Hyppää sisältöön

Rahoitusvakausviraston ja -rahaston tilinpäätökset 2020 julkaistu

Julkaisuajankohta 26.2.2021 14.04
Tiedote

Rahoitusvakausviraston (RVV) kertomusvuotta leimasi maaliskuussa 2020 puhjennut koronapandemia. Viraston toiminnassa painottui pankkien toimintaympäristön muutosten ja pankkien taloudellisen tilan tiivistynyt seuranta sekä niihin liittyvä aktiivinen viranomaisyhteistyö ja toimenpiteiden koordinointi sekä kotimaisella että EU-tasolla. Virasto saavutti toiminnalle asetetut tulostavoitteet hyvin.

Valtioiden, keskuspankkien sekä valvonta- ja kriisinratkaisuviranomaisten tukitoimet ja joustot ovat auttaneet pankkien luotonannon ylläpitämistä ja tukeneet reaalitaloutta koronapandemian aikana. Pankkisektori on selvinnyt hyvin välittömistä ja nopeasti ilmenneistä koronapandemian vaikutuksista, mutta koronan aiheuttama epävarmuus jatkuu ja kaikki kriisin jatkumisen vaikutukset pankkisektoriin eivät ole vielä selvillä. 

Viraston toiminta kriisinratkaisua ja talletussuojaa koskevissa yhteiskunnallisissa vaikuttavuustavoitteissa eteni kertomusvuonna asetettujen tavoitteiden mukaisesti: laitoskohtaisten kriisihoitokyvyn hankkeet etenivät suunnitellusti ja tallettajien suojaa kriisitilanteissa koskevat järjestelyt osin jopa suunniteltua paremmin. 

Kriisinhoitokyvyn kehittämistä laajalla rintamalla

Viraston toiminnan kehitysvaihe, lainsäädäntökehikkoon kohdistuvat muutospaineet sekä toimintaympäristön merkittävät muutokset antoivat aihetta syksyn 2020 strategiatyössä tehdä pieniä muutoksia viraston yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden osatavoitteisiin. Samalla virastolle laadittiin uusi kehittämisen polku ja visio seuraavalle viisivuotisjaksolle 2025 asti. Jatkossa myös laitosten omaa kriisitilanteisiin varautumisen varmistamista painotetaan viraston työssä.

Koronan vaikutukset viraston omaan toimintakykyyn pysyivät koko kertomusvuoden ajan hallinnassa. Koronapandemian vakavuuden ja erityisesti sen luoman epävarmuuden vuoksi virastossa päätettiin painottaa aiempaa selvemmin viraston kriisinhoitokyvyn kokonaisvaltaista kehittämistä. Virastossa käynnistettiin keväällä laaja, koko henkilöstön voimalla toteutettava monivuotinen kriisinhoitokyvyn kehittämishanke, jonka tavoitteena on RVV:n kriisinhoitokyvyn kokonaisvaltaisen kehittämisen lisäksi toteuttaa tehokkaat tekniset työvälineet tukemaan asiantuntijoiden työskentelyä, prosessien johtamista ja seurantaa sekä tehokasta yhteistyötä kriisinhoitotilanteessa.

Korvattavien talletusten määrät nousivat

Toimintavuonna 2020 kriisinratkaisurahastoa ja talletussuojarahastoa kartutettiin ennalta säädettyjen prosessien mukaisesti. Kumpaakaan rahastoa ei ollut tarve käyttää kriisinhoitoon tai tallettajien suojaamiseen eikä rahastoille ollut tarpeen hankkia lisärahoitusta.

Vuonna 2020 EU:n vakausmaksuina kerättiin suomalaisilta toimijoilta kaikkiaan noin 235 miljoonaa euroa (vuonna 2019 noin 216 milj. euroa). Summa nousi edellisvuoteen verrattuna merkittävästi johtuen korvattavien talletusten huomattavasta kasvusta koko pankkiunionin alueella. Kaikilta pankkiunionin alueelle sijoittuneilta maksuvelvollisilta laitoksilta kerättiin yhteensä noin 9,1 miljardia euroa EU:n vakausmaksuina, jonka myötä SRF:n kokonaisvarat nousivat noin 42 miljardiin euroon tilikauden aikana.

Myös talletussuojarahaston tavoitetaso nousi kertomusvuonna. Rahasto tulee kerryttää heinäkuuhun 2024 mennessä tasolle, joka vastaa 0,8 prosenttia sen piiriin kuuluvien korvattavien talletusten määrästä. Vuoden 2020 aikana korvattavien talletusten määrä kasvoi noin 8 %, mikä nosti aiempaa arviota rahaston tavoitetasosta 1,07 miljardista eurosta 1,16 miljardiin euroon. Talletussuojarahaston varat kasvoivat toimintavuoden 2020 aikana noin 651 miljoonaan euroon.

Lisätietoja: ylijohtaja Tuija Taos ([email protected])

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelle 2020

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelle 2020

Tiedote Virasto