Hyppää sisältöön

EBA linjasi purettavuudesta ja avasi konsultaation siirtovälineistä

Julkaisuajankohta 21.1.2022 12.46
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 13.1.2022 ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on parantaa kriisinratkaisuvälineiden piirissä olevien laitosten purettavuutta (engl. resolvability). Ohjeistus kattaa sekä laitoksilta että viranomaisilta vaadittuja toimenpiteitä, joilla laitosten purettavuutta parannetaan ennakoivasti. Laitosten tulee täyttää purettavuuden odotukset 1.1.2024 mennessä. 

EBA:n ohjeistus muodostaa osan Euroopan unionin tasoista juridista viitekehikkoa. Se kokoaa yhteen ja vie käytäntöön kansainvälisiä standardeja ja eurooppalaisten kriisinratkaisuviranomaisten kehittämiä käytäntöjä.  Ohjeistuksesta järjestettiin julkinen konsultaatio, joka päättyi kesäkuussa 2021.

Myös yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) on tuonut esiin omat odotuksensa laitosten purettavuudesta ”Expectations for Banks”-asiakirjassaan, joka on sisällöllisesti pääosin linjassa EBA:n ohjeistuksen kanssa. ”Expectations for Banks” on Rahoitusvakausviraston (RVV) ensisijaisesti hyödyntämä purettavuuden linjausasiakirja sen suorassa toimivallassa oleville LSI-laitoksille. RVV ottaa kuitenkin työssään sekä viestinnässään laitoksille huomioon myös nyt julkaistun EBA:n ohjeistuksen erityisesti niiltä osin kuin sen ja SRB:n asiakirjan välillä on huomioitavia eroja. 

RVV ohjeistaa LSI-laitoksia purettavuuden odotuksista ja arvioi purettavuuden kehittymistä osana kriisinratkaisusuunnittelua. Mikäli RVV toteaa, että laitoksen edistyminen ei ole riittävää, se ryhtyy toimenpiteisiin, joihin voivat kuulua myös virallinen menettely purettavuuden esteiden poistamiseksi.

Ohjeistus täydentyy liiketoiminnan siirtovälineiden strategioiden osalta

Ohjeistuksen julkaisun yhteydessä EBA avasi ohjeistusta täydentävän konsultaation liittyen liiketoiminnan siirtovälineiden strategioihin (engl. transfer strategies). Näillä tarkoitetaan kriisinratkaisustrategioita, joissa laitoksen osakkeita ja osuuksia tai varoja ja velkoja siirretään kriisinratkaisussa kolmannelle osapuolelle. Konsultoitava ohjeistus keskittyy siirrettävyyteen (engl. transferability) ja erityisesti siirrettävän kokonaisuuden (engl. transfer perimeter) määrittelyyn, sen eroteltavuuteen muista toiminnoista sekä itse liiketoimintakokonaisuuden siirron täytäntöönpanon suunnitteluun. Odotuksia on kohdistettu sekä laitoksille että kriisinratkaisuviranomaisille.

SRB on julkistanut liiketoiminnan siirtovälineiden strategioita koskevat odotuksensa osana ”Expectations for Banks”-asiakirjaa (luku 2.7. Separability and restructuring) ja sitä tukevia operatiivisia ohjeistuksia. Kuten purettavuuden kokonaisuudessa, RVV hyödyntää ensisijaisesti näitä linjauksia LSI-laitoksille. RVV tulee antamaan LSI-laitoksille lisäohjeistusta aiheeseen liittyen. 

EBA-konsultaatio päättyi 15.4.2022. Liiketoiminnan siirtovälineiden strategioihin liittyvät odotukset tulee täyttää osana purettavuuden kokonaisuutta eli 1.1.2024 mennessä.

Yllä kuvattuja EBA-ohjeistuksia on tarkoitus päivittää ja täydentää sitä mukaa kun purettavuuden aihekokonaisuus kehittyy kansainvälisesti sekä Euroopan unionin tasolla. EBA työstää tällä hetkellä lisäohjeistuksia bail-in-mekanismin ja muiden kriisinratkaisuun liittyvien tietojen julkistamiseen sekä purettavuuden testaukseen. 

Ohjeistus ja konsultaatio EBA:n verkkosivuilla: EBA publishes Guidelines for institutions and resolution authorities on improving banks’ resolvability and consults on transferability

Lisätietoa: kriisinratkaisuasiantuntija Anni-Mari Karvinen (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi) 
 

Kriisinratkaisu Tiedote