Hyppää sisältöön

IMF:ltä myönteinen arvio Suomen varautumisesta finanssikriiseihin

Julkaisuajankohta 1.2.2023 14.00
Tiedote

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi 23.1.2023 arvionsa Suomen varautumisesta finanssikriiseihin ja kyvystä hoitaa pankkikriisejä. Arvion taustalla olevat tekniset muistiot, joissa tarkemmalla tasolla käsitellään muun muassa kriisinratkaisua ja talletussuojaa, julkaistiin 1.2.2023. Arviossaan IMF toteaa tilanteen olevan hyvä, mutta näkee tarvetta edelleen vahvistaa ja operationalisoida kriisihoidon toteuttamisen yhteydessä käytettäviä järjestelyjä.

IMF:n arvion mukaan yhteistyötä kansallisten rahoitusmarkkinaviranomaisten välillä tulee edelleen tiivistää ja varautumista ongelmatilanteisiin tulee testata muun muassa simulaatioiden avulla. IMF pitää tärkeänä, että viranomaisilla on riittävät resurssit ja viranomaisten riippumattomuus on turvattu. IMF pitää tärkeänä riittävää talletussuojarahaston ennakkorahastoitujen varojen määrää.

Rahoitusvakausviraston (RVV) osalta IMF katsoo, että viraston tulisi julkistaa enemmän tietoa kriisinratkaisuvälineiden toteuttamisen eri vaiheista ja toimenpiteistä kriisinratkaisutilanteessa. Lisäksi IMF korostaa lisääntyvää läpinäkyvyyttä kriisinratkaisun toteuttamisen esteiden (ns. purettavuuden esteet, engl. resolvability) arvioinnissa sovellettavista arviointimenetelmistä.

IMF:n suosituksia huomioitu RVV valmistelutyössä 

RVV:n näkemyksen mukaan moni IMF:n suosituksista on jo huomioitu RVV:n työssä. Viime vuosien kriisien tiivistämä viranomaisyhteistyö jatkuu hyvänä ja tarve edelleen kehittää sekä testata kriisinhoitovalmiuksia on viranomaisten kesken tunnistettu. Kriisinratkaisuvälineiden toteuttamiseen liittyvien vaiheiden ja toteuttamisen läpinäkyvyyden osalta Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) on viimeistelemässä ohjeistusta, jonka mukaan kriisinratkaisuviranomaisen on julkistettava kuvaus bail-in-mekanismin toteuttamisesta vuoden 2023 loppuun mennessä. Kuten monessa muussa asiassa, RVV hyödyntää yhteisen kriisinratkaisuviranomaisen (SRB) kehittämää menetelmää myös arvioissaan purettavuuden esteistä. Menetelmä tulee pankeille tutuksi osana kriisinratkaisusuunnittelutyötä. Menetelmän julkistamisten osalta RVV noudattaa SRB:n soveltamia periaatteita.

RVV on EBA:n ohjeistuksen mukaan toteutetun stressitestin pohjalta arvioinut, että talletussuojarahaston varat ovat riittävät. Lisäksi on huomattava, että mahdollisen talletussuojakorvausten maksatuksen vaikutukset muihin pankkeihin talletussuojamaksujen muodossa huomioidaan SRB:n menetelmän mukaisesti yleisen edun arviossa, joka määrittää kriisinratkaisun tarpeellisuuden kriisinratkaisutavoitteiden saavuttamiseksi. Muun muassa yleisen edun testin arviointimenetelmä ja talletussuojarahaston varojen käyttömahdollisuudet kriisinratkaisun yhteydessä ovat osa keskustelua EU:n kriisinhallinta- ja talletussuojakehikon (Crisis Management and Deposit Insurance, CMDI) uudistamisessa. Osaa IMF:n suosituksista tulee siten tarkastella uudestaan, kun EU:n komissio on julkistanut CMDI-ehdotuksensa keväällä 2023.

IMF:n arvio Suomen varautumisesta finanssikriiseihin perustuu keskusteluihin viranomaisten sekä pankkien, vakuutusyritysten ja muiden rahoituslaitosten kanssa. Loppuvuonna 2021 alkaneen prosessin aikana IMF vieraili useampaan otteeseen myös RVV:ssä. RVV kiittää IMF:n edustajia mielenkiintoisista ja kehittävistä keskusteluista sekä suosituksista, jotka osaltaan auttavat virastoa kehittämään toimintaansa edelleen.

IMF pääraportti: Finland: Financial System Stability Assessment
IMF tekninen muistio: Finland: Financial Sector Assessment Program- Technical Note on Crisis Management and Resolution

Lisätietoja: RVV pääekonomisti Hanna Westman (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi) 

Tiedote