Verket för finansiell stabilitets verksamhet 

Bestämmelser som styr verkets verksamhet 

Bestämmelser om verkets verksamhet, uppgifter, förvaltning och ledning samt om insättningsgarantin ingår i  lagen om myndigheten för finansiell stabilitet. Bestämmelser om verkets uppgifter i resolutionsärenden ingår också i den nationella lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och i EU:s resolutionsförordning. 

Dessutom styrs verkets verksamhet av ett stort antal anvisningar och regelverk på EU-nivå, såsom Europeiska bankmyndighetens och den gemensamma resolutionsnämndens anvisningar och standarder, vilkas syfte är att förenhetliga de europeiska eller euroområdets myndigheters verksamhet. 

Verkets verksamhet styrs av den arbetsordning (på finska) som fastställts av överdirektören, där det finns närmare bestämmelser om verkets interna organisation samt om hur uppgifterna i verket ska skötas. Genom arbetsordningen har verket indelats i två verksamhetsenheter: enheten för krishantering och enheten för administration och insättningsgaranti. 

Verkets verksamhet styrs av verkets strategi, det resultatavtal som ingås årligen med finansministeriet (länk till planeringsdokument) och årliga interna verksamhetsplaner. 

Bild: RVV strategi. 

Ledningen för Verket för finansiell stabilitet 

Verket för finansiell stabilitet leds av en överdirektör som utses och avsätts av statsrådet. Statsrådet utser överdirektören för en mandatperiod på fem år och högst för två mandatsperioder efter varandra. Vid förhinder för överdirektören fungerar en av finansministeriet utsedd tjänsteman som dennes ställföreträdare. 

Den första överdirektören för Verket för finansiell stabilitet har sedan 2015 varit jur.kand., LLM Tuija Taos. Hon utnämndes på nytt till uppgiften som överdirektör från och med 1.5.2020. Överdirektörens ställföreträdare är jur.kand.,ekon.mag. Reima Letto. 

Överdirektören beslutar om de ärenden som avgörs i verket.  Överdirektören leder verkets verksamhet, ansvarar för att verkets mål uppnås och för utvecklingen av verksamheten samt för resultaten.   

Överdirektören svarar bland annat för: 

  • Uppställandet och uppnåendet av verkets mål samt uppföljningen av att målen uppfylls 
  • Utvecklingen av arbetsgemenskapen och administrationen samt verkets personalpolitik. 
  • Om det internationella samarbetet och verkets representation i europeiska samarbetsorgan 

Om verkets kommunikation 

För Verket för finansiell stabilitet har i den arbetsordning som fastställts av överdirektören fastställts en ledningsgrupp, som består av överdirektören samt enhetscheferna för krishantering respektive administration och insättningsgaranti, vilka förordnas av överdirektören.  Ledningsgruppen har till uppgift att stöda överdirektören i ledningen och utvecklingen av verket samt att följa upp beredningen och verkställandet av de ärenden som bereds i verket. 

Chef för enheten för krishantering är för närvarande jur.kand., ekon.mag. Reima Letto och chef för enheten för insättningsgaranti och administration är SVM Saija Kuivalainen. I enhetschefernas uppgifter ingår  ledningen av verksamheten inom det egna ansvarsområdet, ansvaret för att resultatmålen för enheten uppnås samt förmansuppgifter. Enhetscheferna är underställda överdirektören.  

Verkets övriga organ  

Verket har en rådgivande delegation som består av representanter utsedda av verket självt, finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen. Delegationens uppgift är att sörja för ett smidigt samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna i ärenden inom verkets ansvarsområde. Finansministeriet utser delegationen för tre år i sänder. 

Stabilitetsfonden, som förvaltas av verket, har en styrelse som beslutar om fondens riskhantering, placeringsplan och placeringsprinciper och ger riktlinjer för placeringen av tillgångarna. Finansministeriet utser styrelsen för tre år i sänder. Av styrelsens medlemmar utses minst två och deras ersättare bland personer som föreslås av kreditinstitutens intresseorganisationer och sammanslutningen för inlåningsbanker. 

Verksamhetens finansiering och kostnader 

Kostnaderna för verkets verksamhet finansieras med förvaltningsavgifter som tas ut av de inrättningar som hör till verkets behörighetsområde.  Bestämmelser om förvaltningsavgift ingår i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet.

Förvaltningsavgifter debiteras årligen högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna i den godkända budgeten för Verket för finansiell stabilitet.