Suunnittelun ja seurannan asiakirjat  

Rahoitusvakausvirasto toimii valtiovarainministeriön (VM) hallinnonalalla ja käy ministeriön kanssa vuosittain tulosohjauskeskustelut. Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnittelu- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. 

Tulosohjausasiakirjat on jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio.  

Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Rahoitusvakausvirastosta ja viraston hallinnoimasta valtion talousarvion ulkopuolisesta rahoitusvakausrahastosta laaditaan aina omat, erilliset tilinpäätökset. 

Tulosohjausasiakirjat 

Suunnitelmat 

Rahoitusvakausviraston ja valtiovarainministeriön välinen tulossopimus 

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet. 

Rahoitusvakausviraston tilinpäätökset 

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätökset 

Valtiovarainministeriön kannanotot tilinpäätöksestä

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat 

Arvioinnit ja selvitykset