Samarbete i hemlandet  

I hemlandet verkar Verket för finansiell stabilitets samarbete i nära samarbete med övriga myndigheter.

Verket samarbetar med Finansinspektionen, Finlands Bank och finansministeriet både i resolutionsplaneringen och vid förberedelser för resolutionssituationer och krissituationer i fråga om insättningsgaranti.  Målet för samarbetet är att förbättra parternas handlingsberedskap vid eventuella krissituationer.  Vid sidan av samarbetet är det viktigt att säkerställa ett smidigt informationsutbyte mellan myndigheterna.

Samarbetsdokument för krishantering på finansmarknaden (på finska) 

Samarbetet mellan Verket för finansiell stabilitet och Finansinspektionen är mycket mångsidigt och kontinuerligt och gäller utom allmänna ärenden också institutspecifika ärenden. Målet är ett smidigt samarbete och informationsutbyte samt både gällande förebyggande av kriser under normala tider och hantering av krissituationer.   

Dokumentet Samarbetet mellan Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet (på finska)

Samarbetet mellan Verket för finansiell stabilitet och Finlands Bank ansluter sig framförallt till utvärdering av verkningar för den finansiella stabiliteten. uppföljning av betalningstjänst- och värdepappersmarknadsinfrastrukturen samt säkerställande av ekonomisk kontinuitet i krissituationer.

Dokumentet Samarbetet mellan Finlands Bank och Verket för finansiell stabilitet (på finska)

Samarbetet mellan Verket för finansiell stabilitet och finansministeriet gäller framförallt utvecklingsprojekt inom lagstiftningen. Verket har aktivt stött finansministeriet i inhemska och EU-förändringsprojekt som gäller insättningsgaranti- och resolutionslagstiftning. I Verket för finansiell stabilitets uppgifter ingår att utarbeta förslag och initiativ till utvecklande av resolutionsbestämmelser. 

Från början av 2021 deltar verket i den gemensamma markrostabilitetsgruppen för myndigheter som svarar för makrostabilitetstillsyn och deltar således mera intensivt i beredningsskedet för makrostabilitetsbeslut som hör till Finansinspektionens direktions behörighetsområde.   

Andra samarbetspartner för verket är de kreditinstitut, värdepappersföretag och värdepapperscentralen som hör till verkets behörighetsområde, Finans Finland (FA) och FINE samt av övriga myndigheter framförallt Patent- och registerstyrelsen och Konsument- och konkurrensverket. 

Verket för finansiell stabilitet samarbetar också med högskolor, studentorganisationer och forskarsamfundet bland annat i form av studerandebesök och besöksföreläsningar. 

Hantering av bankkriser föreläsning, chefsekonom Hanna Westman, 16.11.2022 (på finska)

GSE Money and Banking föreläsning, chefsekonom Hanna Westman, 7.2.2022