Hoppa till innehåll

En pålitlig resolutionsmyndighet stadd i utveckling – Verket för finansiell stabilitets och Stabilitetsfondens bokslut har offentliggjorts

Utgivningsdatum 7.3.2019 9.52 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.41
Pressmeddelande

År 2018 fortsatte Verket för finansiell stabilitet sitt långsiktiga arbete med att förbättra funktionsförmågan och funktionssäkerheten. Verket för finansiell stabilitet, som snart fyller fyra år, nådde de uppsatta resultatmålen. Det hände mycket i verkets omvärld, till exempel flyttade Nordeas huvudkontor till Finland i oktober, verkningarna av Brexit, som närmar sig i mars 2019, förutsågs på olika samarbetsforum och ändringar i resolutionslagstiftningen bereddes i EU.

Under året tog resolutionsplaneringen stora kliv framåt vad gäller såväl arbetets omfattning som innehåll. Det arbete som utförts skapar en stark grund för verksamhetsåret 2019, då man vid planeringen kan koncentrera sig mera detaljerat på de verksspecifika särdragen. När det gäller Nordea beaktades i verksamheten verkets avsevärt ansvarsfullare roll i bankkoncernens resolutionsplanering.  Insättningsgarantifondens kapacitet stärks avsevärt de kommande åren, då den byggs upp i relation till banksektorns växande inlåning till följd av Nordeas flytt.

På motsvarande sätt utvecklades verkets funktionella effektivitet med hjälp av olika informationssystemprojekt i syfte att både förbättra resolutionsplaneringens kvalitet och säkerställa insättningsgarantisystemets funktionsförmåga. Projektet för utveckling av ett utbetalningssystem för insättningsersättningar avancerade bra under året och efter utvecklings- och testfaserna är avsikten att övergå till produktion under 2019.

Verkets funktionsförmåga samt resolutionsberedskapen utvecklades och testades på expertseminarier och genom nationella simulationsövningar tillsammans med andra inhemska myndigheter. Lärdomarna från simulationerna integreras i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Genom den organisationsreform som genomfördes i början av 2018 eftersträvar verket bättre förutsättningar att förbättra funktionsförmågan och effektiviteten. 

Verket för finansiell stabilitets bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 (på finska)
Stabilitetsfondens bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 (på finska)

Mer information:
Verkets överdirektör Tuija Taos (fö[email protected])