Hoppa till innehåll

Leding och organisation

Verket är ett enrådighetsverk med en överdirektör som beslutsfattare. Statsrådet utser överdirektören för en mandatperiod på fem år. Vid förhinder för överdirektören fungerar en av finansministeriet utsedd tjänsteman som dennes ställföreträdare.

Överdirektör är jur.kand., LLM Tuija Taos.

Verkets verksamhet styrs av en arbetsordning som fastställts av överdirektören. Verket har två verksamhetsenheter: enheten för krishantering och enheten för administration och insättningsgaranti. Enhetscheferna är underställda överdirektören. Överdirektören och enhetscheferna för krishantering respektive administration och insättningsgaranti bildar tillsammans ledningsgruppen för verket.

Verket har en rådgivande delegation som består av representanter utsedda av verket själv, finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen. Delegationens uppgift är att sörja för ett smidigt samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna i ärenden inom verkets ansvarsområde.

Stabilitetsfonden, som förvaltas av verket, har en styrelse som beslutar om fondens riskhantering, placeringsplan och placeringsprinciper och ger riktlinjer för placeringen av tillgångarna. Finansministeriet utser styrelsen för tre år i sänder.

Verket för finansiell stabilitet ingår i gemensamma resolutionsmekanism
 

Finansiering och kostnader

Verksamheten finansieras med förvaltningsavgifter som tas ut av kreditinstitut, filialer i Finland till kreditinstitut inom och utanför EES-området och värdepappersföretag som omfattas av resolutionslagstiftningen.

Bestämmelser om förvaltningsavgift ingår i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet 19.12.2014/1997. Grunderna för förvaltningsavgiften ändrades till följd av en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2017 (lag om ändring av lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet 1175/2016).