Information om Verket för finansiell stabilitet  

Verket för finansiell stabilitet (RVV) är en självständig  myndighet som grundades 2015 och fungerar som Finlands nationella resolutions- och insättningsgarantimyndighet. Verkets mission är att skydda insättare och skattebetalare mot följderna av bankkriser och kostnaderna för dem samt att förebygga finanskriser och främja investeraransvaret. 

Verket svarar för resolutionen av kreditinstitut och värdepappersföretag samt värdepapperscentralen. Till verkets viktigaste uppgifter hör att upprätta och upprätthålla resolutionsplaner för instituten, fatta beslut om resolutionsförvaltning av institut som drabbats av allvarliga finansiella problem och tillämpa lämpliga resolutionsverktyg på institut som ställts under resolutionsförvaltning.  

Verket svarar också för insättningsgarantisystemet. I samband med det sköter verket uppgifter som ingår i insättningsgarantisystemet och förvaltar Finlands nationella insättningsgarantifond.   Insättningsgarantin skyddar medel som är insatta på inlåningskonton, om banken drabbas av bestående betalningsoförmåga. I en ersättningssituation betalar verket bankens insättare insättningsgarantiersättningar ur insättningsgarantifonden. 

Verket för finansiell stabilitet är en del av det europeiska samarbetsnätverket för resolutions- och insättningsgarantimyndigheter.  I resolutionsärenden är verkets moderorganisation EU:s resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB), som finns i Bryssel. Verket har nära samarbete med övriga inhemska myndigheter som svarar för finansieringsstabilitet, särskilt Finansinspektionen, Finlands Bank och finansministeriet.