Resolutionsplaner är till hjälp för krisberedskapen 

Vem upprättar resolutionsplaner? 

Verket för finansiell stabilitet upprättar resolutionsplaner för finländska banker, andra kreditinstitut, värdepappersföretag och värdepapperscentralen. Planerna upprättas för instituten endast på koncernnivå. Resolutionsplanen skapar beredskap för en situation där en bank eller ett annat kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller värdepapperscentralen riskerar att fallera. 

För kreditinstitutens del svarar verket för upprättandet av planer för små och medelstora institut, som inte hör under den gemensamma resolutionsnämndens (SRB) direkta bestämmanderätt. Planerna för stora institut upprättas av EU:s resolutionsnämnd i samarbete med verket i institutspecifika resolutionsteam (Internal Resolution Team, IRT), där experter från både SRB och verket är medlemmar.  

För koncerner med moderbolag utanför bankunionen upprättas resolutionsplanerna av ett resolutionskollegium under ledning av resolutionsmyndigheten i koncernens hemland.  

Delområdena i resolutionsplanen 

En resolutionsplan upprättas för varje institut, men planens stomme och huvudområdena har definierats i resolutionslagen och den förordning som utfärdats med stöd av lagen. När det gäller banker och andra kreditinstitut finns det också närmare definitioner i SRB:s manual om resolutionsplaner och i andra anvisningar. 
 
Resolutionsplanens huvudområden är: 

 • En strategisk analys av affärsverksamheten, som innehåller en bedömning av hur kritiska funktionerna är 
 • En definition av den primära resolutionsstrategin 
 • En analys av den ekonomiska och funktionella kontinuiteten 
 • En analys av hur institutets datasystem och kommunikation fungerar i en krissituation 
 • En bedömning av resolutionsdugligheten samt eventuella korrigeringsåtgärder som föreslagits av myndigheterna

En strategisk verksamhetsanalys utförs för att identifiera den resolutionsstrategi som bäst lämpar sig för institutet, om ett sedvanligt konkursförfarande inte anses motiverat. Resolutionsplanen är då mera omfattande och detaljerad. Planen, som bygger på en resolutionsstrategi, ska specificera de åtgärder som bör vidtas i en krissituation för att kritiska funktioner som institutet tillhandahåller  tredje parter ska kunna upprätthållas. Resolutionsstrategin testas mot olika krisscenarier.  

Resolutionen ska genomföras med minsta möjliga negativa konsekvenser för den finansiella stabiliteten. Vidare ska såväl inlåningskunder som bankkundernas tillgångar och egendom skyddas. Planerna får inte utgå från extraordinärt offentligt finansiellt stöd eller nödfinansiering från centralbanken. 
 
Verket för finansiell stabilitet har med stöd av resolutionslagen befogenheter att fatta diverse beslut som gäller de institut som det har behörighet över. En del av besluten fattas redan i samband med resolutionsplaneringen och kan således gälla ekonomiskt stabila institut med sunda verksamhetsförutsättningar. Det gäller t.ex. beslut om det egna kapitalets och de nedskrivningsbara skuldernas minimibelopp. 

Uppdateringen av resolutionsplanerna är en fortgående process 

En resolutionsplan upprättas i regel årligen för varje institut. Små institut som är av mindre betydelse för det finansiella systemet får upprätta en förenklad plan, där strategin i allmänhet är försättande i konkurs, och den kan också uppdateras mera sällan (i praktiken vartannat år).  Verket fattar beslut om vilka institut som beviljas förenklade skyldigheter. Verket samarbetar med Finansinspektionen för att säkerställa att de förenklade skyldigheterna i fråga om återhämtnings- och resolutionsplaner tillämpas enhetligt. 

Till upprättandet av resolutionsplanen hör förutom avfattandet av själva planen också olika beslut, begäran om information och diskussionen med institutet samt samråd med andra myndigheter.  

Som grund för resolutionsplanen används de uppgifter som instituten rapporterar regelbundet. Den viktigaste rapporteringen omfattar rapporteringstabeller som baserar sig på EBA:s, dvs. Europeiska bankmyndighetens, (European Banking Authority) standard, den så kallade CIR-rapporteringen.

Bild: Processen för utarbetande av en resolutionsplan 

Verket ska bedöma vilka konsekvenser ett  insolvensförfarande för institutet skulle få för verksamheten på finansmarknaden, andra institut, tillgången till finansiering och ekonomin överlag.

Samtidigt som verket upprättar eller granskar ett instituts  resolutionsplan ska det också bedöma eventuella hinder för att upplösa och omstrukturera  institutet. Om verket då efter samråd med Finansinspektionen konstaterar att det föreligger ett väsentligt hinder för upplösning eller omstrukturering av institutet, ska det skriftligen meddela institutet om detta Om institutet inte kan föreslå tillräckliga åtgärder för att avlägsna hindren, kan verket kräva vissa åtgärder av institutet. Besluten kan gälla bland annat begränsning av exponeringarna, försäljning av tillgångar, begränsning eller avveckling av enskilda verksamheter eller juridisk omstrukturering. 

Verket för finansiell stabilitet har inte självständiga befogenheter att förelägga institut administrativa påföljder. Däremot kan Finansinspektionen på framställning av Verket för finansiell stabilitet besluta om sanktioner för institut som underlåter att lämna de upplysningar som behövs för upprättande av resolutionsplaner.  

Vad är MREL?   

 • Förkortningen kommer från orden ”Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities”  
 • MREL betyder minimikrav på eget kapital och nedskrivningsbara skulder och är en central del av resolutionsregleringen.  
 • Avsikten är att säkerställa att institutet har ett tillräckligt stora egna tillgångar och sådana skuldinstrument som kan användas i en kris för att täcka förluster och kapitalisera institutet (ett s.k. bail-in-verktyg)  
 • Investerarna bär sitt ansvar för kostnaderna för bankkriser när resolutionsmyndigheten tillämpas bail-in-verktyget.  
 • Beslutet om minimibeloppet av institutets kapitalbas och nedskrivningsbara skulder fattas samtidigt med upprättandet av resolutionsplanen.  
 • Resolutionsmyndigheterna följer med institutens skuldstruktur och uppfyllandet av MREL-kraven med hjälp av de uppgifter som instituten rapporterar.

Nyttiga länkar i anslutning till ämnet: