Verket för finansiell stabilitet, uppgifter och mål  

Verket för finansiell stabilitet är Finlands nationella resolutionsmyndighet som svarar för säkerställandet av stabiliteten på den finansiella marknaden och för omorganiseringen av verksamheten i kreditinstitut och värdepappersföretag institut som drabbats av ekonomiska problem.

Verket för finansiell stabilitets uppgifter 

Till verkets viktigaste uppgifter under normala tider hör att upprätta och upprätthålla resolutionsplaner för kreditinstitut, värdepappersföretag och värdepapperscentralen samt att förbereda sig omsorgsfullt för att sköta krissituationer. Dessutom kan verket om ett institut råkar i allvarliga ekonomiska svårigheter besluta om resolutionsförvaltning av institutet och tillämpa lämpliga resolutionsverktyg på det institut som ställts under resolutionsförvaltning. I resolutionsärenden fungerar Verket för finansiell stabilitet som en del av EU:s gemensamma resolutionsmekanism (Single Resolution Mechanism, SRM) och  deltar i arbetet i den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB).  

Verket för finansiell stabilitet är också den myndighet som svarar för Finlands nationella insättningsgaranti. Som insättningsgarantimyndighet sköter verket insättningsgarantifondens lagstadgade uppgifter, tar ut insättningsgarantiavgifter, förvaltar dem och beslutar vid behov om att insättningsgarantifondens betalningsskyldighet inleds, ifall en inlåningsbank blir betalningsoförmögen.  

Verket förvaltar Stabilitetsfonden som står utanför statsbudgeten och är sammansatt av en resolutionsfond, som byggs upp med stabilitetsavgifter, och en insättningsgarantifond, som byggs upp med insättningsgarantiavgifter. Dessa medel samt de medel som ingår i den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund, SRF) som förvaltas av SRB kan enligt de villkor som anges i lagstiftningen användas i krissituationer för täcka kostnader och/eller skydda insättare.   

Verket för finansiell stabilitets mål 

Verkets mål för de samhälleliga verkningarna justeras årligen vid resultatstyrningsdiskussionerna mellan verket och finansministeriet.  Verkets omfattande mål för de samhälleliga verkningarna har under senare år varit rätt etablerade: 

  • minimering av kostnaderna för bankkriser 
  • insättningsgarantins och resolutionsmekanismens trovärdighet 

Verket har en tydlig och stark mission och i lag exakt definierade uppgifter, ur vilka de omfattande samhälleliga målen har härletts.