Hoppa till innehåll

Tribunalen i sina beslut den 1 juni: Banco Popular-beslut lagenliga

Utgivningsdatum 2.6.2022 9.09 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 9.27
Pressmeddelande

EU-domstolens tribunal har den 1 juni gett sina beslut om fem mål som berör ett beslut av den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) den 17 juni 2017 om Banco Popular Español S.A:s (Banco Popular) resolution och överföringen av Banco Populars aktier och kapitalinstrument till Banco Santander S.A. I de mål som nu är anhängiga vid tribunalen yrkar sökandena ogiltigförklaring av SRB:s resolutionsbeslut. Rätten avvisade överklagandena i sin helhet i samtliga fem fall.

I beslutet behandlades följande frågor:

  • huruvida kommissionen olagligen hade delegerat kommissionens befogenheter till SRB;
  • om resolutionsbeslutet uppfyllde skyldigheten att motivera beslut;
  • om det fanns uppenbara fel i beslutet;
  • om parterna hade rätt att bli hörda då resolutionsbeslutet fattades;
  • om parternas rätt att äga egendom hade kränkts;
  • om principerna om sekretess och god förvaltning hade kränkts i resolutionsprocessen;
  • om rätten till ett effektivt rättsmedel hade kränkts i resolutionsprocessen;
  • huruvida det förelåg ett brott mot proportionalitetsprincipen eller principen om skydd för berättigade förväntningar i resolutionsprocessen; och
  • om resolutionsbeslutet stred mot bestämmelserna i resolutionsförordningen, särskilt bestämmelserna om värdering, resolutionsförfarandet och nedskrivning och konvertering av kapitalinstrument och skulder.

Enligt domstolsbesluten hade resolutionsbeslutet angående Banco Popular fattats i enlighet med lagen och de rättigheter som tagits upp i åtalen hade inte omotiverat kränkts. Enligt besluten finns det inget behov av att uppdatera beslutsprocessen för resolutionsbeslut.

Det är möjligt att överklaga domarna. Rättsfrågor i tribunalens beslut kan överklagas till EU-domstolen.

Ett beslut om Banco Populars resolution fattades också den 5 juni, då EU-domstolen slog fast att det i Banco Popular-fallet inte fanns någon orsak av att bevilja ersättningar till investerare som förlorat tillgångar i samband med Banco Populars resolution.

Mål som avgjorts av tribunalen 1.6:

Press release: The actions seeking annulment of the resolution scheme in respect of Banco Popular and/or the Commission decision endorsing that scheme are dismissed in their entirety

T-481/17 – Tatiana Perez   
T-523/17 – Elevete  
T-628/17 – Aeris Invest  
T-510/17 – Del Valle Ruiz   
T-570/17 – Algebris 

Press release: SRB statement on EU Court judgments related to the Banco Popular Español resolution 

Tilläggsinformation: jurist Fanni Teinilä (förnamn.efternamn(at)rvv.fi)

Meddelande Resolution