Kriisinratkaisun raportointivaatimukset  

Rahoitusvakausvirasto kerää toimivaltansa piiriin kuuluvilta luottolaitoksilta sekä sijoituspalveluyrityksiltä säännöllisesti tietoa kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan sekä MREL-vaateen (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) asettamiseen ja seurantaan.  

Kriisinratkaisuraportointi on laajuudeltaan kattava kokonaisuus tietoja muun muassa laitosten velkarakenteesta, omien varojen vaateista, toimintojen kriittisyyden arvioinnista, rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuriin osallistumisesta sekä olennaisimmista käytössä olevista tietojärjestelmistä. Määrämuotoinen raportointi muodostaa perustan kriisinratkaisusuunnittelun tietotarpeille, mutta sen lisäksi virasto voi tehdä erillisiä tietopyyntöjä joko laitoskohtaisesti tai yleisemmin kaikkia laitoksia koskien liittyen esimerkiksi vuosittain määritettäviin suunnittelutyön painopistealueisiin. 

Rahoitusvakausvirasto kerää raportointia suunnittelutyötä varten pääsääntöisesti joko vuosittain tai kahden vuoden välein, riippuen siitä, onko laitoksen mahdollisessa kriisitilanteessa arvioitu olevan tarpeen käyttää kriisinratkaisuvaltuuksia. MREL-vaateen seurantaan liittyvä tiedonkeruu sen sijaan tehdään lähtökohtaisesti neljännesvuosittain tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi. 

Rahoitusvakausvirasto toimii myös raportoinnin osalta tiiviissä yhteistyössä valvonnasta vastaavan viranomaisen, Finanssivalvonnan, kanssa. Rahoitusvakausvirasto hyödyntää työssään laajasti myös Finanssivalvonnan keräämiä tietoja, ja siten viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta on säädetty sekä lainsäädännössä että sitä tarkentavan yhteistoimintajärjestelyn muodossa. Tehokas tiedonvaihto viranomaisten välillä keventää laitosten raportointitaakkaa. 

Tiedonkeruussa sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja yhteisen kriisinratkaisuviranomaisen (SRB) laatimia teknisiä määrityksiä, tiedonkeruutaulukoita ja muuta ohjeistusta.  

Osana eurooppalaista viranomaisyhteistyötä Rahoitusvakausvirasto välittää keräämänsä tiedot EU-viranomaisille (EBA ja SRB) sekä Finanssivalvonnalle.  

Lue lisää kriisinratkaisun suunnittelusta.

Vuoden 2024 kriisinratkaisusuunnitteluun liittyvät tiedonkeruut 

RVV kerää toimivaltansa piiriin kuuluvilta luottolaitoksilta (LSI-luottolaitokset) 31.12.2023 ajankohdan tilanteesta tietoja kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan. RVV kerää tiedot Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ajantasaisten raportointimääritysten mukaisesti XBRL-muotoisena raportointina.

Tietojen toimittamisen määräaika RVV:lle on 30.4.2024.

Tiedot tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tiedonkeruu(at)rahoitusvakausvirasto.fi.

Tiedot tulee toimittaa salatulla sähköpostilla, joko käyttämällä raportoijan omaa sähköpostien salausjärjestelmää tai tarvittaessa pyytämällä RVV:lta salattua sähköpostia, johon vastaamalla tiedot voi toimittaa.

Raportoijien on 1.3.2024 alkaen myös mahdollista toimittaa edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen XBRL-testiraportteja. Testiraporttien osalta viestistä tulee selkeästi käydä ilmi se, että aineisto on toimitettu ainoastaan teknisen oikeellisuuden tarkistamista varten. RVV toimittaa SRB:n raportointiportaalin tuottamat testiraporttien validointitulokset raportoijalle, mutta RVV ei konsultoi tai ohjeista raportoijaa testiraporttien validointitulosten sisällöstä.

RVV haluaa huomauttaa, että osalla laitoksista sähköpostiliikenne RVV:n kanssa on aina TLS-salattua. Jos laitos haluaa liittyä TLS-salauksen piiriin tai tarkistaa, kuuluuko se jo salauksen piiriin, niin asiaa voi tiedustella osoitteesta rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi.

Tiedonkeruu toteutetaan oheisen Rahoitusvakausviraston tietopyynnön ja sen laitoskohtaisten liitteiden mukaisesti, mitkä ovat toimitettu LSI-luottolaitoksille 24.11.2023. Lisätietoa liitteenä olevan tiedotteen lisäksi saa sähköpostiosoitteesta tiedonkeruu(at)rvv.fi.

MREL-vaateen seurantatiedonkeruu ja MREL-tietojen julkistamisvaade 

RVV jatkaa MREL-vaateen seurantatiedonkeruuta (ns. MRELTLAC-tiedonkeruu) kriisinratkaisustrategian omaavilta LSI-luottolaitoksilta vuonna 2024, mistä RVV tiedotti kyseisiä luottolaitoksia erillisellä tietopyyntökirjeellä 1.7.2021.

RVV kerää myös kyseisiltä LSI-luottolaitoksilta 31.12.2023 ajankohdasta tarkistuslistan ja johdon vahvistuslomakkeen MREL-vaateen seurantatiedonkeruussa ilmoitettujen velkojen MREL-kelpoisuuden varmistamiseksi, mistä RVV tiedotti kyseisiä luottolaitoksia erillisellä tietopyyntökirjeellä 19.11.2021.

Tämän lisäksi RVV aloitti MREL-vaateen kevennetyn seurantatiedonkeruun myös tiettyjen konkurssistrategian omaavien LSI-luottolaitosten kohdalla vuonna 2022, ja kyseinen seurantatiedonkeruu jatkuu vuonna 2024.

RVV haluaa myös muistuttaa laitoksia MREL-tietojen julkistamisvaateesta (disclosure), josta on säädetty Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/763 ja joka on sisällytetty EBA:n raportointimäärityksiin. Julkistamisvaade astuu voimaan 1.1.2024 ja täten ensimmäinen ajankohta, jolta MREL-tietoja tulee julkistaa, on 30.6.2024.

Hyväksyttävien velkojen ennenaikaista takaisinostoa ja -lunastusta koskeva lupamenettely

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/827 koskien MREL-velkainstrumenttien ennenaikaista takaisinostoa ja -lunastusta astui voimaan 9. toukokuuta 2023.

Sellaisten laitosten osalta, joilla on RVV:n määrittelemä kriisinratkaisustrategia, asetus vastaa sisällöltään EBA:n RTS-luonnosta, jonka mukaista menettelyä RVV on soveltanut jo ennen asetuksen voimaantuloa (RVV 2/01.00.01/2021).

Asetuksen voimaantulon myötä lupamenettely muuttui sellaisten laitosten osalta, joille on asetettu MREL-vaatimus muodostuen ainoastaan tappionkattamiseen tarkoitetusta komponentista (MREL = LAA, eli nk. konkurssistrategian laitokset). Näiden laitosten tulee asetuksessa säädetysti hakea RVV:lta lupaa vähintään kolme kuukautta ennen suunniteltua takaisinlunastusta.

Aiheeseen liittyviä hyödyllisiä linkkejä 

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Ota yhteyttä Rahoitusvakausvirastoon: tiedonkeruu(at)rvv.fi