Hyppää sisältöön

EBA uudisti talletussuojaa koskevaa testausohjeistusta

Julkaisuajankohta 23.9.2021 9.34
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 15.9.2021 uudistuneen talletussuojajärjestelmien stressitestejä koskevan ohjeistuksen. Ohje velvoittaa Euroopan talousalueen talletussuojajärjestelmät testaamaan kattavasti kykyään suoriutua lakisääteisistä tehtävistään ja raportoimaan testien tuloksista yhdenmukaisella tavalla EBA:lle 16.6.2024 mennessä. EBA laatii tulosten perusteella vertaisarvion vuonna 2025.

Ohjeessa kuvatut testit kattavat kaikki talletussuojajärjestelmän lakisääteiset toiminnot, eli talletussuojakorvausten maksamisen kotimaisten pankkien ja sivuliikkeiden tallettajille, talletuskannan siirron rahoittamisen ja talletussuojavarojen käyttämisen kriisinratkaisun rahoittamiseen.

Osana operatiivisen toimintakyvyn varmistamista talletussuojajärjestelmän tulee tehdä säännönmukaisia testejä myös sen varmistamiseksi, että kotimaiset talletuspankit pystyvät toimittamaan talletussuojajärjestelmälle tarvittavat tiedot korvausten maksamista varten sovitussa muodossa ja ajassa.

EBA laatii testien tulosten perusteella vertaisarvion vuonna 2025

Testien tarkoituksena on varmistaa, että talletussuojajärjestelmät pystyvät hoitamaan kaikki niiden lakisääteiset tehtävät. EBA:n ohjeistuksella pyritään puolestaan varmistamaan, että testit ovat kaikissa maissa laadukkaita ja samojen periaatteiden mukaisesti toteutettuja, jotta niiden tulosten perusteella on mahdollista luotettavasti arvioida eri maiden talletussuojajärjestelmien operatiivista kyvykkyyttä ja rahoituksen riittävyyttä ja saatavuutta.

EBA laatii ja julkaisee vertaisarvion uuden ohjeistuksen mukaisista testeistä vuonna 2025. Edellinen vertaisarvio laadittiin vuonna 2020. Talletussuojajärjestelmien tulee korjata testeissä esiin nousevat mahdolliset puutteet niiden toiminnassa ja suorituskyvyssä, joten testauksella on merkittävä rooli uskottavan ja toimivan talletussuojan varmistamisessa koko EU:n alueella.

Rahoitusvakausvirasto (RVV) on toteuttanut talletussuojajärjestelmän säännönmukaista testausta yhteistyössä talletuspankkien kanssa vuodesta 2017 alkaen EBA:n aiemman ohjeistuksen mukaisesti. Virasto on ollut tiiviisti mukana myös uudistuneen EBA:n ohjeistuksen valmistelussa ja laatii parhaillaan uuteen ohjeeseen pohjautuvaa RVV:n sisäistä, monivuotista testaussuunnitelmaa. EBA:n ohjeen mukaisten testien lisäksi RVV testaa jatkossakin vuosittain kotimaisten talletuspankkien valmiutta tietojen toimittamiseen osana talletussuojan laajaa stressitestikokonaisuutta.

Lisätiedot:

EBA Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes

RVV talletussuoja-asiantuntija Anna Kanninen (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi)

Talletussuoja Tiedote