Hur utbetalas insättningsgaranti?

Om en finländsk inlåningsbank försätts i konkurs eller har bestående betalningssvårigheter bedömer och beslutar Verket för finansiell stabilitet om utbetalning av ersättningar ska inledas. Därefter fattar Verket för finansiell stabilitet beslut om beloppen av de enskilda ersättningarna.

Ersättningen ska betalas ut till insättare inom sju (7) arbetsdagar och den uppgår till högst 100 000 euro för de insättningar som en insättare har i en inlåningsbank. 

Bild: Såhär fungerar insättningsgarantin in Finland.

Hur uppkommer en ersättningssituation? 

En inlåningsbanks konkurs 

En ersättningssituation uppkommer t.ex. om en inlåningsbank försätts i konkurs. Domstolen underrättar Verket för finansiell stabilitet, som ska beslut om insättningarna ersätts.  

Andra eventuella situationer då en ersättningssituation uppkommer 

Om inlåningsbanken inte har betalat ut förfallna och ostridiga insättningar som berättigar till ersättning, kan insättaren anmäla detta till Verket för finansiell stabilitet. Då ska verket inom loppet av fem arbetsdagar fatta beslut om utbetalning av ersättningar.  

En ersättningssituation kan också uppkomma så att en inlåningsbank genom myndighetsbesklut konstaterats vara insolvent. 

Beslutsprocessen i en ersättningssituation består av två skeden

Verket för finansiell stabilitet har en beslutsprocess i två skeden. I det första skedet beslutar verket om insättningarna ska ersättas, således om ersättningsprocessen ska inledas.  Därefter ger verket insättarna separata beslut som kan överklagas om deras rätt till insättningsgarantiersättning samt om ersättningens belopp.  

Verkets beslut om ersättning för insättningar  

När en eventuell ersättningssituation uppkommit beslutar Verket för finansiell stabilitet om insättningar i denna situation ska ersättas ur Insättningsgarantifonden. Beslutet fattas i samarbete med Finansinspektionen och Finlands Bank.  

Verket för finansiell stabilitet fattar ett positivt ersättningsbeslut om enligt erhållen utredning insättningarna inte har betalats ut på grund av bankens betalnings- eller andra ekonomiska svårigheter och svårigheterna enligt verkets bedömning inte är tillfälliga. 

Verket för finansiell stabilitet fattar sitt beslut inom loppet av fem arbetsdagar från att det informerats om en eventuell ersättningssituation. 

Verkets beslut om insättningsgarantiersättning till varje insättare  

Verket för finansiell stabilitet fattar ersättningsbeslut för varje insättare på basis av de uppgifter verket fått från inlåningsbanken. Om insättarens rätt till insättningsgarantiersättning och ersättningens belopp framgår direkt av de uppgifter som fås från banken fattar verket sitt beslut om insättningsgarantiersättning genom ett automatiserat beslutsförfarande inom mindre än en vecka från att verket beslutat ersätta insättningarna.  Insättaren behöver inte ansöka om ersättning. 

Om beslutet förutsätter prövning av verket, fattar verket besluten manuellt. I dessa fall fattar verket sitt beslut senast inom tre månader från att det beslutat att insättningarna så ersättas. Sådana situationer är t.ex. då:

  • Det råder oklarhet om insättarens rätt till ersättning 
  • Insättarens rätt att använda insättningen har begränsats genom ett myndighetsbeslut 
  • Insättarens fordringar har uppkommit vid byte av bostad 

Om insättaren tagit i bruk tjänsten suomi.fi-meddelanden, får insättaren beslutet om insättningsgarantiersättningen snabbt i tjänstens elektroniska brevlåda. I andra fall skickas beslutet per post.  All kommunikation om insättningsgarantiärenden går snabbt och lätt i e-tjänsten.

Hur snabbt betalas ersättningarna? 

Verket för finansiell stabilitet betalar ut ersättningarna inom sju arbetsdagar från att det fattat beslut om ersättning av insättningarna. Detta är möjligt eftersom utbetalningen av ersättningarna är en långt automatiserad process. Insättningsgarantiersättningarna betalas genom girering och insättaren får därför snabbt ersättningen på sitt konto. 

Vad ska insättaren göra i en ersättningssituation? 

Verket för finansiell stabilitet får uppgifter om insättaren och insättningens belopp direkt från inlåningsbanken och fattar besluten om insättningsgarantiersättningar utgående från de uppgifter banken gett. Vid behov kontaktar verket insättaren för att be om tilläggsuppgifter. Insättaren behöver inte själv lämna uppgifter om sina insättningar till Verket för finansiell stabilitet. Insättaren behöver inte heller ansöka om ersättning, efterson insättningsgarantiersättningarna utbetalas utan skild ansökan. 

I en ersättningssituation ber verket insättarna meddela det kontonummer till vilket insättningsgarantiersättningen kan betalas. Man kan meddela kontonumret elektroniskt genom att autentisera sig för tjänsten suomi.fi eller på en pappersblankett. Verket får snabbt och säkert tillgång till kontonummer som meddelas elektroniskt och kan då betala ut ersättningen utan dröjsmål. För dem som använder en pappersblankett för att meddela kontonumret kan det räcka litet längre att få ersättningen. Verket ber aldrig att man ska ge personuppgifter eller kontonummer per e-post. 

Tilläggsuppgifter och svar på andra frågor om insättningsgarantin