Hoppa till innehåll

Statens revisionsverks granskning: Verket för finansiell stabilitet har goda förutsättningar att sköta resolutionsuppgifter

Utgivningsdatum 11.3.2020 9.02 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.27
Pressmeddelande

Enligt Statens revisionsverks granskning har Verket för finansiell stabilitet goda förutsättningar att sköta resolutionsuppgifter som gäller bankerna. Resultaten av granskningen stärker uppfattningen att Verket för finansiell stabilitet förmår upprätta resolutionsplaner oberoende och med tillräcklig säkerhet i enlighet med europeiska bankunionens mål för resolutionsmekanismen.

”Verket för finansiell stabilitet har upprättat resolutionsplaner för bankerna på ett konsekvent sätt och utvecklat sin förmåga att agera trovärdigt och kostnadseffektivt vid en krissituation i vilket institut som helst. Nu har även landets högsta oberoende revisionsmyndighet konstaterat att Verket för finansiell stabilitet har goda förutsättningar att sköta nationella resolutionsuppgifter”, konstaterar Tuija Taos, överdirektör för Verket för finansiell stabilitet.

Det var första gången som en effektivitetsrevision riktades mot resolutionsplaneringen och Statens revisionsverk berömmer Verket för finansiell stabilitet för att det har upprättat resolutionsplaner för alla banker som det ansvarar för (LSI-banker) och för att de planer som upprättats för bankerna till stor del innehåller de rekommenderade avsnitten. Statens revisionsverk rekommenderar att Verket för finansiell stabilitet preciserar avsnitten som gäller informations- och kommunikationsplaner i resolutionsplanerna och påpekar att finansiell krishantering förutsätter att alla berörda myndigheter samarbetar. Rekommendationerna från Statens revisionsverks effektivitetsrevision ligger i linje med verkets verksamhetsplan.

”Under de närmaste åren fördjupas och preciseras resolutionsplaneringsarbetet ytterligare med avseende på bank- och gruppspecifika särdrag i enlighet med Verket för finansiell stabilitets fastställda verksamhetsstrategi. Detta är särskilt viktigt med tanke på främjande av möjligheten till resolution (eng. resolvability) i instituten, vilket är en central funktionell dimension av bankunionens resolutionsmekanism, säger Taos.

Verket för finansiell stabilitet har redan intensifierat samarbetet med myndigheterna, bland annat Finansinspektionen, genom att utnyttja befintliga förbindelser i fråga om databasen för bankernas ekonomiska rapporter.

”Ett samförståndsprotokoll om samarbete och informationsutbyte mellan Verket för finansiell stabilitet och Finansinspektionen fastställdes i juni 2019, och Verket för finansiell stabilitet har nyligen börjat bereda ett samförståndsprotokoll om informationsutbyte och samarbete med Finlands Bank. Verket för finansiell stabilitet fortsätter med sina målmedvetna åtgärder för att utveckla samarbetet mellan olika myndigheter och trygga tillräcklig krishanteringsberedskap”, säger Taos.

Ta del av publikationen: Verket för finansiell stabilitet som en del av den gemensamma resolutionsmekanismen för bankunionen

Mer information:
överdirektör Tuija Taos (förnamn.efternamn(at)rvv.fi)