Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitets och stabilitetsfondens bokslut 2020 har offentliggjorts

Utgivningsdatum 26.2.2021 14.04 | Publicerad på svenska 5.3.2021 kl. 15.50
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitets (RVV) rapporteringsår präglades av coronapandemin som bröt ut i mars 2020. Verkets verksamhet fokuserade på en intensifierad uppföljning av förändringar av bankers verksamhetsmiljöer och bankers ekonomiska situation samt i anknytning till dem på ett aktivt myndighetssamarbete och samordning av åtgärder både på den inhemska nivån och EU-nivån. Verket uppnådde väl de resultatmål som fastställts för verksamheten.

Staternas, centralbankernas samt tillsyns- och rekonstruktionsmyndigheternas stödåtgärder och flexibla åtgärder har upprätthållit bankernas kreditgivning och understött realekonomin under coronapandemin. Banksektorn har klarat av bra coronapandemins indirekta och snabbt uppkomna effekter, men den osäkerhet som coronan har orsakat fortsätter och det är inte ännu klart vilka alla konsekvenser den fortsatta krisen har på banksektorn. 

Verkets verksamhet i fråga om samhälleliga effektmål som gäller krishantering och insättningsgarantin fortskred under rapporteringsåret enligt de uppställda målen: institutspecifika projekt om krishanteringskapaciteten fortskred enligt planer och de arrangemang som gäller insättarnas skydd i krissituationer fortskred delvis till och med bättre än planerat. 

Utveckling av krishanteringskapaciteten på bred front

Utvecklingsfasen för verkets verksamhet, förändringstryck som gäller lagstiftningsramen samt betydande förändringar av verksamhetsmiljön gav i strategiarbetet under hösten 2020 anledning till att göra små ändringar i delmålen för verkets samhälleliga effektmål. Samtidigt utarbetades för verket en ny väg och vision för utveckling för nästa femårsperiod fram till 2025. I fortsättningen betonas även säkerställande av institutens egen krisberedskap i verkets arbete.

Coronans effekter på verkets egen handlingsförmåga hölls i kontroll under hela rapporteringsåret. På grund av allvaret med coronapandemin och särskilt den osäkerhet som den skapade beslutade man på verket att tydligare än förut betona en övergripande utveckling av verkets krishanteringskapacitet. I våras inleddes i verket ett omfattande, flerårigt projekt för att utveckla krishanteringskapaciteten. Projektet genomförs med hela personalens resurser och dess syfte är att förutom övergripande utveckling av verkets krishanteringskapacitet även genomföra effektiva tekniska verktyg som stöd för experters arbete, processledning och -uppföljning samt ett effektivt samarbete i krishanteringssituationer.

De insättningsbelopp som ska ersättas ökade

Under verksamhetsåret 2020 utökades resolutionsfonden och insättningsgarantifonden enligt på förhand föreskrivna processer. Det fanns inget behov av att använda någondera av fonderna till krishantering eller att skydda insättare, och man behövde inte skaffa någon ytterligare finansiering för fonderna.

Under 2020 insamlades av finländska aktörer totalt cirka 235 miljoner euro i EU:s stabilitetsavgifter (under 2019 cirka 216 miljoner euro). Beloppet ökade avsevärt jämfört med föregående år beroende på den betydliga ökningen av ersättande insättningar i hela bankunionens område. Av alla betalningsskyldiga institut i bankunionens område insamlades sammanlagt cirka 9,1 miljoner euro i EU:s stabilitetsavgifter, i och med vilket SRF:s totala tillgångar ökade till cirka 42 miljarder euro under redovisningsperioden. 

Även insättningsgarantifondens målnivå steg under rapporteringsåret. Fonden ska före juli 2024 öka till en nivå som motsvarar 0,8 procent av de insättningsbelopp som ska ersättas och som omfattas av den. Under 2020 ökade insättningar som ska ersättas med cirka 8 procent, vilket höjde den tidigare uppskattningen om fondens målnivå från 1,07 miljarder euro till 1,16 miljarder euro. Insättningsgarantifondens tillgångar ökade under verksamhetsåret 2020 till cirka 651 miljoner euro.

Mer information: överdirektör Tuija Taos (fö[email protected])

Verket för finansiell stabilitets bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020 (på finska)

Verket för finansiell stabilitets bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020 (på finska)

Meddelande Verket