Befogenheter för Verket för finansiell stabilitet

Utöver att implementera de egentliga resolutionsverktygen kan Verket för finansiell stabilitet vidta andra åtgärder där verket utövar offentlig makt. Verket har till exempel rätt att få information, utföra inspektioner eller utöva beslutanderätt i förhållande till de institut som hör till verkets befogenhet. De viktigaste befogenheterna beskrivs nedan.

  1. Moratorium: Verket för finansiell stabilitet kan för högst två bankdagar avbryta verkställandet av betalnings- eller leveransskyldigheter som ett institut ingått avtal om. Under avbrottet kan inga av de tjänster som institutet tillhandahåller användas och insättningar kan inte lyftas. Avbrott är tillåtet endast när de lagstadgande förutsättningarna föreligger och institutet har bedömts vara på väg att fallera (failing or likely to fail, FOLTF-bedömning) eller redan har ställts under resolutionsförvaltning.
  2. Övertagande av bestämmanderätten i ett institut: Verket för finansiell stabilitet kan ta kontroll över ett institut och utöva alla de rättigheter som tillkommer dess ägare, förvaltningsorgan, verkställande direktör och andra som hör till den högsta ledningen. 
  3. Avsättande av ledningen och utseende av nya personer i stället för dem: Verket för finansiell stabilitet kan avsätta medlemmar i ett instituts förvaltningsråd och styrelse samt verkställande direktören och säga upp andra personer som hör till den verkställande ledningen, samt utse nya personer i stället för dem.
  4. Inledande av en bedömning av lämplighet och tillförlitlighet: Verket kan ålägga Finansinspektionen att fatta beslut om ägarens lämplighet och tillförlitlighet inom en rimlig tid som det föreslår (s.k. fit & proper-bedömning). 
  5. Befogenheter att kräva att en tjänst eller funktions tillhandahålls: Verket för finansiell stabilitet kan besluta att ett institut ska tillhandahålla mottagaren av dess tillgångar eller skulder sådana tjänster och funktioner som den senare behöver för att affärsverksamheten ska kunna bedrivas effektivt.
  6. Befogenheter att skjuta upp rätten att säga upp eller häva avtal: Verket kan tillfälligt skjuta upp en parts rätt att säga upp eller häva ett avtal som parten ingått med ett institut.
  7. Begränsning av utdelningen: Verket för finansiell stabilitet kan förbjuda ett institut att dela ut mer än det högsta utdelningsbara beloppet som härrör sig till MREL-kravet. Vinstutdelning är bland annat betalning av dividender och ränta.

Bestämmelser om dessa och verkets andra befogenheter finns i kapitel 12 i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014).