Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet samlar in 216 miljoner euro i EU:s stabilitetsavgifter av kreditinstituten

Utgivningsdatum 30.4.2019 14.02 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.39
Pressmeddelande

Den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) har räknat ut beloppen av EU:s stabilitetsavgifter för 2019. Verket för finansiell stabilitet har skickat SRB:s beslut om EU:s stabilitetsavgifter till de finländska kreditinstitutet och genom sina beslut av den 29 april bestämt att avgifterna ska betalas. Verket samlar i år in sammanlagt 216 miljoner euro av de finländska instituten till den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution fund, SRF). Verket har bestämt att 2019 ska både de nationella stabilitetsavgifterna och EU:s stabilitetsavgifter betalas före utgången av maj. Avgiftsskyldiga är kreditinstituten och vissa värdepappersföretag.

Med stöd av SRM-förordningen om en gemensam resolutionsmekanism (EU 2014/806) är den gemensamma resolutionsfondens målnivå 2023 minst 1 procent av de garanterade insättningarna i alla kreditinstitut som har verksamhetstillstånd i alla deltagande medlemsstater. SRB har beslutat att använda en nivå på 1,15 procent av de garanterade insättningarna vid beräkningen av stabilitetsavgifterna för 2019 för att säkerställa att målnivån uppnås inom fastställd tid.

Fram till 2022 är beräkningsgrunden för stabilitetsavgifterna tudelad. Den består av beräkning av den nationella kreditinstitutssektorns andel (BRRD-andel) och av den gemensamma andelen för alla kreditinstitut inom bankunionen (SRM-andel). På motsvarande sätt bestämmer det avgiftsskyldiga institutets egen storlek och risker dess andel av den totala summa som ska samlas in i form av stabilitetsavgifter. När man granskar stabilitetsavgifternas utveckling måste man således beakta såväl den utveckling som inträffat i institutets storlek och risker som de förändringar som inträffat i kreditinstitutssektorn i Finland och inom bankunionen. 

År 2019 påverkades beloppet av EU:s stabilitetsavgifter avsevärt av att Finlands kreditinstitutssektor växte när Nordea Bank Abp flyttade till Finland i oktober 2018. I och med den nya banken ökade det sammanlagda beloppet av de garanterade insättningar som omfattas av insättningsgarantisystemet i Finland liksom den balansomslutningsbaserade storleken, varför avsevärt mera EU:s stabilitetsavgifter insamlades än i fjol.

Vid sidan av EU:s stabilitetsavgifter samlar verket också in sammanlagt cirka 12 000 euro i stabilitetsavgifter av vissa värdepappersföretag för att bygga upp den nationella resolutionsfonden. Enligt lagen om myndigheten för finansiell stabilitet är den målnivå som resolutionsfonden ska nå senast 2024 cirka 127 000 euro på basis av beräkningarna 2019. 

Mer information: ekonom Riku Thilman (fö[email protected])