Rapporteringskrav vid resolution

Verket för finansiell stabilitet samlar regelbundet in information från de kreditinstitut och värdepappersföretag som faller inom dess behörighet, för upprättandet av resolutionsplaner samt för uppställande och uppföljning av MREL-kravet (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).  

Resolutionsrapporteringen är en omfattande helhet, i vilken ingår bland annat uppgifter om institutens skuldstruktur, kapitalkrav, bedömning av kritiska funktioner, deltagande i finansmarknadens infrastruktur samt de viktigaste datasystemen som institutet har i bruk. Formbunden rapportering utgör grunden för informationsbehoven för resolutionsplaneringen, men dessutom kan verket göra särskild begäran om information till olika institut eller mera allmänt till alla institut, gällande t.ex. de prioriterade områdena i det planeringsarbete som fastställs årligen.

Verket för finansiell stabilitet samlar för planeringsarbete i regel in rapportering antingen årligen eller vartannat år, beroende på om det i ett instituts eventuella krissituation bedömts vara nödvändigt att tillämpa resolutionsbefogenheter. Den information som behövs för uppföljningen av MREL-kravet samlas däremot i princip in kvartalsvis för att möjliggöra effektiv tillsyn.

Verket för finansiell stabilitet bedriver också i fråga om rapporteringen nära samarbete med den myndighet som svarar för tillsynen, Finansinspektionen. Verket för finansiell stabilitet utnyttjar i sitt arbete i stor omfattning också uppgifter som Finansinspektionen samlat in och därför finns det bestämmelser om informationsutbyte mellan myndigheter både i lagstiftningen och i form av samarbetsarrangemang som preciserar den. Effektivt informationsutbyte mellan myndigheterna lättar på institutens rapporteringsbörda.

Vid insamlingen av information tillämpas Europeiska bankmyndighetens (EBA) och den gemensamma resolutionsnämndens (SRB) tekniska definitioner, tabeller för insamling av uppgifter och andra anvisningar.

Som en del av det europeiska myndighetssamarbetet förmedlar Verket för finansiell stabilitet de uppgifter det samlar in till EU-myndigheterna (EBA och SRB) samt Finansinspektionen.

Läs mer om resolutionsplanering

Datainsamling för resolutionsplaneringen 2022 

meddelandet. Förutom i det bifogade meddelandet fås tilläggsinformation från e-postadressen tiedonkeruu(at)rvv.fi.

Datainsamlingen grundar sig på Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624 (”CIR-förordningen”). Uppgifterna samlades in enligt RES-modulen i EBA:s rapporteringsbestämmelser version 2.10 som rapportering i XBRL-form. I anslutning till denna datainsamling har Verket för finansiell stabilitet sänt en begäran om uppgifter samt närmare institutspecifika rapporteringskrav till alla LSI-kreditinstitut via e-post 30.10.2020. Tidsfristen för inlämning av uppgifter till Verket för finansiell stabilitet var 30.4.2021. 

Kreditinstituten hade från och med 1.3.2021 möjlighet att sända XBRL-testrapporter till Verket för finansiell stabilitet. Kreditinstituten kunde alltså innan tidsfristen för inlämning av uppgifter gick ut skicka in sina XBRL-filer för granskning av att de är tekniskt korrekta och därmed försäkra sig om att filerna var tekniskt valida.  

Utöver den datainsamling som grundar sig på CIR-förordningen har Verket för finansiell stabilitet också samlat in värdepappersspecifika skuldstrukturuppgifter från LSI-kreditinstituten i form av Excel-rapporter. Verket för finansiell stabilitet har 30.10.2020 sänt Excel-blanketten för denna datainsamling till alla LSI-kreditinstitut som bilaga till e-postmeddelandet med begäran om uppgifter.  Anvisningar om ifyllandet av blanketten finns i tillämpliga delar i SRB:s dokument ”Guidance on the Liability Data Report”. Tidsfristen för inlämning av uppgifter till Verket för finansiell stabilitet var 30.4.2021. 

Datainsamling i samband med uppföljningen av MREL-kravet 

Från och med 31.12.2021 samlar Verket för finansiell stabilitet kvartalsvis in uppgifter från vissa LSI-kreditinstitut som har en konkursstrategi och som omfattas av verkets behörighet för förenklad uppföljning av MREL-kravet. I det bifogade meddelandet beskrivs innehållet i datainsamlingen och de väsentliga tidsfristerna närmare.

Från och med 31.12.2021 samlar Verket för finansiell stabilitet årligen in kontrollistan och formuläret med ledningens bekräftelse från de LSI-kreditinstitut som har en resolutionsstrategi och som omfattas av verkets behörighet för att säkerställa att de skulder som uppgetts vid datainsamlingen enligt MREL-rapporteringsförordningen är MREL-behöriga. I den bifogade begäran om uppgifter beskrivs innehållet i datainsamlingen och de väsentliga tidsfristerna närmare. 

Förutom i meddelandena fås tilläggsinformation från adressen tiedonkeruu(at)rvv.fi.

Insamlingen av uppgifter i Excel-form kvartalsvis från de LSI-kreditinstitut som har en resolutionsstrategi i samband med uppföljningen av MREL-kravet fortsätter 2021. Nästa gång samlas uppgifter in om situationen 31.3.2020. Närmare anvisningar om denna datainsamling har sänts i ett separat meddelande till de LSI-kreditinstitut som har en resolutionsstrategi. 

EBA:s ITS angående rapportering och publicering av MREL/TLAC

Europeiska bankmyndighetens (EBA) slutliga tekniska genomförandestandarder (implementing technical standards, ITS) som gäller kraven på publicering av och myndighetsrapportering om MREL och TLAC har publicerats 12.5.2021. Kommissionens genomförandeförordning som gäller denna myndighetsrapportering på EU-nivå finns under ”Nyttiga länkar”.

Rapporteringskravet träder i kraft för situationen 30.6.2021 och den första tidsgränsen för inlämingen av uppgifterna till Verket för finansiell stabilitet är 30.9.2021. Uppgifterna behöver inte lämnas in separat till Finansinspektionen. Rapporteringskravet gäller banker i Finland som har en resolutionsstrategi och rapporteringen sker kvartalsvis. Rapporteringskravet kompletteras med separat datainsamling i Excel-format gällande prognoser om MREL kapaciteten framställt av bankerna.

Verket för finansiell stabilitet har informerat de LSI-banker som har en resolutionsstrategi genom en begäran om uppgifter i anslutning till det uppdaterade MREL rapporteringskravet.

Vid datainsamlingen på EU-nivå tillämpas EBA:s tekniska specifikationer och övriga anvisningar. Rapporteringskravet har inkluderats i EBA:s reporting framework version 3.0, enligt vilket uppgifterna bör inlämnas till Verket för finansiell stabilitet i XBRL-form. Som en del av det europeiska myndighetssamarbetet förmedlar Verket för finansiell stabilitet de insamlade uppgifterna till EU-myndigheterna (EBA och SRB) samt Finansinspektionen.

Publiceringskraven i samband med MREL i enlighet med ITS träder i kraft tidigast i januari 2024.
 

Institutspecifika rapporteringskrav 

Verket för finansiell stabilitet meddelar årligen i ett brev till de banker och institut som hör till dess behörighetsområde om i vilken omfattning uppgifter ska rapporteras och ger en beskrivning av hur uppgifterna ska sändas in tekniskt.

Nyttiga länkar 

 Hittade du inte den information du sökte? Kontakta verket tiedonkeruu(at)rvv.fi