Talletussuoja Euroopassa

Talletussuojajärjestelmät on yhtenäistetty EU:n jäsenmaissa. Talletussuojasta säädetään EU:n talletussuojadirektiivillä, jolla on harmonisoitu muun muassa nopea maksatus, suojattavat tallettajat ja talletukset sekä maksimikorvauksen määrä 100 000 euroon. 

Pankin talletussuojajärjestelmän määräytyminen 

Talletussuoja on talletuspankin kotivaltion ylläpitämä talletuksia lakisääteisesti suojaava järjestelmä, jonka piirissä talletukset ovat tallettajan kotivaltiosta tai kansallisuudesta riippumatta.

Talletuspankin kiinteästä kotipaikasta riippuu, minkä maan talletussuojajärjestelmän piiriin se kuuluu. Korvaustilanteessa useassa maassa toimivan talletuspankin osalta kansallisten talletussuojajärjestelmien väliset vastuut ja tehtävät määräytyvät sen mukaan, onko ulkomaisella talletuspankilla sijaintimaassa tytäryhtiö, sivuliike, vai toimiiko se rajan yli ilman kiinteää toimipaikkaa.

Kaikki suomalaiset talletuspankit kuuluvat Suomen talletussuojan piiriin. 

  • Suomalaisella talletuspankilla tarkoitetaan talletuspankkia, jolle on myönnetty toimilupa Suomesta.
     
  • Myös Suomessa toimivaa ulkomaisen talletuspankin tytäryhtiötä pidetään talletussuojan näkökulmasta suomalaisena talletuspankkina. 

Suomessa toimivat ulkomaiset pankit kuuluvat pankin kotimaan talletussuojan piiriin.

  • Jos ulkomaisella pankilla on Suomessa sivuliike, Rahoitusvakausviraston tehtävänä on maksaa talletussuojakorvaukset sivuliikkeen tallettajille talletuspankin kotimaan talletussuojajärjestelmän puolesta. Sivuliikkeellä tarkoitetaan tässä tapauksessa toisen ETA-maan pankin Suomessa olevaa kiinteää toimipaikkaa, josta käsin pankki harjoittaa liiketoimintaa Suomessa.
     
  • Jos ulkomainen pankki tarjoaa talletuspalveluita rajan yli Suomeen ilman sivuliikettä tai tallettajalla on talletus ulkomaalaisessa pankissa, talletussuojakorvausten maksun hoitaa talletuspankin kotivaltio. Rahoitusvakausvirasto ei ole tällöin mukana korvausten maksussa.

Mikä talletussuojajärjestelmä vastaa talletuksestani? 

Suomessa talletussuojajärjestelmästä vastaa Rahoitusvakausvirasto. Ruotsissa talletussuojasta vastaa Riksgälden, jonka nettisivuilta löytyy tietoa talletussuojasta myös suomeksi. Tanskassa talletussuojasta vastaa Finansiel Stabilitet, Norjassa Bankenes sikringsfond ja Virossa Tagatisfond.

Ylläpidämme verkkosivuillamme listaa Suomessa toimivien pankkien talletussuojasta. Listalta voit tarkistaa, mikä on talletuspankin kotivaltio ja talletussuojajärjestelmä, joka vastaa oman talletuspankkisi talletussuojasta.

Lista talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvista pankeista

Sivuliikkeen talletussuojakorvausten maksaminen 

Jotta talletussuojakorvausten maksaminen tallettajille onnistuisi mahdollisimman nopeasti ja helposti, sivuliikkeen sijaintimaan talletussuojajärjestelmä hoitaa talletussuojakorvausten maksamisen pankin kotimaan talletussuojajärjestelmän puolesta. Tällaisissa tilanteissa pankin kotimaan talletussuojajärjestelmä tekee talletussuojakorvauksia koskevat päätökset ja rahoittaa korvaukset. Sivuliikkeen sijaintimaan talletussuojajärjestelmä ainoastaan suorittaa maksatuksen.

Eurooppalainen talletussuoja tulevaisuudessa 

Vaikka pankkipalveluita tarjotaan yhä enemmän kansainvälisesti, tulee talletussuojan suojata tallettajia tehokkaasti myös jatkossa. Rahoitusvakausvirasto on vahvasti mukana vaikuttamassa eurooppalaisen talletussuojan ja lainsäädännön kehitykseen kansainvälisen yhteistyön kautta, esimerkiksi Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) työryhmissä. Lisäksi virasto avustaa valtiovarainministeriötä talletussuojaan liittyvissä EU-lainsäädäntöhankkeissa.

EU:n pankkiunionin kuvataan muodostuvan kolmesta pilarista, joista kolmas koskee talletussuojaa. Pilareista kaksi ensimmäistä eli keskitetty yhteinen pankkivalvontamekanismi ja keskitetty yhteinen pankkien kriisinratkaisumekanismi ovat jo käynnistäneet toimintansa. Kolmannesta pilarista, eli yhteisestä talletussuojasta (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) ei ole vielä päätetty, vaan siitä käydään laajasti keskustelua. Keskeisiä keskustelunaiheita ovat esimerkiksi kysymykset siitä, miten yhteinen talletussuoja rahoitetaan, millaiseen vastuunjakoon se perustuu ja miten järjestelmän hallinnointi järjestetään.

Jos pankkiunionin yhteinen talletussuoja toteutuu, tulee Rahoitusvakausvirastosta osa yhteistä talletussuojajärjestelmää. Yhteisen talletussuojan tavoitteena on turvata nykyistä järjestelmää uskottavammin ja yhdenmukaisemmalla tavalla kaikkien pankkiunionin maiden tallettajia ja talletuksia.

Lue lisää Rahoitusvakausviraston kansainvälisestä yhteistyöstä

Aiheeseen liittyvät hyödylliset linkit: 

EU:n talletussuojadirektiivi