Hoppa till innehåll

EBA gav riktlinjer för möjlighet till resolution och inledde ett samråd om överförbarhet

Utgivningsdatum 21.1.2022 12.46 | Publicerad på svenska 9.2.2022 kl. 8.24
Pressmeddelande

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 13 januari 2022 publicerat riktlinjer i syfte att förbättra möjligheten till resolution (eng. resolvability) för institut som berörs av resolutionsverktyg. Riktlinjerna omfattar åtgärder som krävts av både institut och myndigheter och genom dem förbättras institutens möjlighet till resolution på ett föregripande sätt. Instituten ska uppfylla förväntningarna på möjligheten till resolution senast den 1 januari 2024. 

EBA:s riktlinjer utgör en del av den juridiska referensramen på EU-nivå. De sammanför och omsätter i praktiken internationella standarder och den praxis som de europeiska resolutionsmyndigheterna utvecklat.  Det ordnades ett offentligt samråd om riktlinjerna, som avslutades i juni 2021.

Också den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har fört fram sina förväntningar på instituts möjlighet till resolution i dokumentet ”Expectation for Banks”, vars innehåll i huvudsak är i linje med EBA:s riktlinjer. ”Expectations for Banks” är det linjedokument om möjlighet till resolution som Verket för finansiell stabilitet (RVV) i första hand utnyttjar för de LSI-institut som omfattas av dess direkta behörighet. I sitt arbete och sin kommunikation till instituten beaktar verket emellertid också de riktlinjer som EBA publicerat nu särskilt till de delar som finns betydande skillnader mellan dem och SRB:s dokument. 

Verket för finansiell stabilitet anvisar LSI-instituten om förväntningarna på möjligheten till resolution och bedömer hur möjligheten till resolution utvecklas som en del av resolutionsplaneringen. Om verket bedömer att ett institut inte gör tillräckliga framsteg, vidtar verket åtgärder som också kan omfatta officiellt förfarande för att undanröja hindren för möjlighet till resolution.

Riktlinjerna kompletteras i fråga om strategierna för överföring av affärsverksamheten

I samband med att riktlinjerna publicerades inledde EBA ett samråd som kompletterar riktlinjerna och som gäller strategier för överföring av affärsverksamheten (eng. transfer strategies). Härmed avses resolutionsstrategier där ett instituts aktier och andelar eller tillgångar och skulder överförs till en tredje part i samband med resolution. De riktlinjer som samrådet gäller fokuserar på överförbarhet (eng. transferability) och särskilt på att specificera den helhet som överförs (eng. transfer perimeter), på dess separerbarhet från övriga funktioner samt på att planera genomförandet av överföringen av själva affärsverksamhetshelheten. Förväntningar ställs på såväl instituten som resolutionsmyndigheterna.

SRB har publicerat sina förväntningar som gäller strategier för överföring av affärsverksamheten som en del av dokumentet ”Expectations for Banks” (avsnitt 2.7. Separability and restructuring) och de operativa riktlinjer som stödjer det. Verket för finansiell stabilitet utnyttjar i första hand dessa riktlinjer för LSI-institut, på samma sätt som möjligheten till resolution som helhet. Verket kommer att ge LSI-instituten ytterligare anvisningar i anslutning till ämnet. 

Det var möjligt att delta i EBA:s samråd fram till den 15 april 2022. Förväntningarna i anslutning till strategierna för överföring av affärsverksamheten ska uppfyllas som en del av möjligheten till resolution som helhet, dvs. senast den 1 januari 2024.

Avsikten är att uppdatera och komplettera de EBA-riktlinjer som beskrivs ovan i den takt som den temahelhet som gäller möjlighet till resolution utvecklas internationellt samt på EU-nivå. För närvarande utarbetar EBA ytterligare riktlinjer för offentliggörande av bail-in-mekanismen och andra uppgifter i anslutning till resolution samt testning av möjligheten till resolution. 

Riktlinjerna och samrådet på EBA:s webbplats: EBA publishes Guidelines for institutions and resolution authorities on improving banks’ resolvability and consults on transferability

Ytterligare information: krishanteringsexpert Anni-Mari Karvinen (förnamn.efternamn(at)rvv.fi) 

Meddelande Resolution