SRB:n ja EBA:n linjaukset 

Alla on listattuna yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamia ohjeita ja linjauksia aihealueittain.

SRB:n ja EBA:n linjaukset MREL:iin liittyen 

SRB on julkistanut päivitetyt ohjeet hyväksyttävien velkojen ennenaikaisesta takaisinlunastuksesta (prior permissions regime).

SRB on tarkentanut Ison-Britannian lain alla liikkeeseen laskettujen rahoitusinstrumenttien MREL-kelpoisuutta (UK law instruments) siltä osin kuin niissä ei ole bail in -sopimusehtoa.

SRB on julkaissut MREL-instrumenttien kelpoisuutta varmentavat tarkistuslistat ja lomakkeet, jotka pankin ylimmän johdon allekirjoitettava.

SRB julkaisee verkkosivuillaan havainnollistavan MREL-raportointinäkymän (MREL dashboard), joka on suunniteltu antamaan kattava yleiskuvaus SRB:n toimivallan piiriin kuuluvien pankkien MREL-tilanteesta sekä varainhankinnan kustannuksista ja saatavuudesta. MREL-raportointinäkymä perustuu pankkien SRB:lle raportoimaan dataan ja se julkaistaan kvartaaleittain.

SRB MREL policy under the banking package (2022)

COVID-19 crisis: the SRB's approach to MREL targets

SRB on MREL

EBA issues first monitoring report on TLAC-MREL instruments accompanied by 15 recommendations

EBA shows banks’ progress in planning for failure but encourages them to issue eligible debt instruments

EBA updates its quantitative analysis on MREL

SRB:n linjaukset kriisiratkaisusuunnitteluun liittyen

SRB on julkaissut vuoden 2021 kriisinratkaisusuunnittelusykliä koskevan tiedonannon (RPC booklet). Sen tarkoituksena on tarkentaa sidosryhmille 1.4.2021 käynnistyneen syklin keskeisiä prosesseja ja aikatauluja, joita sovelletaan SRB:n suorassa toimivallassa oleviin luottolaitoksiin. 

SRB:n odotukset laitosten purettavuuteen (engl. resolvability) liittyen on kuvattu SRB:n ”Expectations for banks”-dokumentissa. Sitä täydentävät useat SRB:n julkaisemat operatiiviset ohjeet purettavuuden eri osa-alueille, mm.:

Lisätietoa: SRB Policies sekä Recovery, resolution and DGS

SRB:n ja EBA:n linjaukset talletussuojaan liittyen 

EBA on julkaissut uudistuneen talletussuojajärjestelmien stressitestejä koskevan ohjeistuksen. Ohje velvoittaa Euroopan talousalueen talletussuojajärjestelmät testaamaan kattavasti kykyään suoriutua lakisääteisistä tehtävistään ja raportoimaan testien tuloksista yhdenmukaisella tavalla EBA:lle.

Lisätietoa: Recovery, resolution and DGS 

Muita lausuntoja ja linjauksia 

Rahoitusvakausviraston tiedote ilmoitusmenettelystä koskien tiettyjä kolmansien maiden lain alaisia sopimuksia, joiden sopimusehtoihin ei voida sisällyttää alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia. Ilmoitusmenettely ei tällä hetkellä koske konkurssistrategian omaavia laitoksia.

SRB: Banking Union resolution and access to FMIs

SRB publishes approach for notifying impracticability to include bail-in recognition clauses in contracts

EBA and ESMA: institutions and authorities must consider retail holders of debt financial instruments in resolutions