SRB:n ja EBA:n linjaukset 

Alla on listattuna yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamia ohjeita ja linjauksia aihealueittain.

SRB:n ja EBA:n linjaukset MREL:iin liittyen 

SRB on julkistanut päivitetyt ohjeet hyväksyttävien velkojen ennenaikaisesta takaisinlunastuksesta (prior permissions regime).

SRB: ohjeet hyväksyttävien velkojen ennenaikaisesta takaisinlunastuksesta (englanniksi)

SRB on tarkentanut Ison-Britannian lain alla liikkeeseen laskettujen rahoitusinstrumenttien MREL-kelpoisuutta (UK law instruments) siltä osin kuin niissä ei ole bail-in-sopimusehtoa.

SRB: UK law instruments -pdf-tiedosto (englanniksi)

SRB on julkaissut MREL-instrumenttien kelpoisuutta varmentavat tarkistuslistat ja lomakkeet, jotka pankin ylimmän johdon on allekirjoitettava.

SRB: MREL-instrumenttien kelpoisuutta varmentavat tarkistuslistat ja lomakkeet (englanniksi)

SRB julkaisee verkkosivuillaan havainnollistavan MREL-raportointinäkymän (MREL dashboard), joka on suunniteltu antamaan kattava yleiskuvaus SRB:n toimivallan piiriin kuuluvien pankkien MREL-tilanteesta sekä varainhankinnan kustannuksista ja saatavuudesta. MREL-raportointinäkymä perustuu pankkien SRB:lle raportoimaan dataan ja se julkaistaan kvartaaleittain.

SRB: MREL-reportointinäkymä (englanniksi)

Lisätietoa:

SRB:n linjaukset kriisiratkaisusuunnitteluun liittyen

SRB on julkaissut vuoden 2021 kriisinratkaisusuunnittelusykliä koskevan tiedonannon (RPC booklet). Sen tarkoituksena on tarkentaa sidosryhmille 1.4.2021 käynnistyneen syklin keskeisiä prosesseja ja aikatauluja, joita sovelletaan SRB:n suorassa toimivallassa oleviin luottolaitoksiin.

SRB: RPC booklet (englanniksi)

SRB:n odotukset laitosten purettavuuteen (engl. resolvability) liittyen on kuvattu SRB:n ”Expectations for banks”-dokumentissa.

SRB: Expectations for banks (englanniksi)

Sitä täydentävät useat SRB:n julkaisemat operatiiviset ohjeet purettavuuden eri osa-alueille, mm.:

Lisätietoa: 

EBA:n linjaukset talletussuojaan liittyen 

EBA on julkaissut uudistuneen talletussuojajärjestelmien stressitestejä koskevan ohjeistuksen. Ohje velvoittaa Euroopan talousalueen talletussuojajärjestelmät testaamaan kattavasti kykyään suoriutua lakisääteisistä tehtävistään ja raportoimaan testien tuloksista yhdenmukaisella tavalla EBA:lle.

EBA:n ohje talletussuojajärjestelmien stressitesteistä (englanniksi)

Lisätietoa: EBA: Recovery, resolution and DGS (englanniksi) 

Muita lausuntoja ja linjauksia