthåller för att skydda insättningar. Det omfattar insättningarna oberoende av insättarens hemstat eller nationalitet.

Vilket lands insättningsgarantisystem som en inlåningsbank omfattas av beror på var banken har sin stadigvarande hemort. I en ersättningssituation bestäms de nationella insättningsgarantisystemens ansvar och uppgifter i fråga om en inlåningsbank som är verksam i flera länder enligt om den utländska inlåningsbanken har ett dotterbolag eller en filial i etableringsstaten eller om den verkar gränsöverskridande utan fast driftställe.

Alla finländska inlåningsbanker omfattas av insättningsgarantin i Finland.

  • Med en finländsk inlåningsbank avses en inlåningsbank som har beviljats koncession i Finland.
     
  • Också en utländsk inlåningsbanks dotterbolag som är verksamt i Finland betraktas som en finländsk inlåningsbank med avseende på insättningsgarantin. 

Utländska banker som är verksamma i Finland omfattas av insättningsgarantin i bankens hemland.

  • Om en utländsk bank har en filial i Finland, betalar Verket för finansiell stabilitet insättningsgarantiersättningar till filialens insättare på bankens hemlands vägnar. Med filial avses i detta fall ett fast driftställe som en bank från ett annat EES-land har i Finland och från vilket banken bedriver affärsverksamhet i Finland.
     
  • Om en utländsk bank tillhandahåller gränsöverskridande insättningstjänster i Finland utan filial, eller om en insättare har en insättning i en utländsk bank, sköter inlåningsbankens hemstat utbetalningen av insättningsgarantiersättningar. Verket för finansiell stabilitet deltar inte i utbetalningen av ersättningarna.

Vilket insättningsgarantisystem svarar för min insättning? 

I Finland svarar Verket för finansiell stabilitet för insättningsgarantisystemet. I Sverige svarar Riksgälden för insättningsgarantisystemet. På dess webbplats finns information också på finska. I Danmark svarar Finansiel Stabilitet, i Norge Bankenes sikringsfond och i Estland Tagatisfond. för insättningsgarantisystemet. 

På vår webbplats finns en förteckning över insättningsgarantin för banker som är verksamma i Finland. I förteckningen kan du kontrollera inlåningsbankens hemstat och vilket insättningsgarantisystem som svarar för din inlåningsbanks insättningsgaranti.

Banker som omfattas av insättningsgarantin

Utbetalning av filialers insättningsgarantiersättningar 

För att utbetalningen av insättningsgarantiersättningar till insättarna ska gå så snabbt och lätt som möjligt sköter insättningsgarantisystemet i det land där filialen är belägen utbetalningen av insättningsgarantiersättningar på bankens hemlands vägnar. I sådana situationer fattar insättningsgarantisystemet i bankens hemland beslut om insättningsgarantiersättningar och finansierar ersättningarna. Insättningsgarantisystemet i det land där filialen är belägen sköter endast om utbetalningen.

Den europeiska insättningsgarantin i framtiden 

Även om banktjänster erbjuds allt mer internationellt bör insättningsgarantin skydda insättare effektivt också i framtiden. Verket för finansiell stabilitet påverkar aktivt utvecklingen av den europeiska insättningsgarantin och lagstiftningen genom internationellt samarbete, t.ex. i Europeiska bankmyndighetens (European Banking Authority, EBA) arbetsgrupper.  Dessutom bistår verket finansministeriet i EU:s lagstiftningsprojekt i anslutning till insättningsgarantin.  

EU:s bankunion beskrivs så att den består av tre pelare, av vilka den tredje pelaren gäller insättningsgarantin. Av pelarna har de två första, dvs. den centraliserade gemensamma tillsynsmekanismen och den centraliserade gemensamma resolutionsmekanismen redan inlett sin verksamhet. Om den tredje pelaren, dvs, den gemensamma insättningsgarantin (European Deposit Insurance Scheme, EDIS), har inte ännu fattats beslut utan det förs ingående diskussioner om den. Centrala ämnen för diskussion är t.ex. frågan om hur en gemensam insättningsgaranti ska finansieras, vilken ansvarsfördelning den ska bygga på och hur administrationen av systemet ska ordnas.

Om bankunionens gemensamma insättningsgaranti genomförds blir Verket för finansiell stabilitet en del av det gemensamma insättningsgarantisystemet. Syftet med en gemensam insättningsgaranti är att trygga alla bankunionländernas insättare och insättningar på ett mera trovärdigt och enhetligt sätt än det nuvarande systemet. 

Läs mer om Verket för finansiell stabilitets internationella samarbete

Nyttiga länkar om detta ämne: 

EU:s insättningsgarantidirektiv