SRB:n ja EBA:n linjaukset 

Alla on listattuna yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamia ohjeita ja linjauksia aihealueittain.

SRB:n ja EBA:n linjaukset MREL:iin liittyen 

SRB on julkistanut päivitetyt ohjeet hyväksyttävien velkojen ennenaikaisesta takaisinlunastuksesta (prior permissions regime).

SRB on tarkentanut Ison-Britannian lain alla liikkeeseen laskettujen rahoitusinstrumenttien MREL-kelpoisuutta (UK law instruments) siltä osin kuin niissä ei ole bail in -sopimusehtoa.

SRB on julkaissut MREL-instrumenttien kelpoisuutta varmentavat tarkistuslistat ja lomakkeet, jotka pankin ylimmän johdon allekirjoitettava.

SRB julkaisee verkkosivuillaan havainnollistavan MREL-raportointinäkymän (MREL dashboard), joka on suunniteltu antamaan kattava yleiskuvaus SRB:n toimivallan piiriin kuuluvien pankkien MREL-tilanteesta sekä varainhankinnan kustannuksista ja saatavuudesta. MREL-raportointinäkymä perustuu pankkien SRB:lle raportoimaan dataan ja se julkaistaan kvartaaleittain.

SRB MREL policy under the banking package (2021)

COVID-19 crisis: the SRB's approach to MREL targets

SRB on MREL

EBA issues first monitoring report on TLAC-MREL instruments accompanied by 15 recommendations

EBA shows banks’ progress in planning for failure but encourages them to issue eligible debt instruments

EBA updates its quantitative analysis on MREL

SRB:n linjaukset kriisiratkaisusuunnitteluun liittyen

SRB on julkaissut vuoden 2021 kriisinratkaisusuunnittelusykliä koskevan tiedonannon (RPC booklet). Sen tarkoituksena on tarkentaa sidosryhmille 1.4.2021 käynnistyneen syklin keskeisiä prosesseja ja aikatauluja, joita sovelletaan SRB:n suorassa toimivallassa oleviin luottolaitoksiin. 

SRB on julkaissut laitosten likviditeettiä ja varainhankintaa kriisinratkaisussa koskevat ohjeet, jotka antavat lisätietoa laitoksille muun muassa keskeisten likviditeettiyksiköiden ja -ajureiden tunnistamiseen kriisinratkaisusuunnittelussa. Ohjeet täydentävät SRB:n ”Expectations for banks”-dokumentissa esitettyjä odotuksia metodologiasta, jolla laitoksen tulee arvioida likviditeettiasemaansa kriisinratkaisutilanteessa.

SRB Policies

Recovery, resolution and DGS

SRB:n ja EBA:n linjaukset kriisinratkaisutilanteen hoitamiseen liittyen 

SRB guidance documents for the bail-in operationalisation

SRB:n ja EBA:n linjaukset talletussuojaan liittyen 

Recovery, resolution and DGS 

EBA on julkaissut uudistuneen talletussuojajärjestelmien stressitestejä koskevan ohjeistuksen. Ohje velvoittaa Euroopan talousalueen talletussuojajärjestelmät testaamaan kattavasti kykyään suoriutua lakisääteisistä tehtävistään ja raportoimaan testien tuloksista yhdenmukaisella tavalla EBA:lle.

Muita SRB:n ja EBA:n lausuntoja ja linjauksia 

Rahoitusvakausviraston tiedote ilmoitusmenettelystä koskien tiettyjä kolmansien maiden lain alaisia sopimuksia, joiden sopimusehtoihin ei voida sisällyttää alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia. Ilmoitusmenettely ei tällä hetkellä koske konkurssistrategian omaavia laitoksia.

SRB publishes approach for notifying impracticability to include bail-in recognition clauses in contracts

SRB: Banking Union resolution and access to FMIs

EBA and ESMA: institutions and authorities must consider retail holders of debt financial instruments in resolutions