Rahoitusvakausviraston vastuullisuusraportti 2023

Johdon vahvistus laaditulle raportille

Rahoitusvakausviraston johtoryhmä on sitoutunut virastossa tehtävään vastuullisuustyöhön. Se on osallistunut vastuullisuustavoitteiden valintaan ja tarkentamiseen työn edetessä sekä arviointiin siitä, miten asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty vuodesta 2021 lähtien.

Johtoryhmä on osallistunut viraston vuoden 2023 vastuullisuusraportin laadintaan erityisesti valitsemalla ne tapausesimerkit, jotka antavat kattavan kuvan vuoden 2023 aikana tehdystä monipuolisesta kehitystyöstä. Viraston ylijohtaja on hyväksynyt viraston kolmannen vastuullisuusraportin 22. maaliskuuta 2024.

Lue Rahoitusvakausviraston vastuullisuusraportti vuodelta 2023 pdf-versiona.

Tutustu viraston aikaisempiin vastuullisuusraportteihin:

Vastuullisuus viraston toiminnassa

Rahoitusvakausvirasto on vuonna 2015 perustettu itsenäinen viranomainen, joka toimii Suomen kansallisena kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisena. Kesällä 2022 virastolle säädettiin uusi tehtävä kansallisen huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpitäjänä.

Lue lisää Rahoitusvakausviraston toiminnasta.

Vastuullisuus liittyy monin tavoin viraston ydintehtäviin. Virasto on vastuullinen toimija, joka edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja luottamusta pankkisektoria ja rahoitusmarkkinoita kohtaan parantamalla laitosten ja viranomaisten kriisinhoitovalmiuksia sekä arvioimalla ja kehittämällä talletussuojajärjestelmän, kriisinratkaisukehikon ja päivittäismaksamisen varajärjestelyiden toimivuutta.

Kriisinhoitovalmius sekä toimiva ja tarkoituksenmukainen sääntely ovat edellytyksiä sille, että pankkikriisien vaikutukset ja kustannukset yhteiskunnalle jäävät mahdollisimman pieniksi. Lisäksi virasto varmistaa, että laitoksilta kerättyjä hallintomaksuja käytetään tarkoituksenmukaisesti viraston toimintaan lakeja noudattaen. Virasto tuo esille kehityskohteita tehokkaamman julkishallinnon kehittämiseksi osana valtiovarainministeriön hallinnonalaa.

Vastuullisuus on osa viraston arvoja. Jokainen virastossa voi edistää vastuullisuutta omassa toiminnassaan yhteistyössä muiden viranomaisten ja viraston toimialueeseen kuuluvien laitosten kanssa. Virastolaisten sitoutumista arvoihin mitataan vuosittain työtyytyväisyysbarometrilla.

Virastolaiset noudattavat kaikessa työssään viraston eettisiä ohjeita. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa virastolaisten riippumattomuus ja puolueettomuus sekä eettisesti korkeatasoinen toiminta. Ylijohtajaa sekä ylijohtajan sijaista sitovat lisäksi yhteisen kriisinratkaisuviranomaisen (Single Resolution Board, SRB) täysistunnon jäsenten eettiset säännöt.

Vastuullisuuden johtaminen ja hallinto

Vastuullisuustyö aloitettiin virastossa vuonna 2021 tunnistamalla ne YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisen näkökulmasta relevantteja. Tavoitteiden tunnistamisessa oli mukana virastosta kaksi asiantuntijaa ja viraston johtoryhmä. Alatavoitteet ja seurattavat mittarit valikoituvat vuoden 2022 alussa, viraston ensimmäisen vastuullisuusraportin laadinnan yhteydessä. 

Lue lisää YK:n kestävän kehityksen globaalista Agenda2030 -toimintaohjelmasta.

Vuoden 2022 alusta viraston pääekonomistille on annettu vastuu seurata vastuullisuuteen ja erityisesti vihreään siirtymään liittyviä kysymyksiä ja selvittää, mitkä vihreän siirtymän ulottuvuudet ovat kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisen näkökulmasta relevantteja. Pääekonomisti on vastuussa vastuullisuustavoitteiden seurannasta ja tukee siten vastuullisuusraportin laadintaa. Päävastuu vastuullisuusraportoinnin viimeistelystä ja julkistamisesta on vuoden 2024 alusta siirtynyt viraston viestintäasiantuntijalle. 

