Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet samlar in 252 miljoner euro i stabilitetsavgifter av kreditinstituten

Utgivningsdatum 9.5.2023 8.59
Pressmeddelande

Den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) har räknat ut beloppen av stabilitetsavgifter för år 2023. Av samtliga cirka 2800 avgiftsskyldiga institut inom euroområdet samlas i år in sammanlagt cirka 11,3 miljarder euro i stabilitetsavgifter. Efter detta år har cirka 77,6 miljarder euro samlats in till fonden. Enligt SRM-förordningen om en gemensam resolutionsmekanism är den gemensamma resolutionsfondens målnivå i slutet av år 2023 minst 1 procent av de garanterade insättningarna i alla kreditinstitut som har verksamhetstillstånd i alla deltagande medlemsstater.

Verket för finansiell stabilitet har skickat SRB:s beslut om stabilitetsavgifter till de finländska kreditinstituten och har genom sina beslut den 8 maj bestämt att avgifterna ska betalas före utgången av maj. 

Verket för finansiell stabilitet samlar i år in sammanlagt 252 miljoner euro av de finländska instituten till den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund, SRF). De finländska institutens stabilitetsavgifter minskade med i genomsnitt cirka 21 procent jämfört med föregående år. År 2022 samlade Verket för finansiell stabilitet in totalt cirka 320 miljoner euro i stabilitetsavgifter av de finländska kreditinstituten.

SRB publicerar informationen om stabilitetsavgifterna 2023 (baserat på beslut fattade 2.5.2023) på sin webbplats. På webbplatsen finns bland annat en statistikdel, som innehåller information om de landspecifika datapunkterna som använts i beräkningen av stabilitetsavgifterna.

Information om stabilitetsavgifterna 2023 på SRBs webbplats

De nationella stabilitetsavgifterna för värdepappersföretag 2023 

Vid sidan av stabilitetsavgifterna samlar Verket för finansiell stabilitet också in sammanlagt cirka 677 000 euro i nationella stabilitetsavgifter av vissa värdepappersföretag för att bygga upp den nationella resolutionsfonden. Den målnivå som den nationella resolutionsfonden ska nå senast 2024 är cirka 974 000 euro.

Målnivån är de avgiftsskyldiga värdepappersföretagens andel av den målnivå som fastställts gemensamt för värdepappersföretag och kreditinstitut och som är en procent av de garanterade insättningarna. Värdepappersföretagens andel beräknas genom att deras skuldbelopp minskat med egna medel sätts i proportion till det totala skuldbeloppet hos värdepappersföretag samt de kreditinstitut som betalar EU:s stabilitetsavgift minskat med egna medel och garanterade insättningar. 

Fondens målnivå steg 2022 genom de frivilliga företagsarrangemang som genomfördes i branschen och som ökade värdepappersföretagssektorns relativa storlek och stabilitetsavgiftsförpliktelser. 

Mer information: krishanteringsexpert Kristiina Tuomikoski (vakausmaksut(at)rvv.fi)

 

Läs mer om aktuella saker i verket på verkets hemsida

Meddelande Verket