Användning av resolutionsfondens medel 

Den gemensamma resolutionsfonden (SRF) är en viktig del av en trovärdig resolutionsram. Den säkerställer att det finns tillräcklig finansiering för resolutionsverktygen för att de ska fungera. Bankunionens gemensamma fond säkerställer också att resolutionsverktygens funktion inte är beroende av vilket det krisdrabbade institutets hemland är. Den gemensamma resolutionsfonden kan användas som stöd för resolutionsverktygen enligt följande: 

Överlåtelse av affärsverksamhet: 

 • säkerhet till köparen 
 • lån till köparen 

Stöd för tillfälligt institut: 

 • säkerhet 
 • lån 
 • kapitalinvestering 

Stöd för egendomsförvaltningsbolag: 

 • säkerhet 
 • lån 
 • kapitalinvestering 

Stöd för krisdrabbat institut: 

 • säkerhet 
 • lån 
 • köp av förmögenhetsposter 

I samband med användning av bail-in-verktyget:  

Om till resolutionsverktyg välj nedskrivning och konvertering av skulder (bail-in) kan den gemensamma resolutionsfonden användas för betalning av ersättningar till aktieägare eller borgenärer, om de förluster som de förorsakas är större än de förluster som uppstår i en normal likvidationssituation. Dessutom kan fonden i samband med användning av bail-in-verktyget används för kapitalinvestering, men på strikta villkor. . Särskilt om man beslutar lämna vissa borgenärer utanför tillämpningsområdet för nedskrivning av skuldebrevs värde kan en kapitalinvestering göras i det krisdrabbade institutet i stället för att vissa borgenärers fordringar nedskrivs eller konverteras, för högst fem (5) år. 

Kapitalinvestering kan göras endast om båda dessa villkor uppfylls:  

 • Aktieägarna och ägarna av skulderna har för att täcka förlusterna för finansieringsandelen betalat ett belopp som är minst åtta procent (8%) av det totala beloppet av det krisdrabbade institutets skulder. 
 • Resolutionsfondens finansieringsandel överskrider inte fem procent (5 %) av det totala beloppet av det krisdrabbade institutets skulder.

Under övergångsperioden, dvs. till utgången av år 2023, har de medel som samlats i den gemensamma resolutionsfonden indelats i nationella fondandelar så att andelen för de gemensamma medel som kan användas av alla länder ökar stegvis från år till år. Efter 2024 finns inte längre nationella fondandelar. 

Den gemensamma resolutionsfonden kommer att få ett gemensamt beredskapsarrangemang senast i slutet av 2023. Det gemensamma beredskapsarrangemanget fördubblar beloppet av de medel som är disponibla vid resolution. Det underlättar tillämpningen av resolutionsverktyg. Det lån som uppkommer för det gemensamma beredskapsarrangemanget återbetalas genom stabilitetsavgifter som uppbärs av banksektorn. 

Läs mer om resolutionsverktyg.