Resolutionsfonderna

Resolution kan finansieras ur resolutionsfondens medel. Bankunionen har en överstatlig och gemensam resolutionsfond (Single Resolution Fund), som förvaltas av den gemensamma resolutionsnämnden (SRB). Utöver den gemensamma resolutionsfonden har Finland också en egen nationell resolutionsfond, som förvaltas av Verket för finansiell stabilitet. Dess medel kan användas för en del av resolutionen för de inhemska värdepappersföretagen.

Single Resolution Fund är bankunionens gemensamma resolutionsfond 

Bankunionens gemensamma resolutionsfond (SRF) byggs upp för att säkerställa resolutionsverktygens funktion och trovärdighet. Fonden kan användas i institutens resolution efter det att övriga finansieringsmetoder använts. Bakgrunden är bankunionens grundprincip, enligt vilken kostnaderna för fallerande banker inte borde betalas av skattebetalarna. Fondens medel kan användas t.ex. i form av lån och garantier. Fonden används inte för att täcka förlusterna för ett krisdrabbat institut. Dess medel kan i princip inte heller användas för rekapitalisering av instituten. 

Den gemensamma resolutionsfonden byggs upp med stabilitetsavgifter, som årligen samlas in från cirka 3000 institut inom euroområdet. Det har utfärdats en delegerad förordning av kommissionen om beräkningen av stabilitetsavgifter. Alla kreditinstitut inom bankunionen samt vissa värdepappersföretag är betalningsskyldiga. För fonden har uppställts en målnivå, som baserar sig på beloppet av de insättningar som garanteras av kreditinstituten. Målnivån är en procent av de insättningar som ska garanteras av bankunionens kreditinstitut och den ska uppnås senast 31.12.2023. Målnivån är räknat enligt nuvarande uppgifter cirka 73-78 miljarder euro. Nivån motsvarar en hundradedel av institutens garanterade insättningar.  

Grundandet av den gemensamma resolutionsfonden definieras i EU:s resolutionsförordning. Dessutom har det ingåtts ett separat statsfördrag om överföringen av stabilitetsavgifter till den gemensamma resolutionsfonden och om förening av fondandelar. 

Den nationella resolutionsfonden för resolution av värdepappersföretag  

Utöver den gemensamma resolutionsfonden har Finland också en egen nationell resolutionsfond. Dess medel kan användas för en del av finansieringen av resolutionen för de inhemska värdepappersföretagen och vissa utländska kreditinstituts filialer i Finland.  

Den nationella fondens nivå är en procent av dessa instituts garanterade insättningar i Finland. Fonden byggs upp till slutet av 2024, då den uppnår sin målnivå. Målnivån är räknat enligt nuvarande uppgifter cirka 174 000 euro. Verket för finansiell stabilitet förvaltar den inhemska resolutionsfonden och bär årligen upp stabilitetsavgifter av de betalningsskyldiga. Den nationella resolutionsfonden och beräkningen av de avgifter som ska bäras upp bygger på lagen om den nationella myndigheten för finansiell stabilitet.  

Ett enskilt värdepappersföretags stabilitetsavgift bestäms enligt företagets storlek. Värdepappersföretagens stabilitetsavgifter fastställs också i fortsättningen nationellt. Verket för finansiell stabilitet beräknar värdepappersföretagens nationella stabilitetsavgifter och skickar besluten om avgifterna till företagen i allmänhet i månadsskiftet april-maj. Avgifternas förfallodag är i slutet av maj. 

Verket kan använda den nationella fonden för att täcka kostnader för resolutionsåtgärder för värdepappersföretag. Dessa resolutionsåtgärder kan vara t.ex. beviljande av lån eller garantier till förmögenhetsförvaltningsbolag eller tillfälliga institut samt köp av förmögenhetsposter från krisdrabbade värdepappersföretag. 

Nyttiga länkar i anslutning till ämnet: 

 Hittade du inte den information du sökte? Kontakta verket per e-post vakausmaksut(at)rvv.fi