Kriisinratkaisun raportointivaatimukset  

Rahoitusvakausvirasto kerää toimivaltansa piiriin kuuluvilta luottolaitoksilta sekä sijoituspalveluyrityksiltä säännöllisesti tietoa kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan sekä MREL-vaateen (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) asettamiseen ja seurantaan.  

Kriisinratkaisuraportointi on laajuudeltaan kattava kokonaisuus tietoja muun muassa laitosten velkarakenteesta, omien varojen vaateista, toimintojen kriittisyyden arvioinnista, rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuriin osallistumisesta sekä olennaisimmista käytössä olevista tietojärjestelmistä. Määrämuotoinen raportointi muodostaa perustan kriisinratkaisusuunnittelun tietotarpeille, mutta sen lisäksi virasto voi tehdä erillisiä tietopyyntöjä joko laitoskohtaisesti tai yleisemmin kaikkia laitoksia koskien liittyen esimerkiksi vuosittain määritettäviin suunnittelutyön painopistealueisiin. 

Rahoitusvakausvirasto kerää raportointia suunnittelutyötä varten pääsääntöisesti joko vuosittain tai kahden vuoden välein, riippuen siitä, onko laitoksen mahdollisessa kriisitilanteessa arvioitu olevan tarpeen käyttää kriisinratkaisuvaltuuksia. MREL-vaateen seurantaan liittyvä tiedonkeruu sen sijaan tehdään lähtökohtaisesti neljännesvuosittain tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi. 

Rahoitusvakausvirasto toimii myös raportoinnin osalta tiiviissä yhteistyössä valvonnasta vastaavan viranomaisen, Finanssivalvonnan, kanssa. Rahoitusvakausvirasto hyödyntää työssään laajasti myös Finanssivalvonnan keräämiä tietoja, ja siten viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta on säädetty sekä lainsäädännössä että sitä tarkentavan yhteistoimintajärjestelyn muodossa. Tehokas tiedonvaihto viranomaisten välillä keventää laitosten raportointitaakkaa. 

Tiedonkeruussa sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja yhteisen kriisinratkaisuviranomaisen (SRB) laatimia teknisiä määrityksiä, tiedonkeruutaulukoita ja muuta ohjeistusta.  

Osana eurooppalaista viranomaisyhteistyötä Rahoitusvakausvirasto välittää keräämänsä tiedot EU-viranomaisille (EBA ja SRB) sekä Finanssivalvonnalle.  

Lue lisää kriisinratkaisun suunnittelusta

Vuoden 2022 kriisinratkaisusuunnitteluun liittyvät tiedonkeruut 

Rahoitusvakausvirasto kerää kaikilta toimivaltansa piiriin kuuluvilta luottolaitoksilta kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan tarvittavia tietoja 31.12.2021 tilanteesta samanaikaisesti. Tiedonkeruu toteutetaan oheisen tiedotteen mukaisesti. Lisätietoa liitteenä olevan tiedotteen lisäksi saa sähköpostiosoitteesta tiedonkeruu(at)rvv.fi.

Tiedonkeruu perustuu Komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/1624 (”CIR-asetus”). Tiedot kerättiin EBA:n raportointimääritysten version 2.10 RES-moduulin mukaisesti XBRL-muotoisena raportointina. Rahoitusvakausvirasto lähetti 30.10.2020 sähköpostilla kaikille LSI-luottolaitoksille tietopyynnön ja tarkemmat yhteisökohtaiset raportointivaatimukset kyseiseen tiedonkeruuseen liittyen. Tietojen toimittamisen määräaika Rahoitusvakausvirastolle oli 30.4.2021. 

Luottolaitoksilla on 1.3.2021 alkaen mahdollista toimittaa Rahoitusvakausvirastolle XBRL-testiraportteja. Täten luottolaitokset voivat lähettää tuottamansa XBRL-tiedostot teknisen oikeellisuuden tarkistukseen ennen toimittamisen määräaikaa ja täten varmistaa, että tiedostot olivat teknisesti valideja. 

CIR-asetukseen perustuvan tiedonkeruun lisäksi Rahoitusvakausvirasto keräsi erillisenä Excel-muotoisena tiedonkeruuna arvopaperikohtaiset velkarakennetiedot LSI-luottolaitoksilta. Rahoitusvakausvirasto lähetti 30.10.2020 sähköpostilla kaikille LSI-luottolaitoksille raportointiin liittyvän tietopyynnön liitteenä kyseiseen tiedonkeruuseen käytettävän Excel-lomakkeen. Ohjeistus lomakkeen täyttämiseksi löytyy soveltuvin osin SRB:n julkaisemasta dokumentista ”Guidance on the Liability Data Report”. Tietojen toimittamisen määräaika Rahoitusvakausvirastolle oli 30.4.2021. 

