Verket för finansiell stabilitet samlar in 235 miljoner euro i EU:s stabilitetsavgifter av kreditinstituten

30.4.2020 9.00 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.31
Pressmeddelande

Uppdaterad 7.5.2020 och 28.5.2020

Den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) har räknat ut beloppen av EU:s stabilitetsavgifter för 2020. Av samtliga 3006 avgiftsskyldiga institut inom euroområdet samlas i år in sammanlagt cirka 9,1 miljarder euro i stabilitetsavgifter. Verket för finansiell stabilitet har skickat SRB:s beslut om EU:s stabilitetsavgifter till de finländska kreditinstituten och genom sina beslut av den 29 april bestämt att avgifterna ska betalas före utgången av maj. 

Verket för finansiell stabilitet samlar i år in sammanlagt 235 miljoner euro (mängden har justerats 22.5.2020) av de finländska instituten till den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund, SRF). De finländska institutens stabilitetsavgifter ökar med i genomsnitt cirka 30 procent jämfört med föregående år. År 2019 samlade Verket för finansiell stabilitet in totalt cirka 216 miljoner euro i stabilitetsavgifter av de finländska kreditinstituten. Cirka 35 miljoner euro av detta var ett nytt kreditinstituts partiella stabilitetsavgift för 2018.

De stabilitetsavgifter som ska samlas in baserar sig på EU:s resolutionsförordning och fördraget som gäller stabilitetsavgifter samt kommissionens förordning som kompletterar dem. Med stöd av SRM-förordningen om en gemensam resolutionsmekanism (EU 2014/806) är den gemensamma resolutionsfondens målnivå 2023 minst 1 procent av de garanterade insättningarna i alla kreditinstitut som har verksamhetstillstånd i alla deltagande medlemsstater. Enligt dagens uppgifter är SRF:s målnivå cirka 60 miljarder euro och efter detta år har cirka 42 miljarder euro samlats in till fonden.

Den summa som årligen samlas in i hela bankunionen bestäms enligt det sammanlagda beloppet av de garanterade insättningarna i de institut som är verksamma i området samt deras uppskattade utveckling. De garanterade insättningarna har ökat de senaste åren och SRB har bedömt att ökningen fortsätter under den inledande perioden. På grund av dessa omständigheter har SRB beslutat att använda en nivå på 1,25 procent av de garanterade insättningarna vid beräkningen av stabilitetsavgifterna för 2020 för att säkerställa att målnivån uppnås inom fastställd tid. Denna koefficient som används för att bestämma målnivån är högre än i fjol (1,15), vilket bidrar till att öka stabilitetsavgifternas storlek. 

År 2020 påverkas beloppet av EU:s stabilitetsavgifter för de finländska kreditinstituten avsevärt av att Nordea Bank Abp:s insättningar beaktas fullt ut i beräkningen. Detta ökar det sammanlagda beloppet av de garanterade insättningarna som omfattas av insättningsgarantisystemet i Finland liksom den balansomslutningsbaserade storleken. I EU:s stabilitetsavgifter 2019 beaktades bara en fjärdedel av Nordeas garanterade insättningar, eftersom Nordea flyttade till Finland i oktober 2018. 

Kreditinstitutsspecifika förändringar i de indikatorer som beskriver riskpositionen leder också till ändringar i storleken på EU:s stabilitetsavgifter. Antalet kreditinstitut som är verksamma inom banksektorn i Finland är relativt litet. Sålunda inverkar en förändring i ett enskilt instituts indikator på det specifika institutets stabilitetsavgift, men den kan också avsevärt påverka den relativa riskpositionen för andra kreditinstitut som är verksamma i Finland. Av denna orsak sjönk stabilitetsavgifterna för vissa kreditinstitut samtidigt som de steg kännbart, rentav 65-85 procent, för största delen av instituten.

Fram till 2022 är beräkningsgrunden för stabilitetsavgifterna tudelad. Den består av beräkning av den nationella kreditinstitutssektorns andel (BRRD-andel) och av den gemensamma andelen för alla kreditinstitut inom bankunionen (SRM-andel). När man granskar stabilitetsavgifternas utveckling måste man således beakta såväl den utveckling som inträffat i institutets storlek och risker som de förändringar som inträffat i kreditinstitutssektorn i Finland och inom bankunionen. Vid beräkningen av EU:s stabilitetsavgifter 2020 är BRRD-andelen 20 procent då den var 27 procent i beräkningarna 2019, och på motsvarande sätt stiger SRM-andelen från 73 procent till 80 procent. Denna ändring lindrar de effekter för EU:s stabilitetsavgifter som beror på den finländska banksektorns struktur och förändringar i den.

Vi sidan av EU:s stabilitetsavgifter samlar Verket för finansiell stabilitet också in sammanlagt cirka 17 000 euro i stabilitetsavgifter av vissa värdepappersföretag för att bygga upp den nationella resolutionsfonden. Den målnivå som den nationella resolutionsfonden ska nå senast 2024 är cirka 150 000 euro.

SRB publicerade 27.5.2020 informationen om stabilitetsavgifterna 2020 på sin webbplats (baserat på beslut fattade 15.4.2020). I tillägg till basinformationen, frågor och svar och ytterligare information om beräkningsmetoden delen finns på webbplatsen en statistikdel, som innehåller information om de enskilda ländernas stabilitetsavgifter.

Mer information: krishanteringsexpert Kristiina Tuomikoski ([email protected])