Hoppa till innehåll

IMF:s bedömning av Finlands beredskap för finanskriser är positiv

Utgivningsdatum 1.2.2023 14.00
Pressmeddelande

Internationella valutafonden IMF publicerade den 23 januari 2023 sin bedömning av Finlands beredskap för finanskriser och förmåga att sköta bankkriser. De tekniska promemoriorna som ligger bakom bedömningen och behandlar bland annat resolution och insättningsgarantin på en mer detaljerad nivå publicerades den 1 februari 2023. I sin bedömning konstaterar IMF att situationen är bra men anser att det fortfarande finns behov av att stärka och operationalisera de arrangemang som tillämpas i samband med krishantering. 

Enligt IMF:s bedömning borde samarbetet mellan de nationella finansmarknadsmyndigheterna intensifieras ytterligare och beredskapen för problemsituationer borde testas med hjälp av bland annat simuleringar. IMF anser att det är viktigt att myndigheterna har tillräckliga resurser och att myndigheternas oberoende är tryggat. IMF finner det viktigt att det finns tillräckligt med förhandsfonderade medel i insättningsgarantifonden.

När det gäller Verket för finansiell stabilitet (verket) anser IMF att verket borde publicera mer information om de olika faserna och åtgärderna då resolutionsverktyg används i en resolutionssituation.  Dessutom betonar IMF större transparens i fråga om de metoder som tillämpas vid bedömningen av hindren för tillämpning av resolution (eng. resolvability). 

IMF:s rekommendationer har beaktats i verkets beredskapsarbete

Verket för finansiell stabilitet anser att många av IMF:s rekommendationer redan har beaktats i verkets arbete. De senaste årens kriser har intensifierat myndighetssamarbetet och det är fortsatt gott. Myndigheterna har också identifierat behov av att vidareutveckla och testa krishanteringsberedskapen. När det gäller transparensen av faserna och åtgärderna under användningen av resolutionsverktyg håller Europeiska bankmyndigheten (EBA) på och färdigställer anvisningar enligt vilka resolutionsmyndigheten ska publicera en beskrivning av bail-in-mekanismen före utgången av 2023. På samma sätt som i många andra saker utnyttjar verket den metod som den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har utvecklat även för att bedöma hindren för att tillämpa resolution. Metoden blir bekant för bankerna som ett led i resolutionsplaneringen. När det gäller publiceringen av metoden iakttar verket de principer som SRB tillämpar.

Verket har utifrån det stresstest som genomförts enligt EBA:s anvisningar bedömt att insättningsgarantifondens medel är tillräckliga. Dessutom bör man komma ihåg att konsekvenserna av en eventuell utbetalning av insättningsgarantiersättningar för andra banker i form av insättningsgarantiavgifter beaktas i enlighet med SRB:s metod vid bedömningen av allmänintresset, som bestämmer behovet av resolution för att nå resolutionsmålen. Bland annat metoden som används då allmänintresset bedöms och möjligheterna att använda insättningsgarantifondens medel i samband med resolution diskuteras i samband med översynen av EU:s ram för krishantering och insättningsgaranti (Crisis Management and Deposit Insurance, CMDI). En del av IMF:s rekommendationer bör därmed granskas på nytt när EU-kommissionen har publicerat sitt CMDI-förslag våren 2023.

IMF:s bedömning av Finlands beredskap för finanskriser bygger på diskussioner med myndigheter samt banker, försäkringsbolag och andra finansinstitut. Under processen, som inleddes i slutet av 2021, besökte IMF även verket flera gånger. Verket tackar IMF:s representanter för intressanta och konstruktiva diskussioner samt rekommendationer som hjälper verket att vidareutveckla verksamheten.

IMF huvudrapport: Finland: Financial System Stability Assessment
IMF tekniska promemoria: Finland: Financial Sector Assessment Program- Technical Note on Crisis Management and Resolution

Ytterligare information: Verket för finansiell stabilitet, chefsekonom Hanna Westman (förnamn.efternamn(at)rvv.fi) 

Meddelande