Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet samlar in 270 miljoner euro i stabilitetsavgifter av kreditinstituten

Utgivningsdatum 30.4.2021 10.35
Pressmeddelande

Den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) har räknat ut beloppen av stabilitetsavgifter för år 2021. Av samtliga 3018 avgiftsskyldiga institut inom euroområdet samlas i år in sammanlagt cirka 10,4 miljarder euro i stabilitetsavgifter. Efter detta år har cirka 52 miljarder euro samlats in till fonden. SRF:s målnivå uppskattas vara cirka 73-78 miljarder euro i slutet av den inledande perioden år 2023.

Verket för finansiell stabilitet har skickat SRB:s beslut om stabilitetsavgifter till de finländska kreditinstituten och har genom sina beslut den 28 april bestämt att avgifterna ska betalas före utgången av maj.

Verket för finansiell stabilitet samlar i år in sammanlagt 270 miljoner euro av de finländska instituten till den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund, SRF). De finländska institutens stabilitetsavgifter ökar med i genomsnitt cirka 15 procent jämfört med föregående år. År 2020 samlade Verket för finansiell stabilitet in totalt cirka 235 miljoner euro i stabilitetsavgifter av de finländska kreditinstituten.

Enligt SRM-förordningen om en gemensam resolutionsmekanism är den gemensamma resolutionsfondens målnivå i slutet av år 2023 minst 1 procent av de garanterade insättningarna i alla kreditinstitut som har verksamhetstillstånd i alla deltagande medlemsstater. Tillväxten i de garanterade insättningarna har tilltagit under år 2020. SRB har bedömt att ökningen fortsätter också under de kommande åren. För att säkerställa att målnivån uppnås inom fastställd tid har SRB beslutat att använda en nivå på 1,35 procent av de garanterade insättningarna vid beräkningen av stabilitetsavgifterna för år 2021. Denna koefficient som används för att bestämma målnivån är högre än i fjol (1,25%), vilket bidrar till att öka beloppet av stabilitetsavgifter totalt och de institutspecifika avgifterna.

Kreditinstitutsspecifika förändringar i de indikatorer som beskriver riskpositionen leder också till ändringar i storleken på stabilitetsavgifterna. Antalet kreditinstitut som är verksamma inom banksektorn i Finland är relativt litet. Sålunda inverkar en förändring i ett enskilt instituts indikator på det specifika institutets stabilitetsavgift, men den kan också avsevärt påverka den relativa riskpositionen för andra kreditinstitut som är verksamma i Finland. Av denna orsak sjönk stabilitetsavgifterna för vissa kreditinstitut samtidigt som de steg kännbart för vissa institut. 

SRB har publicerat informationen om stabilitetsavgifterna 2021 (baserat på beslut fattade 14.4.2021) på sin webbplats. I tillägg till basinformationen finns på webbplatsen en statistikdel, som innehåller information om de landspecifika datapunkterna som använts i beräkningen av stabilitetsavgifterna.

De nationella stabilitetsavgifterna för värdepappersföretag 2021

Vid sidan av stabilitetsavgifterna samlar Verket för finansiell stabilitet också in sammanlagt cirka 23 000 euro i nationella stabilitetsavgifter av vissa värdepappersföretag för att bygga upp den nationella resolutionsfonden. Den målnivå som den nationella resolutionsfonden ska nå senast 2024 är cirka 174 000 euro.

Mer information: krishanteringsexpert Kristiina Tuomikoski (vakausmaksut(at)rvv.fi)

Meddelande Stabilitetsavgifter