Rahoitusvakausviraston toimivaltuudet

Varsinaisten kriisinratkaisuvälineiden käyttämisen lisäksi Rahoitusvakausvirasto voi tehdä myös muita toimia, joilla se käyttää julkista valtaa. Virastolla on esimerkiksi oikeus saada tietoja, tehdä tarkastuksia tai käyttää päätösvaltaa viraston toimivaltaan kuuluvien laitosten suhteen. Keskeisimpiä toimivaltuuksia kuvataan alla.

  1. Moratorio: Rahoitusvakausvirasto voi keskeyttää laitoksen tekemän sopimuksen maksu- tai suoritusvelvoitteiden täytäntöönpanon maksimissaan kahdeksi pankkipäiväksi. Keskeytyksen aikana kaikki laitoksen tarjoamat palvelut eivät ole käytössä eivätkä talletukset ole nostettavissa. Keskeytys voidaan tehdä ainoastaan laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä silloin, kun laitoksen on arvioitu olevan kaatumassa (failing or likely to fail, FOLTF-arvio) tai se on jo asetettu kriisihallintoon.
  2. Laitoksen määräysvaltaan ottaminen: Rahoitusvakausvirasto voi ottaa laitoksen määräysvaltaansa ja käyttää kaikkia sen omistajille, hallintoelimille, toimitusjohtajalle ja muulle ylimmälle johdolle kuuluvia oikeuksia. 
  3. Johdon erottaminen ja uusien henkilöiden nimittäminen heidän tilalleen: Rahoitusvakausvirasto voi erottaa laitoksen hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan ja irtisanoa muut johtoon kuuluvat henkilöt, sekä nimittää heidän tilalleen uudet henkilöt.
  4. Sopivuutta ja luotettavuutta koskevan arvion käynnistäminen: Virasto voi velvoittaa Finanssivalvontaa tekemään omistajan sopivuutta ja luotettavuutta koskevan päätöksen esittämässään kohtuullisessa ajassa (ns. fit & proper -arvio). 
  5. Valtuudet vaatia palvelun tai toiminnon tarjoamista: Rahoitusvakausvirasto voi päättää, että laitoksen on annettava varojensa tai velkojensa vastaanottajalle tämän liiketoiminnan tehokkaan harjoittamisen vaatimat palvelut ja toiminnot.
  6. Valtuudet lykätä oikeutta sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen: Virasto voi tilapäisesti lykätä laitoksen kanssa sopimuksen tehneen osapuolen oikeutta irtisanoa tai purkaa sopimus.
  7. Varojenjaon rajoittaminen: Rahoitusvakausvirasto voi kieltää laitosta jakamasta enempää kuin MREL-vaateeseen liittyvän jakokelpoisen enimmäismäärän. Varojenjakoa ovat muun muassa osinkojen ja korkojen maksu.

Näistä ja viraston muista toimivaltuuksista säädetään luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) luvussa 12.