Resolutionsverktyg 

Målet är att fortsätta viktiga funktioner och skydda skattebetalarna mot kostnader

Syftet med resolutionsverktyg är att säkerställa att verksamheten i en bank, eller ett annat institut som avses i resolutionslagen, som råkat i allvarlig ekonomisk kris kan fortsätta sin verksamhet när det gäller funktioner som är viktiga för samhället. Samtidigt skyddas också skattebetalarna mot kostnader för en eventuell kris.

Målet för resolution är att krisen i ett institut som inte kan fortsätta sin verksamhet ska kunna lösas kontrollerat utan att finansieringssystemet förorsakas allvarliga störningar. Genom myndighetsbefogenheter säkerställs att det i första hand är aktieägarna och borgenärerna, och inte skattebetalarna, som svarar för förlusterna i institut  som håller på att fallera. Resolutionsmyndigheten ska också säkerställa att borgenärerna vid resolution inte råkar i en sämre ställning än vid ett normalt likvidationsförfarande. 

När ett institut råkar i kris bedömer Verket för finansiell stabilitet om det har sådana kritiska funktioner som trots krisen måste fortsättas. Därefter fattar verket beslut om att  ställa institutet under resolutionsförvaltning. Om beslutet är att inte ställa institutet under resolutionsförvaltning ska verket fatta beslut antingen om att institutet ska försättas i likvidation eller hos domstol ansöka om att institutet försätts i konkurs. Om institutet  har ställts under resolutionsförvaltning kan Verket för finansiell stabilitet tillämpa resolutionsverktyg för att återställa institutets funktionsförmåga till en sådan nivå att de kritiska funktionerna kan fortsätta.