Miten kriisinratkaisua, talletussuojaa ja Rahoitusvakausviraston toimintaa säädellään ja ohjataan?  

Kriisinratkaisun sääntely 

Kriisinratkaisun sääntely perustuu EU:n kriisinratkaisudirektiiviin (2014/59/EU, BRRD). Kriisinratkaisudirektiivin kokonaisuudistus annettiin vuonna 2019 (2019/879/EU, BRRD2). Kriisinratkaisudirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön rahoitusvakausviranomaisesta annetulla lailla sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetulla lailla.  

Pankkiunionin yhteisestä kriisinratkaisusta säädetään EU:n kriisinratkaisuasetuksella (806/2014/EU, SRMR). Kriisinratkaisuasetuksessa säädetään unionin yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) toiminnasta ja kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten roolista. 

Talletussuojan sääntely 

Talletussuoja on harmonisoitu EU:n talletussuojadirektiivillä (2014/49/EU, DGSD). Talletussuojadirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön rahoitusvakausviranomaisesta annetulla lailla. 

Rahoitusvakausviraston toimintaa ohjaavat ohjeet ja määräykset 

Rahoitusvakausviraston toimintaa ohjaavat Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ohjeet ja suositukset.  

Komission asetuksen 1093/2010 artikla 16 edellyttää, että kunkin jäsenmaan toimivaltaisen viranomaisen on kahden kuukauden kuluessa EBA:n ohjeen tai suosituksen antamisesta vahvistettava, noudattaako tai aikooko se noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta. Kyse on niin sanotusta Comply or explain -menettelystä.  
 
Siltä osin kuin ohjeet on osoitettu toimivaltaiselle kriisinratkaisuviranomaiselle, Rahoitusvakausvirasto arvioi ohjeen sisällön ja toimittaa Comply-ilmoituksen ohjeen noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä perusteluineen EBA:lle, jonka kotisivuilla julkaistaan tieto ohjeen noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä eri jäsenmaissa.  
 
Osa EBA:n ohjeista on saatettu suunnata sekä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle eli valvojalle että kriisinratkaisuviranomaiselle, jolloin ilmoitus lähetetään kummankin viranomaisen toimesta erikseen. 

Lisäksi Rahoitusvakausvirasto noudattaa toiminnassaan SRB:n julkaisemia ohjeita, joiden tarkoituksena on varmistaa yhdenmukaiset soveltamiskäytännöt pankkiunioniin kuuluvien kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten välillä. Myös SRB tekee osaltaan comply or explain – ilmoituksen EBA:lle. 

Kotimainen lainsäädäntö 

Laki rahoitusvakausviranomaisesta 

Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta 

Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta 

Valtiovarainministeriön asetus omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimusta täydentävän vaatimuksen laskemiseksi velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavista ja niihin sisällytettävistä tiedoista 

Valtiovarainministeriön asetus seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen taikka konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia 

Valtiovarainministeriön asetus talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten lainasopimusten ehdoista 

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista 

Laki luottolaitostoiminnasta 

EU-lainsäädäntö 

Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi 2014/59/EU (BRRD) 

Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin päivitys 2019/879/EU (BRRD2) 

Talletussuojadirektiivi 2014/49/EU (DGSD) 

Komission delegoitu asetus 2015/63 kansalliseen kriisinratkaisurahastoon suoritettavista maksuista 

Kriisinratkaisuasetus 806/2014 (SRMR) 

Neuvoston asetus 2015/81 yhteiseen kriisinratkaisurahastoon suoritettavista maksuista 

EU komission kriisinhallintaa koskeva sivusto 

EBA:n elvytys- ja kriisinratkaisua sekä talletussuojaa koskevat tekniset standardit, ohjeet ja suositukset 

Euroopan komission 2- tason lainsäädännön implementointitaulukko (jatkuvasti päivittyvä)