Banker som omfattas av insättningsgarantin

Insättningsgarantisystemens verksamhet och garantins omfattning har harmoniserats genom EU-lagstiftning. Dessutom bedrivs mycket gränsöverskridande samarbete mellan myndigheterna och insättningsgarantisystemen i ärenden som gäller insättningsgaranti för att förenhetliga verksamheten. Insättningar i alla inlåningsbanker hör till insättningsgarantisystemet i bankens hemstat.  

Du kan läsa närmare om olika länders insättningsgarantisystems ansvar här.

Alla finländska inlåningsbanker hör till Finlands insättningsgarantisystem, för vilket Verket för finansiell stabilitet (verket) ansvarar. När det gäller insättningsgarantin betraktas OP Gruppen, POP Bank-gruppen och Sparbanksgruppen som en och samma bank. Detta beror på att de banker som hör till dessa grupper inom gruppen helt eller delvis ansvarar för varandras utfästelser eller åtaganden. 

Verket för finansiell stabilitet för en förteckning över de banker verksamma i Finland som omfattas av insättningsgarantin. I förteckningen kan du kolla vilken myndighet som svarar för din egen banks insättningsgaranti. 

Hittade du inte din bank i förteckningen? Kontakta verket per e-post.