Hoppa till innehåll

De europeiska resolutionsmyndigheternas riktlinjer i coronavirussituationen

Utgivningsdatum 1.4.2020 15.52 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.28
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) har fattat de första besluten om flexibilitet i anslutning till resolutionsplaneringen. Riktlinjerna är en del av de europeiska specialåtgärder som vidtas för att stödja bankernas operativa funktionsförmåga i den utmanande situationen samt deras förmåga att reagera på ekonomiska svårigheter till följd av coronavirussituationen.  Verket för finansiell stabilitet beaktar riktlinjerna i tillämpliga delar i sin egen verksamhet. 

Förlängda tidsfrister för rapporteringen under den närmaste tiden

EBA har publicerat beslut om möjligheter att medge flexibilitet i fråga om vissa datum för inlämnande av rapportering som bygger på EBA:s rapporteringsstandarder. Syftet med den tillfälliga flexibiliteten i fråga om rapporteringskraven är att säkerställa en tillräcklig nivå på den rapportering som stödjer resolutionsplaneringen och samtidigt ge instituten möjlighet att på ett tillräckligt sätt stödja funktioner som är kritiska med tanke på deras bankverksamhet i den exceptionella coronavirussituationen. SRB underrättar de kreditinstitut som omfattas av dess behörighet om den närmare rapporteringsspecifika tillämpningen av flexibiliteten medan Verket för finansiell stabilitet underrättar de institut som omfattas av dess behörighet.

SRB:s riktlinje för förhållningssättet till betydande institut

SRB är beredd att överväga institutsspecifika åtgärder i syfte att lätta den operativa och administrativa bördan för institut som omfattas av dess behörighet. 
Enlig de brev som skickats till bankerna tillämpar SRB ett praktiskt och flexibelt tillvägagångssätt inte bara när det gäller den regelbundna rapporteringen utan också i fråga om andra uppgiftsbegäranden som tillställts bankerna i anslutning till resolutionsplaneringen, så att tidsfristerna för dem kan skjutas fram i den mån man kommer överens om det separat.

SRB står vidare i beredskap att tillämpa prövning och flexibilitet inom de gränser som regleringen tillåter när man fattar bankspecifika MREL-beslut. Detta kan göras utifrån bedömning från fall till fall i synnerhet genom att se över övergångstiderna för MREL-kravet eller beakta tillsynsmyndigheternas sänkningar av tilläggskapitalbuffertarna i MREL-kravnivåerna. Det är beakta att MREL-kraven är bankspecifika och för att ändra dem krävs alltid en granskning av den enskilda banken. 

Efter samrådet med branschen har SRB också publicerat det slutliga dokumentet Expectations for banks. I dokumentet beskrivs de förväntningar som ställs på bankerna för att säkerställa deras möjlighet till resolution (eng. resolvability). Även i detta avseende meddelar SRB att man är beredd att till följd av coronakrisen använda ett flexiblare förhållningssätt när man bedömer en enskild banks förmåga att uppfylla kraven som en del av resolutionsplaneringen. 

Verket för finansiell stabilitets förhållningssätt till institut som omfattas av dess behörighet

Verket för finansiell stabilitet anser att de flexibla åtgärder som SRB och EBA offentliggjort är motiverade och tillämpar i behövlig utsträckning motsvarande praxis i fråga om de institut som omfattas av verkets direkta behörighet. Åtgärderna är också i linje med de åtgärder som banktillsynsmyndigheterna offentliggjort och som ska stödja bankernas förmåga att fortsätta att finansiera företag och hushåll i den nuvarande utmanande situationen.

”Verket för finansiell stabilitet följer i nära samarbete med SRB och EBA samt inhemska myndigheter med hur situationen utvecklas inom banksektorn. De riktlinjer för flexibilitet som man fastställt nu är motiverade. De äventyrar inte resolutionsmyndigheternas aktionsberedskap och de ger inte avfall på möjligheterna till resolution”, konstaterar överdirektör Tuija Taos. 

Länkar:

SRB Elke König: An extraordinary challenge: SRB actions to support efforts to mitigate the economic impact of the COVID-19 outbreak

SRB brev till bankerna: Letter to banks under the SRB's remit on potential operational relief measures related to the COVID-19 outbreak

SRB meddelande Expectation for banks: SRB publishes key bank resolution policy: Expectations for Banks 

EBA meddelande: EBA provides additional clarity on measures to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector  

Mer information: 
Överdirektör Tuija Taos, Verket för finansiell stabilitet (fö[email protected])