Rapporteringskrav vid resolution

Verket för finansiell stabilitet samlar regelbundet in information från de kreditinstitut och värdepappersföretag som faller inom dess behörighet, för upprättandet av resolutionsplaner samt för uppställande och uppföljning av MREL-kravet (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).  

Resolutionsrapporteringen är en omfattande helhet, i vilken ingår bland annat uppgifter om institutens skuldstruktur, kapitalkrav, bedömning av kritiska funktioner, deltagande i finansmarknadens infrastruktur samt de viktigaste datasystemen som institutet har i bruk. Formbunden rapportering utgör grunden för informationsbehoven för resolutionsplaneringen, men dessutom kan verket göra särskild begäran om information till olika institut eller mera allmänt till alla institut, gällande t.ex. de prioriterade områdena i det planeringsarbete som fastställs årligen.

Verket för finansiell stabilitet samlar för planeringsarbete i regel in rapportering antingen årligen eller vartannat år, beroende på om det i ett instituts eventuella krissituation bedömts vara nödvändigt att tillämpa resolutionsbefogenheter. Den information som behövs för uppföljningen av MREL-kravet samlas däremot i princip in kvartalsvis för att möjliggöra effektiv tillsyn.

Verket för finansiell stabilitet bedriver också i fråga om rapporteringen nära samarbete med den myndighet som svarar för tillsynen, Finansinspektionen. Verket för finansiell stabilitet utnyttjar i sitt arbete i stor omfattning också uppgifter som Finansinspektionen samlat in och därför finns det bestämmelser om informationsutbyte mellan myndigheter både i lagstiftningen och i form av samarbetsarrangemang som preciserar den. Effektivt informationsutbyte mellan myndigheterna lättar på institutens rapporteringsbörda.

Vid insamlingen av information tillämpas Europeiska bankmyndighetens (EBA) och den gemensamma resolutionsnämndens (SRB) tekniska definitioner, tabeller för insamling av uppgifter och andra anvisningar.

Som en del av det europeiska myndighetssamarbetet förmedlar Verket för finansiell stabilitet de uppgifter det samlar in till EU-myndigheterna (EBA och SRB) samt Finansinspektionen.

Läs mer om resolutionsplanering

Insamling av uppgifter i anslutning till resolutionsplaneringen för 2024

För upprättandet av resolutionsplaner samlar RVV in uppgifter om situationen 31.12.2023 från de kreditinstitut (LSI-kreditinstitut) som faller inom verkets behörighet. RVV samlar in uppgifterna som rapportering i XBRL-format i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) aktuella rapporteringsregler.

Sista dag för lämnande av uppgifter till RVV är 30.4.2024.

Uppgifterna ska lämnas via e-post till tiedonkeruu(at)rahoitusvakausvirasto.fi.

Uppgifterna ska lämnas via krypterad e-post, antingen genom att använda rapportörens eget e-postkrypteringssystem eller vid behov genom att från RVV begära ett krypterat e-postmeddelande, så att uppgifterna kan lämnas genom att svara på meddelandet.

Rapportörerna har från och med 1.3.2024 också möjlighet att skicka XBRL-testrapporter till ovan nämnda e-postadress. I meddelandet ska det tydligt framgå att testrapporterna har skickats uteslutande för att kontrollera att materialet är tekniskt korrekt. Testrapporternas valideringsresultat som genereras av SRB:s rapporteringsportal skickas till rapportören, men RVV konsulterar eller instruerar inte rapportören om innehållet i testrapporternas valideringsresultat.

RVV önskar påpeka att hos en del institut är e-posttrafiken med RVV alltid TLS-krypterad. Ett institut som vill ansluta sig till TLS-kryptering eller kontrollera om det redan omfattas av kryptering kan höra sig för om saken genom att skicka e-post till rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi.

Datainsamlingen genomförs i enlighet med Verket för finansiell stabilitets vidstående begäran om uppgifter (på finska) och dess institutsspecifika bilagor som har tillställts LSI-kreditinstituten 24.11.2023. Ytterligare information utöver det bifogade meddelandet fås genom att skicka e-post till tiedonkeruu(at)rvv.fi.

Insamling av uppgifter om uppfyllandet av MREL-kravet och kravet på offentliggörande av MREL-uppgifter


Under 2024 fortsätter RVV att samla in uppgifter om uppfyllandet av MREL-kravet (s.k. MRELTLAC-uppgiftsinsamling) från LSI-kreditinstitut som har en resolutionsstrategi, om vilket RVV informerade kreditinstituten i fråga i ett separat brev med begäran om uppgifter 1.7.2021.

Från LSI-kreditinstituten i fråga samlar RVV också in en kontrollista och formuläret med ledningens bekräftelse per 31.12.2023 för att säkerställa att de skulder som uppgetts vid uppgiftsinsamlingen om uppfyllandet av MREL-kravet är MREL-kvalificerade, om vilket RVV informerade kreditinstituten i fråga i ett separat brev med begäran om uppgifter 19.11.2021.

År 2022 inledde RVV dessutom förenklad uppgiftsinsamling om uppfyllandet av MREL-kravet även för vissa LSI-kreditinstitut som har en konkursstrategi, och denna uppgiftsinsamling fortsätter under 2024.

RVV vill också påminna instituten om kravet på offentliggörande av MREL-uppgifter (disclosure), om vilket föreskrivs i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/763 och vilket har inkluderats i EBA:s rapporteringsregler. Kravet på offentliggörande träder i kraft 1.1.2024 och den första tidpunkt för vilken MREL-uppgifter ska offentliggöras är därmed 30.6.2024.


Tillståndsförfarandet för förtida återköp och inlösen av kvalificerade skulder

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/827 angående förtida återköp och inlösen av MREL-skuldinstrument trädde i kraft 9 maj 2023.

För institut som har en resolutionsstrategi som definierats av RVV motsvarar förordningen till innehållet EBA:s RTS-utkast, och RVV har tillämpat ett förfarande enligt RTS-utkastet redan innan förordningen trädde i kraft (RVV 2/01.00.01/2021).

I och med att förordningen trädde i kraft förändrades tillståndsförfarandet för institut på vilka det har ställts ett MREL-krav som enbart består av en förlustabsorberingskomponent (MREL = LAA, alltså s.k. institut med en konkursstrategi). Så som föreskrivs i förordningen ska dessa institut ansöka om tillstånd hos RVV minst tre månader före planerad inlösen.

Nyttiga länkar 

 Hittade du inte den information du sökte? Kontakta verket tiedonkeruu(at)rvv.fi