Rahoitusvakausviraston tehtävä ja tavoitteet

Rahoitusvakausvirasto toimii Suomen kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena rahoitusmarkkinoiden vakauden varmistamiseksi ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten toiminnan uudelleenjärjestämiseksi.

Rahoitusvakausviraston tehtävät 

Viraston tärkeimpiä normaaliaikojen tehtäviä on laatia ja ylläpitää luottolaitoksille, sijoituspalveluyrityksille ja arvopaperikeskukselle kriisinratkaisusuunnitelmia sekä varautua huolella kriisitilanteiden hoitoon. Lisäksi, jos jokin laitos ajautuu vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin, virasto voi päättää laitoksen asettamisesta kriisihallintoon, jolloin se käyttää kriisihallinnossa olevaan laitokseen tarvittavia kriisinratkaisuvälineitä. Kriisinratkaisuasioissa Rahoitusvakausvirasto toimii osana Euroopan unionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia (Single Resolution Mechanism, SRM) ja osallistuu yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (Single Resolution Board, SRB) työhön.

Rahoitusvakausvirasto toimii lisäksi Suomen kansallisena talletussuojasta vastaavana viranomaisena. Talletussuojaviranomaisena virasto hoitaa talletussuojarahastolle säädettyjä tehtäviä, kerää talletussuojamaksuja, hallinnoi niitä sekä tarvittaessa päättää talletussuojarahaston maksuvelvollisuuden alkamisesta, jos talletuspankki ajautuisi maksukyvyttömyyteen. 

Lue lisää Rahoitusvakausviraston talletussuojasta 

Virasto hallinnoi valtion talousarvion ulkopuolista rahoitusvakausrahastoa, joka muodostuu vakausmaksuina kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuina kartutettavasta talletussuojarahastosta. Näitä varoja sekä SRB:n hallinnoiman yhteisen kriisinratkaisurahaston (Single Resolution Fund, SRF) varoja voidaan lainsäädännön mukaisin edellytyksin käyttää kriisitilanteissa kustannusten kattamiseen ja/tai tallettajien suojelemiseen.

Rahoitusvakausviraston tavoitteet 

Rahoitusvakausviraston yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet tarkistetaan vuosittain viraston ja valtionvarainministeriön välisissä tulosohjauskeskusteluissa. Viraston laajat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat viime vuosina olleet melko vakiintuneesti: 

  1. pankkikriisien kustannusten minimointi 

  1. talletussuojan ja kriisinratkaisumekanismin uskottavuus. 

Virastolla on selkeä ja vahva missio sekä tarkkaan laissa säännellyt tehtävät, joista laajat yhteiskunnalliset tavoitteet on johdettu.