Resolution

Till verkets huvudsakliga uppgifter hör planering och genomförande av resolution. Målet är att skapa så god beredskap för bankkriser att sannolikheten för att banker fallerar minskar och eventuella resolutionsinsatser medför så små olägenheter som möjligt för samhället.