Hoppa till innehåll

Banker som omfattas av insättningsgarantisystemet

Banker som omfattas av insättningsgarantin i Finland

Insättningsgarantifondens inhemska medlemsbanker

Verket för finansiell stabilitet administrerar insättningsgarantifonden, som är en nationell fond som har byggts upp med avgifter som betalats in av finskregistrerade inlåningsbanker. Alla inlåningsbanker med koncession i Finland hör till den finländska insättningsgarantifonden och omfattas därmed av den inhemska insättningsgarantin.

Som en och samma bank betraktas i insättningsgarantisammanhang också banker som helt eller delvis ansvarar för varandras utfästelser eller åtaganden. Hit hör banker som ingår i OP Gruppen, POP Bank-gruppen eller Sparbanksgruppen.

Verket för finansiell stabilitet för en förteckning över de banker som omfattas av insättningsgarantin.

Finländska banker (Excel) uppdaterad 11.10.2018

Finländska bankers utländska filialer

Finländska bankers utländska filialer omfattas av insättningsgarantin i Finland. Om värdlandets insättningsgaranti bedöms vara mer heltäckande än den finländska kan en ansökan om komplettering av det finländska skyddet med värdlandets insättningsgaranti lämnas.

Utländska filialer (Excel) uppdaterad 11.10.2018

Banker som faller utanför insättningsgarantin i Finland

Utländska bankers filialer i Finland

Banker med säte i andra EU- eller EES-länder har filialer i Finland som har rätt att ta emot insättningar. Dessa filialer omfattas av insättningsgarantisystemet i sitt hemland, inte av den finländska insättningsgarantifonden. Till exempel i Sverige är det Riksgälden som ansvarar för insättningsgarantisystemet. I Danmark administreras insättningsgarantifonden av Finansiel Stabilitet, i Norge av Bankenes Sikringsfond och i Estland av Tagatisfond. Verket för finansiell stabilitet för en förteckning över banker med säte i andra EU- eller EES-länder som har filialer i Finland, eftersom det hör till Verket för finansiell stabilitets uppgifter att betala insättningsgarantiersättningar till insättare i dessa filialer på uppdrag av bankens hemland i enlighet med ett beslut av insättningsgarantisystemet i bankens hemland.

Insättningsgarantisystemen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet regleras av EU:s insättningsgarantidirektiv från 2014, och en harmoniserad garantinivå på 100 000 euro har införts på bred front. Det bör dock påpekas att utländska insättningsgarantisystem inte nödvändigtvis är skyldiga att betala ersättning i någon annan valuta än hemlandets egen valuta och att nivån på insättningsgarantin också kan vara bunden till hemlandets valuta. Insättaren ska då ta hänsyn till eventuella valutakursrisker i samband med en sådan insättningsgaranti.

Utländska bankers filialer (Excel) uppdaterad 3.6.2019

Andra utländska banker med verksamhet i Finland

Även sådana utländska gränsöverskridande banker som inte har någon filial i Finland marknadsför aktivt sina tjänster och tar emot insättningar i Finland. För tillsynen av dessa banker och insättningsgarantin svarar insättningsgarantisystemet i bankens hemland. Verket för finansiell stabilitet hanterar inte betalningen av insättningsgarantiersättningar för sådana banker, och aktörerna (t.ex. Bank Norwegian) ingår inte heller i förteckningen "Utländska bankers filialer i Finland".