Hoppa till innehåll

EBA har publicerat nya riktlinjer för testning av insättningsgarantin

Utgivningsdatum 23.9.2021 9.34 | Publicerad på svenska 1.10.2021 kl. 14.11
Pressmeddelande

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 15 september 2021 publicerat nya riktlinjer som gäller stresstester av insättningsgarantisystemen. Riktlinjerna förpliktar insättningsgarantisystemen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att på ett heltäckande sätt testa sin förmåga att klara av sina lagstadgade uppgifter samt att rapportera testresultaten på ett enhetligt sätt till EBA senast den 16 juni 2024. På basis av resultaten gör EBA en sakkunnigbedömning 2025.

De tester som beskrivs i riktlinjerna täcker insättningsgarantisystemets samtliga lagstadgade funktioner, dvs. utbetalning av insättningsgarantiersättningar till inhemska bankers och filialers insättare, finansiering av överföring av inlåningsmedlen och användning av insättningsgarantimedel för att finansiera resolution.  

Som ett led i säkerställandet av den operativa funktionsförmågan ska insättningsgarantisystemet göra regelbundna tester för att säkerställa att de inhemska inlåningsbankerna förmår leverera de uppgifter till insättningsgarantisystemet som behövs för att betala ersättningar i överenskommen form och inom överenskommen tid. 

EBA gör en sakkunnigbedömning på basis av testresultaten 2025 

Syftet med testerna är att säkerställa att insättningsgarantisystemen förmår sköta alla sina lagstadgade uppgifter. Genom EBA:s riktlinjer försöker man åter säkerställa att testerna är högklassiga och genomförs i enlighet med samma principer i alla länder, för att det ska vara möjligt att på basis av resultaten utvärdera insättningsgarantisystemens operativa förmåga, finansieringens tillräcklighet och tillgången på finansiering i olika länder på ett tillförlitligt sätt.

EBA utarbetar och publicerar en sakkunnigbedömning av testerna enligt de nya riktlinjerna 2025. Föregående sakkunnigbedömning gjordes 2020. Insättningsgarantisystemen ska korrigera eventuella brister i sin funktion och prestationsförmåga som framkommer i samband med testerna, så testningen spelar en viktig roll för att säkerställa en trovärdig och fungerande insättningsgaranti i hela EU.

Verket för finansiell stabilitet (RVV) har utfört regelbunden testning av insättningsgarantisystemet tillsammans med inlåningsbankerna från och med 2017 i enlighet med EBA:s tidigare riktlinjer. Verket har också deltagit intensivt i beredningen av EBA:s nya riktlinjer och utarbetar som bäst sin interna, mångåriga testplan som bygger på de nya riktlinjerna. Vid sidan av testerna enligt EBA:s riktlinjer testar verket även i fortsättningen årligen de inhemska inlåningsbankernas beredskap att lämna uppgifter som ett led i den omfattande stresstesthelheten för insättningsgarantin.  

Ytterligare upplysningar:
 
EBA Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes

RVV insättningsgarantiexpert Anna Kanninen (förnamn.efternamn(at)rvv.fi)

Insättningsgarantin Meddelande