Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitets och stabilitetsfondens bokslut 2021 har offentliggjorts

Utgivningsdatum 23.2.2022 13.02 | Publicerad på svenska 28.2.2022 kl. 10.22
Pressmeddelande

Den fortsatta coronapandemin syntes i form av allmän osäkerhet inom ekonomin och på finansmarknaden och präglade också det sjunde verksamhetsåret för Verket för finansiell stabilitet. Trots att pandemin inte orsakade några allvarliga problem på finansmarknaden under 2021, fortgick de risker inom banksektorn som berodde på den allmänna osäkerheten och svårförutsägbarheten. När man beaktar de ekonomiska utsikterna och utmaningarna för den finansiella stabiliteten och de samtidiga stora förändringstrenderna i banksektorns omvärld, såsom digitaliseringen, den gröna övergången och cybersäkerhetens växande betydelse, är resolutionsmyndigheternas arbete för att säkerställa bankernas möjlighet till resolution ännu viktigare än förr. 

Verkets verksamhet i fråga om samhälleliga effektmål som gäller krishantering och insättningsgarantin fortskred under rapporteringsåret enligt de uppställda målen. Den allmänna arbetstillfredsställelsen i Verket för finansiell stabilitet förblev på hög nivå trots distansarbetet.

Verkningsfullhet nåddes på flera delområden av verksamheten

Verket för finansiell stabilitet uppnådde väl de uppställda resultatmål och lyckades resultatmässigt främja framför allt det interna utvecklingsprojekt för krishanteringskapacitet som inleddes sommaren 2020. Under verksamhetsåret framskred de finländska bankernas resolutionsplanering i huvudsak planenligt. Fokus i resolutionsplaneringsarbetet har tydligare än förr förskjutits till utvärdering av hindren för möjlighet till resolution samt till institutsspecifika operativa förmågor. De tekniska arrangemangen som gäller insättarnas skydd i krissituationer tryggades för de närmaste åren, eftersom verkets konkurrensutsättning av en leverantör av tillämpningshelheten för ett betalningssystem för insättningsgarantin genomfördes på lyckat sätt under verksamhetsåret.

De insättningsbelopp som ska ersättas ökade

Insättningsgarantifondens målnivå är på det sätt som förskrivs i lag bunden till det sammanlagda beloppet av insättningar som ska ersättas i de banker som är verksamma i Finland. Insättningsgarantifondens tillgångar ökade under verksamhetsåret till cirka 779 miljoner euro. Fonden ska före juli 2024 öka till en nivå som motsvarar 0,8 procent av de insättningsbelopp som ska ersättas och som omfattas av den. Under 2021 ökade de insättningar som ska ersättas med cirka tre procent, vilket också höjer fondens uppskattade målnivå till 1,2 miljarder euro. 

Under verksamhetsåret samlade Verket för finansiell stabilitet in sammanlagt cirka 270 miljoner euro i EU:s stabilitetsavgifter av kreditinstitut som är verksamma i Finland till bankunionens gemensamma resolutionsfond (Single Resolution Fund, SRF). Ökningen av de insättningar som ska ersättas höjer också SRF:s målnivå och våren 2021 bedömde den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) att för att nå målnivån måste 1,35 procent av de insättningar som ska ersättas 2020 insamlas före 2023. Av alla betalningsskyldiga institut i bankunionens område insamlades sammanlagt cirka 10,4 miljoner euro i EU:s stabilitetsavgifter, i och med vilket SRF:s totala tillgångar ökade till cirka 52 miljarder euro under redovisningsperioden. 

Mer information: överdirektör Tuija Taos (förnamn.efternamn(at)rvv.fi)

Verket för finansiell stabilitets bokslut och verksamhetsberättelse för 2021 (på finska)

Stabilitetsfondens bokslut och verksamhetsberättelse för 2021 (på finska)

Meddelande Verket