Työn tueksi pääekonomisti ja viestintäasiantuntija järjestävät keskustelutilaisuuksia koko henkilöstön kanssa, joiden tavoitteena on kerätä ideoita vastuullisuustyön kehittämiseksi ja tehdyn työn saavutusten arvioimiseksi. He raportoivat vastuullisuustavoitteisiin liittyvästä työstä johtoryhmälle työn edetessä. Erityisesti he raportoivat tunnistetuista riskeistä, jotka mahdollisesti rajoittavat vastuullisuustavoitteiden saavuttamista tai liiallisesti lisäävät viraston jalanjälkeä, sekä riskien vähentävistä toimenpide-ehdotuksista. Johtoryhmä päättää tarvittavista linjauksista riskien vähentämiseksi sekä siitä, miten vastuullisuuteen liittyvä työ huomioidaan viraston toiminnansuunnittelussa.

Raportin laadintatapa

Helmikuussa 2024 vastuullisuusraportin valmistelussa mukana olleet asiantuntijat toivat johtoryhmälle keskusteltavaksi ehdotuksen siitä, että valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin tehtäisiin tarkennus. Raportin laadinnan yhteydessä on ilmennyt, että YK:n kestävän  kehityksen 12. tavoitteeseen, eli vastuulliseen kuluttamiseen, ja viraston jalanjälkeen liittyvät seikat ovat osin päällekkäisiä. Lisäksi viraston mahdollisuudet vaikuttaa kulutuksen vastuullisuuteen hankintojensa kautta ovat varsin pienet. On myös tarkoituksenmukaista, että virasto voi edistää vastuullisuustavoitteiden saavuttamista tehtäviensä kautta. Johtoryhmä hyväksyi muutosehdotuksen maaliskuussa 2024. Vastuullisuusraportin rakennetta on muokattu vastaamaan tehtyä päätöstä, eli vastuullista kuluttamista käsittelevä luku on poistettu ja hankintoihin liittyvä tieto on sisällytetty viraston jalanjälkeä käsittelevään lukuun.

Kriisinratkaisu- ja talletussuoja ja huoltovarmuus -yksiköiden asiantuntijoiden ehdotuksesta, johtoryhmä valitsi maaliskuussa 2024 ne tapausesimerkit, jotka parhaiten kuvaavat vuoden 2023 aikana tehtyä edistystä valittujen vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Hallintopalvelut ja rahoitusvakausrahasto -yksikön asiantuntijat ovat hakeneet päivitetyt tiedot jalanjälkeen liittyvistä seikoista. Luonnos vastuullisuusraportista esitettiin virastolaisille maaliskuussa 2024. Saatujen kommenttien perusteella vastuullisuusraportti viimeisteltiin.

Myös tulevina vuosina tavoitteiden toteutumista tarkastellaan aina alkuvuodesta ja laaditaan viraston vastuullisuusraportti niin, että se valmistuu helmi-maaliskuussa. Samalla tarkastellaan myös, onko tarvetta edelleen tarkentaa valittuja tavoitteita tai alitavoitteita sekä käytettäviä mittareita.

Vastuullisuustavoitteet

Rahoitusvakausvirasto on tunnistanut kolme sen toiminnan kannalta olennaista YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n tavoitetta, joihin virasto pystyy vaikuttamaan positiivisesti, eli jättämään kädenjälkensä:

  • Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta (tavoite 1)
  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (tavoite 8)
  • Eriarvoisuuden vähentäminen (tavoite 10)

Viraston toiminnasta syntyy myös jalanjälki, eli kestävän kehityksen kannalta negatiivisia vaikutuksia.

Jalanjälki, eli toiminnan negatiiviset vaikutukset

Merkittävimmät tunnistetut negatiiviset vaikutukset Rahoitusvakausviraston toiminnasta syntyvät virkamatkustamisesta, toimitiloista sekä IT-laitteista ja palveluista. Paperin käyttö on pientä ja edelleen supistunut sähköisen asianhallintajärjestelmän käytönoton myötä.

Virastolaisten matkustamisen hiilijalanjälki vuonna 2023 oli Trust Carbon menetelmällä laskettuna 31 090 CO2-ekv.kg.  Virastolaiset lensivät vuoden 2023 aikana kansainvälisiin kokouksiin yhteensä 37 kertaa. Kotimaan lentoja oli 3, lentoja Brysseliin oli 14, toiseen pohjoismaahan 6, muualle Eurooppaan 18 sekä Euroopan ulkopuolelle 2. Yhteensä lentokilometrejä kertyi noin 160 430 kilometriä, eli noin 5 900 kilometriä keskimäärin virastolaista kohden. Vuonna 2022, jokainen virastolainen lensi keskimäärin noin 5 400 kilometriä. Huomioiden, että sinä vuonna lentoja kertyi lähinnä vuoden toisen puoliskon aikana pandemian hellitettyä, kasvu vuoden 2023 aikana on ollut maltillinen.

