Hoppa till innehåll

Målnivån för den gemensamma resolutionsfonden har nåtts

Utgivningsdatum 16.2.2024 14.49 | Publicerad på svenska 1.3.2024 kl. 17.56
Pressmeddelande

Den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund, SRF) nådde som planerat sin fastställda målnivå före utgången av 2023. Målnivån är minst en procent av det totala beloppet av garanterade insättningar från alla kreditinstitut inom bankunionen och var cirka 75 miljarder euro enligt uppgifter för december 2023. Beloppet av garanterade insättningar ökade mindre än förväntat under 2023. Fondens medel som består av kontanter, investerade medel och betalningsförbindelser uppgick till cirka 78 miljarder euro i december 2023. I beloppet ingår avkastning från investeringsverksamhet.

Att målnivån har nåtts innebär att den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) inte samlar in några stabilitetsavgifter av bankerna under 2024. Hädanefter fortsätter SRB med sin årliga uppgiftsinsamling och kontrollerar på basis av den årligen om fondmedlens belopp har bibehållits på målnivån.  Om så inte är fallet samlar SRB in stabilitetsavgifter från bankerna för att nå målnivån.

Medel har sedan 2016 samlats i SRF-fonden genom stabilitetsavgifter från instituten inom bankunionen. Fonden kan användas vid resolution av ett institut efter det att övriga finansieringsmetoder redan använts. Därmed förbättrar fonden för sitt vidkommande de övriga resolutionsverktygens användbarhet och säkerställer att kostnaderna för fallerande banker inte faller på skattebetalarna.

Även de övriga krisfonderna bör inom den närmaste framtiden nå de målnivåer som satts upp för dem. Målnivån för den nationella resolutionsfonden bör nås före utgången av 2024. Därför samlar Verket för finansiell stabilitet på normalt sätt in nationella stabilitetsavgifter från betalningsskyldiga värdepappersföretag under 2024. Målnivån för insättningsgarantifonden bör nås senast den 3 juli 2024. Därför samlas även insättningsgarantiavgifter in från bankerna till den nationella insättningsgarantifonden under våren 2024.

Mer information: krishanteringsexpert Kristiina Tuomikoski (vakausmaksut(at)rvv.fi).

SRB:s pressmeddelande: Single Resolution Fund: no expected contribution in 2024 as target level reached.

Läs mer om resolutionsfonderna på RVV:s webbplats.

Meddelande