Kriisinratkaisuvälineet ja toimivaltuudet 

Tavoitteena jatkaa tärkeitä toimintoja ja suojella veronmaksajia kustannuksilta

Kriisinratkaisuvälineillä pyritään varmistamaan vakavaan taloudelliseen kriisin joutuneen pankin tai kriisinratkaisulaissa tarkoitetun muun laitoksen toiminnan jatkuminen yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen osalta. Samalla suojellaan veronmaksajia mahdollisen kriisin kustannuksilta.  

Kriisinratkaisun tavoitteena on, että toimintansa jatkamiseen kykenemättömän laitoksen kriisi voidaan ratkaista hallitusti ilman rahoitusjärjestelmälle aiheutuvia vakavia häiriötä. Viranomaisvaltuuksilla varmistetaan, että kaatumassa olevien laitosten tappioista vastaavat ensisijaisesti osakkeenomistajat ja velkojat veronmaksajien sijaan. Kriisinratkaisuviranomaisen on myös varmistettava, etteivät velkojat jää kriisinratkaisussa huonompaan asemaan kuin tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä.  

Kun laitos ajautuu kriisiin, Rahoitusvakausvirasto arvioi, onko sillä sellaisia kriittisiä toimintoja, joiden toiminnan on kriisistä huolimatta jatkuttava. Tämän jälkeen virasto tekee päätöksen laitoksen asettamisesta kriisihallintoon. Jos päätös on olla asettamatta laitosta kriisihallintoon, Rahoitusvakausviraston on tehtävä päätös joko laitoksen asettamisesta selvitystilaan tai haettava tuomioistuimelta laitoksen määräämisestä konkurssiin. Jos laitos on asetettu kriisihallintoon, Rahoitusvakausvirasto voi käyttää kriisinratkaisuvälineitä palauttamaan laitoksen toimintakyvyn tasolle, jolla kriittiset toiminnot voivat jatkua.