Vuoden 2023 virastolaisille annettiin mahdollisuus käyttää Smartum-työmatkaetua julkisen liikenteen palveluihin. Tämä vähentää osaltaan virastolaisten synnyttämää hiilijalanjälkeä työmatkaliikenteessä. Virastolaiset voivat myös käyttää Smartum arvoa liikuntapalveluihin, siten lisäten hyvinvointia ja työssäjaksamista.

Viraston jalanjäljen suuruuteen vaikuttavat viraston käyttämät laitteet, konesalien ylläpito IT-palveluiden osalta ja muut palvelut. Viraston käyttämät laitteet, samoin kuin tietotekniikkaan ja -hallintoon liittyvät palvelut, vuokrataan Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta.

Viraston toimitilat on vuokrattu Kevalta. Toimitilojen led-valaistus on energiatehokas ja ilmanvaihto, jäähdytys, sähkö- ja kaapeliverkot on uusittu kokonaan nykyvaatimuksia vastaaviksi. Vuoden 2023 aikana Kevan energiasäästöihin tähtääviin toimenpiteisiin kuului mm. ilmanvaihdon ja lämpötilan ohjauksen optimointia. Kiinteistössä siirryttiin vuoden 2023 aikana käyttämään 100 % uusiutuvaa sähköä. Keva ostaa asunto- ja toimistokiinteistöihinsä vain 100 % uusiutuvaa sähköä.  Yli 70 % siitä tulee vuonna 2022 valmistuneesta tuulivoimalasta Pohjois-Pohjanmaalta. Kiinteistön lämmönkulutuksesta Helenin Ekolämpö Bio tuotteen kautta tulevaa kiertolämpöä oli 36,8 % vuonna 2023.

Mahdollisuuksien mukaan virasto käyttää hankinnoissaan valtion konsernitoimijoita. He ovat erikoistuneet hankintoihin ja heillä on siten virastoa paremmat edellytykset huomioida vastuullisuuskysymyksiä hankinnoissa.  Vuonna 2023 viraston muuhun, kuin matkustukseen liittyvien ostolaskujen volyymistä 12 % tuli konsernitoimijoilta. Virasto hyödyntää hankinnoissa valtionhallinnon keskitettyjä puitejärjestelyjä niiden hankintojen osalta, joissa noudatetaan yhteishankintaa. Vuonna 2023 yhteishankintojen osuus viraston kaikista hankinnoista oli 2,5 %. Vuonna 2023 71,3 % yhteishankinnoista tehtiin taloudellisen vastuun saavuttaneilla sopimuksilla, 12,8 % ympäristötunnuksen saavuttaneilla sopimuksilla ja 0,9 % sosiaalisen vastuun tunnuksen saaneella sopimuksella. Viraston muuhun, kuin matkustamiseen liittyvien ostolaskujen hiilijalanjälki oli Hanselin laskelmien mukaan 919 747 CO2-ekv.kg vuonna 2023.

Lopuksi

Rahoitusvakausviraston työ vastuullisuuskysymysten parissa jatkuu. Virasto jatkaa työtään talletussuoja- ja kriisinratkaisukehikon sekä päivittäismaksamisen varautumisjärjestelyiden uskottavuuden ja edelleen kehittämisen parissa. Esimerkiksi vuoden 2024 aikana virastossa toteutetaan useampi harjoitus, joissa testataan viraston kriisihoitovalmiuksia ja kehitetään edelleen tapaa mitata viraston valmiutta toimia ongelmatilanteessa. Molemmista saadaan tärkeää tietoa siitä, miten tulevaisuudessa on tarkoituksenmukaista kohdentaa kehitystyötä.

Virastossa jatketaan myös työtä sen arvioimiseksi, miten ilmastomuutokseen ja vihreään siirtymään liittyvät seikat on syytä huomioida ydintoiminnoissa, kuten kriisinratkaisusuunnittelussa ja rahastojen sijoitustoiminnassa. Nämä teemat ovat osa myös SRM:n uuden strategian toteuttamista, ja virasto tuleekin tekemään niissä yhteistyötä SRB:n kanssa.