Yhteistyö kotimaassa  

Kotimaassa Rahoitusvakausvirasto toimii tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Finanssivalvonnan, Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön kanssa virasto tekee yhteistyötä sekä kriisinratkaisun suunnittelussa että kriisinratkaisutilanteisiin ja talletussuojan korvaustilanteisiin valmistautumisessa. Yhteistyön tavoitteena on parantaa osapuolten toimintavalmiuksia mahdollisessa kriisitilanteessa. Yhteistyön ohella on tärkeä varmistaa sujuva tietojenvaihto viranomaisten kesken. 

Rahoitusmarkkinoiden kriisinhallinnan yhteistoiminta-asiakirja

Rahoitusvakausviraston ja Finanssivalvonnan yhteistyö on hyvin monimuotoista, jatkuvaa ja yleisten asioiden ohella myös laitoskohtaista. Tavoitteena siinä on sujuva yhteistyö ja tiedonvaihto sekä normaaliaikoina kriisien ennaltaehkäisyssä että kriisitilanteen hoidossa.   

Finanssivalvonnan ja Rahoitusvakausviraston välinen yhteistoiminta-asiakirja

Rahoitusvakausviraston ja Suomen Pankin välinen yhteistyö liittyy ennen kaikkea rahoitusvakausvaikutusten arviointiin, maksupalvelu- ja arvopaperimarkkinainfrastruktuurin seurantaan sekä taloudellisen jatkuvuuden varmistamiseen kriisitilanteissa.

Suomen Pankin ja Rahoitusvakausviraston välinen yhteistoiminta-asiakirja

Valtiovarainministeriön kanssa Rahoitusvakausviraston yhteistyö liittyy ennen kaikkea lainsäädännön kehittämishankkeisiin. Virasto on aktiivisesti tukenut valtiovarainministeriötä talletussuoja- ja kriisinratkaisulainsäädännön kotimaisissa ja EU-muutoshankkeissa. Rahoitusvakausviraston tehtäviin kuuluu tehdä esityksiä ja aloitteita kriisinratkaisua koskevien säännösten kehittämiseksi. 

Vuoden 2021 alusta lukien virasto osallistuu makrovakausvalvonnasta vastaavien viranomaisten yhteiseen makrovakausryhmään ja on siten tiiviimmin mukana Finanssivalvonnan johtokunnan toimivaltaan kuuluvien makrovakauspäätösten valmisteluvaiheessa.   

Muita viraston yhteistyökumppaneita ovat viraston toimivaltaan kuuluvat luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja arvopaperikeskus, Finanssiala ry ja FINE sekä muista viranomaisista etenkin Patentti- ja rekisterihallitus sekä Kuluttaja- ja kilpailuvirasto. 

Rahoitusvakausvirasto tekee yhteistyötä myös korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen ja tutkimusyhteisön kanssa muun muassa opiskelijavierailujen sekä vierailuluentojen muodossa.

Rahoitusvakausviraston puheenvuorot ja alustukset