Rahoitusvakausviraston vastuullisuusraportti 2021

Johdon vahvistus laaditulle raportille

Rahoitusvakausviraston johtoryhmä on sitoutunut virastossa tehtävään vastuullisuustyöhön. Se on osallistunut vastuullisuustavoitteiden valintaan ja arviointiin siitä, miten asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty vuoden 2021 aikana.

Viraston ylijohtaja on hyväksynyt viraston ensimmäisen vastuullisuusraportin 26. huhtikuuta 2022.

Vastuullisuus viraston toiminnassa

Rahoitusvakausvirasto on vuonna 2015 perustettu itsenäinen viranomainen, joka toimii Suomen kansallisena kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisena. 

Lue lisää viraston toiminnasta.

Vastuullisuus liittyy monin tavoin viraston ydintehtäviin. Olemme vastuullinen toimija, joka edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja luottamusta pankkisektoria ja rahoitusmarkkinoita kohtaan sekä edistää julkishallinnon tehokkuutta arvioimalla ja kehittämällä sekä talletussuojajärjestelmän että kriisinratkaisukehikon toimivuutta. Lisäksi virasto varmistaa, että hallintomaksuja käytetään tarkoituksenmukaisesti viraston toimintaan lakeja noudattaen ja tuo esille kehityskohteita tehokkaamman julkishallinnon kehittämiseksi osana valtiovarainministeriön hallinnonalaa.

Vastuullisuuden johtaminen ja hallinto

Vastuullisuusraportoinnin käynnistymiseen varauduttiin vuonna 2021 tunnistamalla Rahoitusvakausviraston vastuullisuustavoitteet. Tavoitteiden tunnistamisessa oli mukana virastosta kaksi asiantuntijaa ja viraston johtoryhmä.

Vuoden 2022 alusta pääekonomistille on annettu vastuu seurata vastuullisuuteen ja erityisesti vihreään siirtymään liittyviä kysymyksiä ja selvittää mitkä ulottuvuudet ovat kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisen näkökulmasta relevantteja. Pääekonomisti on jatkossa vastuussa myös vastuullisuustavoitteiden seurannasta ja vastuullisuusraportin laadinnasta.

Pääekonomisti raportoi vastuullisuustavoitteisiin liittyvästä työstä johtoryhmälle työn edetessä. Pääekonomisti raportoi johtoryhmälle myös asiantuntijakeskusteluissa tunnistetuista riskeistä ja toimenpide-ehdotuksista. Johtoryhmä päättää pääekonomistin esityksestä tarvittavista linjauksista sekä siitä, mihin virastossa tehtävän työn seuraavaksi tulisi keskittyä.

Pääekonomisti järjestää tarpeen mukaan keskustelutilaisuuksia koko henkilöstön kanssa tavoitteena kerätä ideoita vastuullisuustyön kehittämiseksi ja tehdyn työn saavutusten arvioimiseksi.

Viraston arvot on tunnistettu ja määritelty yhdessä kaikkien virastolaisten kanssa. Vastuullisuus on osa viraston arvoja. Jokainen virastossa voi edistää vastuullisuutta omassa toiminnassaan, yhteistyössä muiden viranomaisten ja viraston toimialueeseen kuuluvien laitosten kanssa. Virastolaisten sitoutumista arvoihin mitataan vuosittain työtyytyväisyysbarometrilla.

Virastolaiset noudattavat kaikessa työssään viraston eettisiä ohjeita. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa virastolaisten riippumattomuus ja puolueettomuus sekä eettisesti korkeatasoinen toiminta. Ylijohtajaa sekä ylijohtajan sijaista sitovat lisäksi SRB:n Plenaryn jäsenten eettiset säännöt.

Raportin laadintatapa

Keväällä 2021 Rahoitusvakausvirastossa valittiin ne YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisen näkökulmasta relevantteja. Ehdotus viraston vastuullisuustavoitteiksi esitettiin viraston johtoryhmälle ja hyväksyttiin 10.5.2021. Tunnistetut tavoitteet raportoitiin Valtiokonttorille 13.5.2021.

Talvella 2022 pääekonomisti ja työssä mukana olevat asiantuntijat ovat määrittäneet seurannassa käytettäviä mittareita ja tunnistaneet vuoden 2021 aikana tehdyt edistysaskeleet valittujen vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi keväällä 2021 täytetty olennaisten kestävän kehityksen tavoitteiden tunnistamisen lomakkeessa olevat kuvaukset viraston roolista ja teoista on tarkennettu ja sisällytetty alla oleviin tavoitekohtaisiin kuvauksiin. Luonnos vastuullisuusraportista on laadittu tämän työn pohjalta ja se esitettiin johtoryhmälle huhtikuussa 2022.

Myös tulevina vuosina tavoitteiden toteutumista tarkastellaan aina alkuvuodesta ja laaditaan viraston vastuullisuusraportti niin, että se valmistuu viimeistään huhtikuussa. Samalla tarkastellaan myös, onko tarvetta tarkentaa valittuja tavoitteita tai alitavoitteita sekä käytettäviä mittareita.

Vastuullisuustavoitteet

Rahoitusvakausvirasto on tunnistanut neljä sen toiminnan kannalta olennaista YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n tavoitetta:

Jalanjälki eli toiminnan negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöön

Merkittävimmät tunnistetut negatiiviset vaikutukset Rahoitusvakausviraston toiminnasta syntyvät virkamatkustamisesta, toimitiloista sekä laitteista ja palveluista. Viraston hankintojen osalta hiilijalanjälki vuonna 2021 oli Hanselin laskelmien mukaan 0,2 milj. CO2-ekv.kg.

Virkamatkustamisen vähentyminen minimiin pandemian aikana vähensi viraston hiilijalanjälkeä merkittävästi. Virasto työskenteli lähes koko vuoden 2021 etänä. Myös tämä vähensi viraston jalanjälkeä, kun virastolaiset eivät siirtyneet toimistolle. Virastossa tullaan suosimaan etäosallistumista kansainvälisiin kokouksiin ja virasto mahdollistaa etätyöskentelyn useana päivänä viikossa sen estämiseksi, että jalanjälki palaa pandemiaa edeltävälle tasolle. Virasto on myös ottanut käyttöön mahdollisuuden käyttää liikunta- ja kulttuurietua joukkoliikennevälineiden maksuvälineenä.

Pandemian myötä myös paperin käyttö toimistolla on edelleen vähentynyt. Paperin käyttö vähenee entisestään viraston siirtyessä sähköisen asianhallintajärjestelmän ja arkistoinnin käyttöön vuoden 2022 aikana.

Viraston jalanjäljen suuruuteen vaikuttavat myös toimitilat ja viraston käyttämät laitteet, konesalien ylläpito IT-palveluiden osalta ja muut palvelut. Viraston käyttämät laitteet samoin kuin tietotekniikkaan ja -hallintoon liittyvät palvelut vuokrataan Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta. Viraston toimitilat on vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä. Toimitilojen led-valaistus on energiatehokas ja ilmanvaihto, jäähdytys, sähkö- ja kaapeliverkot on uusittu kokonaan nykyvaatimuksia vastaaviksi.

Lopuksi

Rahoitusvakausviraston työ vastuullisuuskysymysten parissa jatkuu. Virasto jatkaa työtään talletussuoja- ja kriisinratkaisukehikon uskottavuuden ja edelleen kehittämisen parissa. Muita tunnistettuja toimia vuodelle 2022 ovat työaikapäätöksen päivittäminen etätyötä koskevilta osin, viraston matkustusohjeen päivittäminen ja siirtyminen sähköiseen asianhallintajärjestelmään.