MREL-vaateen seurantaan liittyvä tiedonkeruu 

Rahoitusvakausvirasto kerää toimivaltansa piiriin kuuluvilta eräiltä konkurssistrategian omaavilta LSI-luottolaitoksilta 31.12.2021 alkaen neljännesvuosittain tietoja MREL-vaateen kevennettyä seurantaa varten. Oheisessa tiedotteessa on kuvattu tarkemmin tiedonkeruun sisältö ja olennaiset määräajat.

Tiedote: tiedonkeruun sisältö ja olennaiset määräajat

Rahoitusvakausvirasto kerää toimivaltansa piiriin kuuluvilta kriisinratkaisustrategian omaavilta LSI-luottolaitoksilta 31.12.2021 ajankohdasta alkaen vuosittain tarkistuslistan ja johdon vahvistuslomakkeen MREL-raportointiasetuksen mukaisessa tiedonkeruussa ilmoitettujen velkojen MREL-kelpoisuuden varmistamiseksi. Oheisessa tietopyynnössä on kuvattu tarkemmin tiedonkeruun sisältö ja olennaiset määräajat.

Tiedotteiden lisäksi lisätietoa tiedonkeruusta saa sähköpostitse osoitteesta tiedonkeruu(at)rvv.fi.

Neljännesvuosittaista MREL-vaateen seurantaan liittyvää tiedonkeruuta jatketaan toistaiseksi LSI-luottolaitoksilta, joilla on kriisinratkaisustrategia. Rahoitusvakausvirasto lähettää kyseisille laitoksille erillisellä tiedotteella tarkemmat ohjeistukset Excel-muotoiseen tiedonkeruuseen.

MREL/TLAC-raportointia ja julkistamista koskeva EBA:n ITS

MREL- ja TLAC-vaateiden julkistamisvaatimuksia ja viranomaisraportointia koskevat lopulliset Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) tekniset täytäntöönpanostandardit (implementing technical standards, ITS) on julkaistu 12.5.2021. Tätä EU-tason viranomaisraportointia koskeva komission täytäntöönpanoasetus löytyy alta kohdasta ”Aiheeseen liittyviä hyödyllisiä linkkejä”.

Raportointivaatimus tulee voimaan 30.6.2021 tilanteesta ja tietojen toimittamisen ensimmäinen määräaika Rahoitusvakausvirastolle on 30.9.2021. Tietoja ei tarvitse toimittaa erikseen Finanssivalvonnalle. Raportointivaatimus koskee Suomessa pankkeja, joilla on kriisinratkaisustrategia, ja se toteutetaan neljännesvuosittain. Raportointivaatimusta täydennetään erillisellä Excel-muotoisella tiedonkeruulla koskien laitosten laatimia MREL-kapasiteettia koskevia ennusteita.

Rahoitusvakausvirasto on tiedottanut kriisinratkaisustrategian omaavia LSI-pankkeja pankkikohtaisilla tietopyynnöillä koskien uudistunutta MREL-seurantaraportointia.

EU-tason tiedonkeruussa sovelletaan EBA:n laatimia teknisiä määrityksiä ja muuta ohjeistusta. Raportointivaatimus on sisällytetty EBA:n reporting framework 3.0 -versioon, jonka mukaisesti tiedot tulee toimittaa Rahoitusvakausvirastolle XBRL-muodossa. Osana eurooppalaista viranomaisyhteistyötä Rahoitusvakausvirasto välittää keräämänsä tiedot EU-viranomaisille (EBA ja SRB) sekä Finanssivalvonnalle.

ITS:n mukaiset MREL:iin liittyvät julkistusvaatimukset tulevat voimaan aikaisintaan tammikuussa 2024. 

Laitoskohtaiset raportointivaatimukset 

Rahoitusvakausvirasto ilmoittaa vuosittain tietojen raportointilaajuuden sekä kuvauksen tietojen teknisestä toimitustavasta toimivaltansa piiriin kuuluville pankeille ja laitoksille osoitetulla kirjeellä. 

Aiheeseen liittyviä hyödyllisiä linkkejä 

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Ota yhteyttä Rahoitusvakausvirastoon: tiedonkeruu(at)rvv.fi