Vilka bestämmelser och anvisningar gäller för resolution, insättningsgaranti och verksamheten vid Verket för finansiell stabilitet?  

Bestämmelser om resolution 

Bestämmelserna om resolution bygtger på EU:s resolutionsdirektiv (2014/59/EU, BRRD). En totalrevidering av resolutionsdirektivet gavs 2019 (2019/879/EU, BRRD2). Resolutionsdirektivet har genomförts nationellt genom lagen om myndigheten för finansiell stabilitet och lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag.  

Bestämmelser om bankunionens gemensamma resolution ingår i EU:s resolutionsförordning (806/2014/EU, SRMR). I resolutionsförordningen föreskrivs om unionens gemensamma resolutionsnämnds (SRB) verksamhet och de nationella resolutionsmyndigheternas roll. 

Bestämmelser om insättningsgaranti 

Insättningsgarantin har harmoniserats genom EU:s insättningsgarantidirektiv (2014/49/EU, DGSD). Insättningsgarantidirektivet har genomförts nationellt genom lagen om myndigheten för finansiell stabilitet. 

Anvisningar och bestämmelser som styr verksamheten vid Verket för finansiell stabilitet 

Verksamheten vid Verket för finansiell stabilitet styrs av Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer och rekommendationer.  

Enligt artikel 16 i kommissionens förordning 1093/2010 ska den behöriga myndigheten i varje medlemsstat inom två månader efter att en EBA-riktlinje eller -rekommendation meddelats bekräfta om den följer eller tänker följa riktlinjen eller rekommendationen.   Det är fråga om ett så kallat Comply or explain-förfarande.  

När riktlinjen riktar sig till den behöriga resolutionsmyndigheten analyserar verket innehållet i riktlinjen och sänder ett comply-meddelande till EBA om sitt beslut att följa eller inte följa riktlinjen (jämte motiveringar). På EBA:s webbplats publiceras en förteckning över olika medlemsstaters beslut att följa/inte följa riktlinjen.   
 
En del av EBA:s riktlinjer kan gälla både den behöriga tillsynsmyndigheten och resolutionsmyndigheten, och då sänder båda myndigheterna sitt eget meddelande. 

I sin verksamhet följer verket också riktlinjer som SRB meddelat i syfte att säkerställa harmoniserade tillämpningsrutiner för de nationella resolutionsmyndigheterna i bankunionen.  Också SRB lämnar in ett comply or explain-meddelande till EBA. 

Inhemsk lagstiftning 

Lagen on myndigheten för finansiell stabilitet 

Lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 

Lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet 

Finansministeriets förordning om beräkning av kravet som kompletterar minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder utifrån de totala skulderna och kapitalbasen

Finansministeriets förordning om de upgifter som ska lämnas in för upprättandet av kreditinstituts och värdepapperföretags resolutionsplaner och ingå i dem 

Finansministeriets förordning om omständigheter som ska beaktas vid bedömning av ett kreditinstituts och värdepappersföretags eller en koncerns avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter 

Finansministeriets förordning om villkoren för låneavtal mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna 

Finansministeriets förordning om uppgifter som ska framgå av ett kreditinstituts och värdepappersföretags återhämtningsplaner 

Kreditinstitutslag  

EU-lagstiftning 

Krishanteringsdirektiv 2014/59/EU (BRRD) 

Uppdatering av krishanteringsdirektivet 2019/879/EU (BRRD2) 

EU-direktiv om insättningsgarantisystem 2014/49/EU (DGSD) 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 om förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution 

Resolutionsförordning 806/2014 (SRMR) 

Rådets genomförandeförordning 2015/81 om förhandsbidrag till den gemensamma resolutionsfonden 

EU-kommissionens webbplats om krishantering 

EBA:s tekniska standarder, anvisningar och rekommendationer om återhämtning och resolution 

Europeiska kommissionens implementeringstabell över lagstiftning på nivå 2 (uppdateras kontinuerligt)