Garanterade insättningar

Insättning

Endast inlåningsbanker har rätt att ta emot insättningar. Inlåningsbankerna informerar insättarna årligen om insättningsgarantin. Enligt lagen får endast inlåningsprodukter som tillhandahålls av inlåningsbanker kallas inlåning. En insättning utgör ett bankkonto (avistakonto) med standardvillkor som öppnats i inlåningskundens namn i bankens system eller ett tidsbundet konto (tidsbunden insättning). Endast insättningar omfattas av det ökade skydd som insättningsgarantin erbjuder.

Kännetecknande för insättningar är till exempel att du har ingått ett kontoavtal om ett inlåningskonto med din bank och att allmänna villkor gäller för kontot. Insättningsgarantin gäller bland annat BSP-konton, LS-konton och till exempel kundmedelskonton som används inom advokatverksamhet eller som värdepappersföretag har i sitt namn. Insättningsgarantin gäller oberoende av kontots valuta. Kontoformer som har karaktären av investeringar faller utanför insättningsgarantin.

Fondanknutna insättningar

Insättningsgarantin är inte avsedd för riskutsatta investeringar. Dessutom ska räntan på en insättning vara lätt att räkna ut på förhand. Insättningsgarantin för fondanknutna insättningar kan därför vara begränsad.
Med en fondanknuten insättning avses en inlåningsprodukt vars ränta helt eller delvis är bunden till utvecklingen av värdet på en underliggande tillgång, t.ex. en aktiekorg (och inte till ett tidsförlopp). Med tilläggsränta avses en ränta eller avkastning som inte är bunden till ett tidsförlopp utan till utvecklingen av värdet på en underliggande tillgång, t.ex. en aktiekorg. Med garantiränta avses en ränta som är bunden till ett tidsförlopp.
Kapitalet och garantiräntan för en fondanknuten insättning omfattas av insättningsgarantin, medan tilläggsräntan faller utanför garantin.

Konton som faller utanför insättningsgarantin

Penningmarknadsinstrument

Penningmarknadsinstrument omfattas inte av insättningsgarantin. Penningmarknadsinstrument är bland annat bankcertifikat, som emitteras av banker, och så kallade penningmarknadsplaceringar. Penningmarknadsplaceringar kallas ibland missvisande för penningmarknadsdepositioner. En penningmarknadsplacering skiljer sig dock från en insättning (deposition) t.ex. genom att inga kontoavtal och kontovillkor gäller för placeringen, utan kunden endast får en s.k. bekräftelse på penningmarknadsplaceringen.