Dagliga betalningar vid allvarliga störningssituationer

Den finansiella marknadens stabila och störningsfria verksamhet är en förutsättning för att samhället ska fungera. Företag som tillhandahåller centrala tjänster på den finansiella marknaden har ålagts beredskapskapsskyldighet, genom vilken aktörerna förbereder sig för allvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden. En fungerande betalningsrörelse och infrastruktur är emellertid beroende av även sådana faktorer som företag som är verksamma i Finland inte har fullständigt inflytande över.

För att förbättra samhällets kristålighet har det skapats reservarrangemang för dagliga betalningar. För att trygga betalningstjänster som är kritiska med tanke på samhällets verksamhet förvaltar Verket för finansiell stabilitet ett kontosystem inom försörjningsberedskapen, som består av en kontotjänst inom försörjningsberedskapen och en kortbetalningstjänst inom försörjningsberedskapen. Till reservarrangemangen för dagliga betalningar hör dessutom att trygga betalningsrörelsen mellan banker, för vilket Finlands Bank svarar.

Kontosystemet inom försörjningsberedskapen kan tas i bruk genom statsrådets beslut i en situation där en bank till följd av en allvarlig störningssituation eller undantagsförhållanden inte kan använda sina system som behövs för centrala betaltjänster.

Genom kontosystemet inom försörjningsberedskapen garanteras bankkunderna möjlighet att

  • göra gireringar från sitt eget bankkonto och ta emot betalningar till sitt konto
  • betala med debitkort
  • lyfta kontanter.

Det är Verket för finansiell stabilitets lagstadgade uppgift att förvalta kontosystemet inom försörjningsberedskapen, och underhållskostnaderna för systemet täcks på samma sätt som verkets övriga omkostnader med förvaltningsavgifter som tas ut av instituten. Om kontosystemet inom försörjningsberedskapen tas i bruk, svarar varje bank som använder kontosystemet för egen del för kostnaderna för användningen av systemet.