Insättningsgarantifonden tryggar insättningarna  

Insättningsgarantifondens användning och storlek 

Insättningsgarantifonden har till uppgift att garantera insättarnas medel i en situation då en bank är insolvent. Fonden byggs upp med insättningsgarantiavgifter som tas ut av bankerna. Insättningsgarantifonden kan användas för följande syften:

  • Utbetalning av ersättningar till insättare 
  • Finansiering av arrangemang för att i ett insolvensförfarande överföra en inlåningsbanks insättningar till en annan inlåningsbank, som svarar för dem
  • Finansiering av resolution av inlåningsbanker då nedskrivning och konvertering av bankens skulder (s.k. bail in) skulle påverka de insättningar som ersätts

Fonden började byggas upp sommaren 2015. Målnivån är 0,8 % av beloppet av garanterade insättningar, vilket enligt uppgift i slutet av 2022 motsvarar cirka 1,2 miljarder euro. Målnivån ska uppnås före juli 2024. Insättningsgarantifonden uppgår efter insättningsgarantiavgifterna för 2023 till ca 1 071 miljoner euro.

Utvecklingen av insättningsgarantifondens medel och målnivå samt beloppet av de insättningar som ska ersättas åren 2015–2023 samt den uppskattade utvecklingen åren 2024. De viktigaste uppgifterna i schemat återfinns i texten.

Bild: Insättningsgarantifondens målnivå

Verket för finansiell stabilitet rapporterar årligen till Europeiska bankmyndigheten (EBA) uppgifter om antalet insättningar som ska ersättas och om Insättningsgarantifondens disponibla medel. EBA publicerar på sin webbplats uppgifter om alla EU-länders insättningsgarantisystem (Deposit Guarantee Schemes Data). 

Insättningsgarantifonden förvaltas av Verket för finansiell stabilitet  

Insättningsgarantifonden är i Finland en del av Stabilitetsfonden, som förvaltas av Verket för finansiell stabilitet och är sammansatt av två separata fonder: insättningsgarantifonden och resolutionsfonden. Stabilitetsfonden är en fond som står utanför statsbudgeten. 

Läs mer om internationella resolutionsfonden

Verket för finansiell stabilitet har en styrelse som är åtskild från verket och utses av finansministeriet, som beslutar om fondens riskhantering och investeringsplaner samt styr placeringen av medel. Styrelsen har ordförande, vice ordförande samt minst tre och högst fem andra medlemmar. Varje medlem har en utsedd ersättare. Lagstiftningen förpliktigar att investera insättningsgarantifondens disponibla tillgångar på ett säkert sätt och trygga fondens likviditet utan att förglömma fondens avkastning och diversifiering av investeringarna.

Insättningsgarantifonden byggs upp med insättningsgarantiavgifter 

Insättningsgarantifonden byggs upp med insättningsgarantiavgifter som tas ut av inlåningsbankerna och bestäms på basis av de garanterade insättningarna och risknivån för varje bank. Insättningsgarantiavgifternas tas ut årligen så att förfallodagen för avgifterna är i slutet av juni.

Tilläggsfinansieringsarrangemang för insättningsgarantin  

Om inte Insättningsgarantifondens tillgångar räcker till för utbetalning av ersättningarna, kan Verket för finansiell stabilitet ålägga inlåningsbankerna att betala in extra årliga insättningsgarantiavgifter till fonden eller låna fonden medel. Den extra årliga insättningsgarantiavgiften kan uppgå tull högst 0,5 procent av de insättningar som inlåningsbanken ska ersätta. Om villkoren för lånen föreskriver finansministeriet genom en förordning. 

I en situation då en bank blir insolvent disponerar Insättningsgarantifonden också över medlen i den gamla insättningsgarantifonden, som fungerar som buffertfond, alltså VTS-fonden. Om Insättningsgarantifondens medel inte räcker till för att ersätta garanterade insättningar eller täcka Insättningsgarantifondens övriga skyldigheter, kan Verket för finansiell stabilitet ålägga VTS-fonden att överföra medel till Insättningsgarantifonden. VTS-Fonden förvaltas i samband med Finansbranschens Centralförbund och fondens storlek var i slutet av 2022 508 miljoner euro.

Nyttiga länkar om detta ämne: