Hyppää sisältöön

EU-kriisinratkaisuviranomaisilta linjauksia koronavirustilanteessa

Julkaisuajankohta 1.4.2020 15.52
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) ja Euroopan pankkiviranomainen (EBA) ovat tehneet ensimmäisiä päätöksiä joustoista kriisinratkaisusuunnitteluun liittyvissä asioissa. Linjaukset ovat osa eurooppalaisia poikkeustoimia, joilla pyritään tukemaan pankkien operatiivista toimintakykyä haastavassa tilanteessa sekä kykyä reagoida koronavirustilanteen aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin.  Rahoitusvakausvirasto (RVV) ottaa annetut linjaukset soveltuvin osin huomioon omassa toiminnassaan. 

Lisäaikaa lähiajan raportoinnin määräaikoihin

EBA on julkistanut päätöksiä mahdollisuuksista myöntää joustoja tiettyihin EBA:n raportointistandardeihin pohjautuvien tiedonkeruiden palautuspäivämääriin. Tilapäisten raportointivaatimusten joustojen tarkoituksena on varmistaa riittävä kriisinratkaisusuunnittelua tukeva raportoinnin taso ja samalla antaa laitoksille mahdollisuus tukea riittävästi pankkitoimintojensa kannalta kriittisiä toimintoja poikkeuksellisessa koronavirustilanteessa. SRB ilmoittaa joustojen tarkemmasta raportointikohtaisesta soveltamisesta sen toimivallassa oleville luottolaitoksille ja RVV puolestaan sen suorassa toimivallassa oleville laitoksille.

SRB:n linjaama lähestymistapa merkittäville laitoksille

SRB on valmis harkitsemaan laitoskohtaisesti toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lieventää sen toimivallassa olevien laitosten operatiivista ja hallinnollista taakkaa. 

Pankeille toimitettujen kirjeiden mukaan SRB soveltaa säännöllisen tiedonkeruun lisäksi käytännönläheistä ja joustavaa lähestymistapaa pankeille toimitettujen kriisinratkaisusuunnitteluun liittyviin muihin tietopyyntöihin, joita koskevia määräaikoja voidaan erikseen sovituilta osin lykätä.

Edelleen SRB on valmiudessa käyttämään harkintaa ja joustoa sääntelyn asettamissa rajoissa tehdessään pankkikohtaisia MREL-päätöksiä. Tämä voidaan tehdä tapauskohtaisen arvion perusteella erityisesti MREL-vaateen siirtymäaikoja tarkistamalla tai ottamalla huomioon valvontaviranomaisten toteuttamat lisäpääomapuskurien alentamiset MREL-vaateiden tasoissa. On syytä ottaa huomioon, että MREL-vaateet ovat pankkikohtaisia ja niiden muuttaminen edellyttää aina pankkikohtaista tarkastelua. 

SRB on myös julkaissut toimialan lausuntokierroksen jälkeen lopullisen Expectations for banks -dokumentin. Dokumentissa kuvataan pankkeihin kohdistuvia odotuksia niiden purettavuuden (engl. resolvability) varmistamiseksi. Myös tältä osin SRB ilmoittaa valmiutensa käyttää koronakriisin johdosta joustavampaa lähestymistapaa arvioidessaan yksittäisen pankin kykyä täyttää vaatimuksia osana kriisinratkaisusuunnittelua. 

RVV:n lähestymistapa sen toimivallassa oleviin laitoksiin

Rahoitusvakausvirasto pitää SRB:n ja EBA:n julkaisemia käytettävissä olevia joustotoimenpiteitä perusteltuina ja soveltaa tarvittavilta osin vastaavia käytäntöjä viraston suorassa toimivallassa oleviin laitoksiin. Toimenpiteet ovat myös linjassa pankkivalvontaviranomaisten julkaisemien toimenpiteiden kanssa, joilla tuetaan pankkien kykyä jatkaa yritysten ja kotitalouksien rahoittamista nykyisessä haastavassa tilanteessa

”Rahoitusvakausvirasto seuraa tiiviissä yhteistyössä SRB:n ja EBA:n sekä kotimaisten viranomaisten kanssa tilanteen kehittymistä pankkisektorilla. Nyt tehdyt linjaukset joustoista ovat perusteltuja. Ne eivät vaaranna kriisinratkaisuviranomaisten toimintavalmiutta eikä niitä ole tehty pankkien purettavuudesta tinkien”, toteaa ylijohtaja Tuija Taos. 

Linkit: 

SRB Elke König: An extraordinary challenge: SRB actions to support efforts to mitigate the economic impact of the COVID-19 outbreak

SRB kirjeet pankeille: Letter to banks under the SRB's remit on potential operational relief measures related to the COVID-19 outbreak

SRB Expectation for banks -tiedote: SRB publishes key bank resolution policy: Expectations for Banks 

EBA tiedote: EBA provides additional clarity on measures to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector  

Lisätietoja: 
RVV ylijohtaja Tuija Taos ([email protected])