Vilka insättningar är skyddade?

Insättningsgarantin skyddar endast insättningar, dvs. medel som är insatta på ett bankkonto. Huvudregeln är att alla insättares, dvs. kontoinnehavares insättningar omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin är inte bunden till insättarens hemort eller nationalitet. Insättningsgarantin skyddar både insättningar som gjorts i euro och i andra valutor. 

Vad är en insättning? 

En insättning är ett bankkonto (avistakonto) eller ett tidsbundet konto (tidsbunden insättning) som öppnats i insättarens namn i bankens system.  

Insättningar är exempelvis: 

 • Brukskonton som är avsedda för dagliga transaktioner 
 • Sparkonton som är avsedda för sparande (inkl. LS-konton som är avsedda för långtidssparande) 
 • BSP-konton för sparande för en första bostad 
 • Insättningar som gjorts för någon annans räkning. t.ex. kundmedelskonton 

Kännetecknande för insättningar är till exempel att du har ingått ett kontoavtal om ett inlåningskonto{ { med din bank och att allmänna villkor gäller för kontot.   

Endast inlåningsbanker har rätt att ta emot insättningar. Endast inlåningsprodukter som tillhandahålls av inlåningsbanker får alltså kallas insättning. Inlåningsbankerna är skyldiga att årligen informera insättarna om grundläggande fakta om insättningsgarantin. 

Majoriteten av finländarna (56 %) vet att Finland har ett system för att skydda insättningar på bank. Det framgår av en undersökning som verket lät göra 2019. 

Vilka produkter, konton eller insättningar omfattas inte av insättningsgarantin? 

Insättningsgarantin omfattar inte placeringar, betalningsförmedlares betalkonton eller insättningar som har samband med brott.  

Placeringar 

Kontoformer, som till sin karaktär är placeringar, omfattas inte av insättningsgarantin. Insätttningsgarantin är inte avsedd att skydda riskutsatta investeringar. Placeringar är exempelvis:  

 • Värdepapper, såsom aktier och fondandelar.
 • Bankernas placeringsprodukter i form av investeringar i eget kapital, såsom OP:s avkastningsandelar och POP-andelar. 
 • Penningmarknadsplaceringar, bankcertifikat som emitteras bankerna och andra penningmarknadsinstrument. 

Fondanknutna insättningar och aktiesparkonton är delvis skyddade

I vissa fall omfattas en insättning som är fondanknuten delvis av insättningsgarantin. För att en insättning ska omfattas av insättningsgarantin ska räntan på insättningen vara lätt att räkna ut på förhand.

Med en fondanknuten insättning avses en inlåningsprodukt vars ränta helt eller delvis är bunden till utvecklingen av värdet på en underliggande tillgång. En aktiekorg är t.ex. en typisk underliggande tillgång. Med tilläggsränta avses en ränta eller avkastning som inte är bunden till ett tidsförlopp utan till utvecklingen av värdet på en underliggande tillgång. Med garantiränta avses en ränta som är bunden till ett tidsförlopp.

Kapitalet och garantiräntan för en fondanknuten insättning omfattas av insättningsgarantin. Tilläggsräntan för en fondanknuten insättning faller utanför insättningsgarantin.

Medel på ett aktiesparkonto omfattas av insättningsgarantin. De aktier som ingår i sparmedlen i ett aktiesparkontoavtal är däremot placeringar, som inte omfattas av insättningsgarantin. 

Betaltjänstleverantörers betalkonton 

Betaltjänstleverantörer är betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och utgivare av elektroniska pengar som avses i lagen om betalningsinstitut. En betaltjänstleverantör är inte en inlåningsbank och tar således inte emot insättningar. Betaltjänstleverantörers betalkonton omfattas därmed inte av insättningsgarantin vid betaltjänstleverantörens insolvens. Kundmedel hos betaltjänstleverantörer skyddas vid betaltjänstleverantörens insolvens på andra sätt än genom insättningsgaranti. Betaltjänstleverantören är skyldig att förvalta sina kunders medel så att de kan separeras från betaltjänstleverantörens egna medel även vid betaltjänstleverantörens insolvens. Betaltjänstleverantören förvarar sina kunders medel t.ex. genom att deponera dem i en inlåningsbank. Vid betaltjänstleverantörens insolvens ersätts medlen som fanns på betalkonton inte ur insättningsgarantin, utan kundernas medel betalas till kunderna som ett led i ett normalt insolvensförfarande, exempelvis en konkurs.

När betaltjänstleverantören har deponerat kundernas medel i en inlåningsbank omfattas de av insättningsgarantin vid inlåningsbankens insolvens.

Insättningar relaterade till brottslighet 

Sådana insättningar som bygger på häleri- eller penningtvättbrott faller utanför insättningsgarantin. Om en förundersökning eller en rättegång gällande brott pågår betalas inte insättningsgarantiersättning ut då inlåningsbanken är insolvent innan domstolen utfärdat ett beslut som vunnit laga kraft. 

Vems insättningar omfattas av insättningsgarantin? 

I princip är alla insättares insättningar skyddade.  Med insättare avses den person som i kontoavtalet registrerats som kontoinnehavare. Insättningsgarantin är inte bunden till insättarens hemort eller nationalitet. 

Insättare är exempelvis: 

 • Privatpersoner 
 • Dödsbon 
 • Olika organisationer: företag oberoende av bolagsform och storlek, registrerade föreningar samt stiftelser. 

Vems insättningar omfattas inte av insättningsgarantin? 

Endast de insättare som finns särskilt förtecknade i lagen får inte skydd för sina insättningar. Insättningsgarantin gäller inte följande insättare: 

 • Den offentliga sektorn, t.ex. staten och statens inrättningar, kommuner och samkommuner och landskapet Åland. 
 • Kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och finansinstitut, när insättningarna gjorts för deras egen räkning (också dessa insättares kundmedelskonton omfattas av garantin) 
 • Försäkringsbolag, försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor. 

Om insättningens ägares identitet inte kan utredas kan inte insättningsgarantiersättning betalas för insättningen. 

Hur stort är ersättningsbeloppet? 

Utgångspunkten för insättningsgarantiersättningen är saldot på kontot. Också medel på väg att flyta in, dvs. medel som är föremål för betalningsförmedling men ännu inte har bokförts på kontot, räknas med i ersättningen. Verket för finansiell stabilitet får dessa kontouppgifter direkt från bankerna.  

I ersättningsbeloppet medräknas en kunds insättningar i en och samma bank oberoende av antalet konton Ersättningen för en insättare är dock högst 100 000 euro. Maximiersättningen gäller per insättare. Exempelvis en ersättning som en make får påverkar inte den andra makens ersättning. 

Maximiersättningen gäller också per bank.  Om en insättare har konton i flera olika banker har insättningarna i varje bank en egen övre ersättningsgräns på 100 000 euro. När det gäller insättningsgarantin betraktas OP Gruppen, POP Bank-gruppen och Sparbanksgruppen som en och samma bank. Detta beror på att de banker som hör till dessa grupper inom gruppen helt eller delvis ansvarar för varandras utfästelser eller åtaganden.