Rahoitusvakausviraston tehtävä ja tavoitteet

Rahoitusvakausvirasto toimii Suomen kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena rahoitusmarkkinoiden vakauden varmistamiseksi ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten toiminnan uudelleenjärjestämiseksi.

Rahoitusvakausviraston tehtävät 

Viraston tärkeimpiä normaaliaikojen tehtäviä on laatia ja ylläpitää luottolaitoksille, sijoituspalveluyrityksille ja arvopaperikeskukselle kriisinratkaisusuunnitelmia sekä varautua huolella kriisitilanteiden hoitoon. Lisäksi, jos jokin laitos ajautuu vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin, virasto voi päättää laitoksen asettamisesta kriisihallintoon, jolloin se käyttää kriisihallinnossa olevaan laitokseen tarvittavia kriisinratkaisuvälineitä. Kriisinratkaisuasioissa Rahoitusvakausvirasto toimii osana Euroopan unionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia (Single Resolution Mechanism, SRM ja osallistuu yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) työhön.

Rahoitusvakausvirasto toimii lisäksi Suomen kansallisena talletussuojasta vastaavana viranomaisena. Talletussuojaviranomaisena virasto hoitaa talletussuojarahastolle säädettyjä tehtäviä, kerää talletussuojamaksuja, hallinnoi niitä sekä tarvittaessa päättää talletussuojarahaston maksuvelvollisuuden alkamisesta, jos talletuspankki ajautuisi maksukyvyttömyyteen.  

Virasto hallinnoi valtion talousarvion ulkopuolista rahoitusvakausrahastoa, joka muodostuu vakausmaksuina kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuina kartutettavasta talletussuojarahastosta. Näitä varoja sekä SRB:n hallinnoiman yhteisen kriisinratkaisurahaston (Single Resolution Fund, SRF varoja voidaan lainsäädännön mukaisin edellytyksin käyttää kriisitilanteissa kustannusten kattamiseen ja/tai tallettajien suojelemiseen.

Rahoitusvakausviraston tavoitteet 

Rahoitusvakausviraston yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet tarkistetaan vuosittain viraston ja valtionvarainministeriön välisissä tulosohjauskeskusteluissa. Viraston laajat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat viime vuosina olleet melko vakiintuneesti: 

  1. pankkikriisien kustannusten minimointi 

  1. talletussuojan ja kriisinratkaisumekanismin uskottavuus. 

Virastolla on selkeä ja vahva missio sekä tarkkaan laissa säännellyt tehtävät, joista laajat yhteiskunnalliset tavoitteet on johdettu.  

Näitä kahta laajaa tavoitetta tarkentavia, vuodelle 2021 sovittuja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ovat:  

  1. Rahoitusvakausviraston korkea kyvykkyys toimia minkä tahansa laitoksen kriisitilanteessa minimoiden mahdollisen julkisen tuen tarve 

  1. laitosten riittävän tappionkattamiskyvyn ja kriisitilanteisiin varautumisen varmistaminen   

  1. tallettajien korvattaviin varoihin pääsyn turvaaminen kriisitilanteissa  

  1. tehokas vaikuttaminen kriisinhoitokehikon kehitystyöhön. 

Nämä tavoitteet näkyvät viraston toiminnan painopisteinä vuonna 2021.