Hoppa till innehåll

Blogg: Det 8-åriga Verket för finansiell stabilitet har fortfarande ett intressant mandat och det viktiga arbetet räcker till

Utgivningsdatum 26.1.2023 11.17
Pressmeddelande

Jag är nu inne på mina sista veckor som överdirektör för Verket för finansiell stabilitet (verket). Mitt arbete här började 1:a maj 2015 och upphör snart när jag flyttar till Bryssel och börjar jobba som ledamot (Member of the Board and Director of Resolution Planning and Decisions) hos verkets moderorganisation Single Resolution Board (SRB). 

De gångna åren hos Verket för finansiell stabilitet har varit givande och krävande. Verket uppstod egentligen ur tomma intet och de första åren byggde vi upp en grund för verksamheten både inom verket och på samarbetsfältet. Ganska snabbt insåg vi att vi stod inför något helt nytt, inte bara när det gällde inrättandet av verket utan också våra två huvuduppgifter, resolutionsplanering och underhåll av insättningsgarantisystemet. Mandatet föreföll tidvis mycket utmanande, rentav revolutionärt. I dag märker jag att verkets mission och resultatmål var uppnåbara.

Internationella valutafonden (IMF) besökte nyligen Finland och genomförde sin regelbundna bedömning av den finansiella sektorns sårbarheter. Den resolutionsmekanism och det insättningsgarantisystem som byggts upp i Finland samt lagstiftningen om dem fick bra betyg av IMF. Utrymme för förbättringar finns i huvudsak i fråga om sådant där arbete redan pågår eller där Finland måste följa utvecklingen i det övriga euroområdet. IMF:s utredning bekräftar att Finlands integrerade modell med en myndighet som upprätthåller resolutions- och inrättningsgarantisystemet och kontosystemet inom försörjningsberedskapen har varit effektivt och utifrån detta får min efterträdare även en bra grund att utveckla systemet framåt.

Den europeiska lösningen är ett fungerande alternativ

Tack vare den nya europeiska resolutionsmekanism som inrättades till följd av finanskrisen och skuldkrisen i euroområdet har Verket för finansiell stabilitet ändå inte behövt utföra arbetet ensamt. Den gemensamma resolutionsmekanismen, dvs. ett nätverk som består av euroområdets gemensamma resolutionsnämnd SRB och 21 nationella resolutionsmyndigheter i euroområdet samt Bulgarien, har varit till stor hjälp vid utvecklandet av verkets kompetens. Resolutionsplaneringen och utvecklandet av krishanteringsförmågan har under alla år skett i nära samarbete mellan myndigheterna i euroområdet. 

Samarbetet har garanterat att utvecklingsarbetet framskridit snabbt men ändå balanserat, att andra myndigheters kunnande och bästa praxis har utnyttjats samt att tolkningar som lämpar för en finländsk kontext har gjorts i enlighet med proportionalitetsprincipen. Jag anser att EU-konstruktionen har utvecklats och fungerat lysande, till nytta för alla som omfattas av den och framför allt som garant för finansiell stabilitet i euroområdet och skydd för skattebetalarna.  

Några praktiska fall har redan stärkt konstruktionens trovärdighet. Exempelvis våren 2022 drabbades den ryskägda Sberbank-koncernen av en likviditetskris och SRB satte Sberbank Europe-bankgruppens dotterbolag i Slovenien och Kroatien under resolutionsförvaltning. Vardera bankens aktiestock såldes till en lokal bank. I Österrike genomfördes likvidationsförfarande i en bank som hörde till koncernen i enlighet med den nationella lagstiftningen och insättarnas medel ersattes av den österrikiska insättningsgarantifondens medel. För att sköta fallet, som framskred snabbt, bedrevs omfattande gränsöverskridande myndighetssamarbete i flera EU-länder. Vi behöll finansiell stabilitet i Europa, insättarna var skyddade och skattebetalarnas medel användes inte. Detta fall visar att det är möjligt att sköta resolutionsfall med de nya myndighetsbefogenheterna. Allmän beredskap finns redan även för att täcka förluster med hjälp av bail-in, dvs. nedskrivning av skulder.

De nordiska bankkoncernerna har heltäckande verksamhet utanför bankunionen och de nationella marknaderna är knutna till varandra. Därför är också det nordisk-baltiska myndighetssamarbetet viktigt för Verket för finansiell stabilitet. Samarbetet inom EU främjas och intensifieras under Europeiska bankmyndigheten (EBA) ledning i flertalet arbetsgrupper och kommittéer. Och även om insättningsgarantisystemen fortfarande är helt nationella, är ett nära gränsöverskridande samarbete numera en väsentlig resurs också för dem. Det stöds förutom av EBA också av det arbete som utförs inom det europeiska forumet för insättningsgarantigivare (EFDI). För mig har just verkets europeiska dimension och visionen om en stabilare och effektivare banksektor i EU varit en viktig motivator och kraftkälla.

Verkets väg till nationell spjutspets för resolution och insättningsgaranti 

Jag har haft några viktiga riktlinjer för mitt ledarskap som jag har betonat för varje nyanställd vid verket. Att arbeta tillsammans och lära av andra har hört till dem. För att säkerställa att verket utvecklas och är effektivt anser jag fortfarande att det är viktigt att alltid se efter vad vi kan lära av andra i hemlandet och av våra många EU-partner, som befinner sig i samma båt. Till all lycka är det så att andra EU-länder har mer praktisk erfarenhet av resolutions- och insättningsgarantisituationer än Finland. 

När jag nu lämnar verket är jag övertygad om att verkets sakkunskap i resolutions- och insättningsgarantifrågor ligger på hög nivå. Jag är också övertygad om att den lösning som man i tiden gick in för i Finland med en integrerad resolutions- och insättningsgarantimyndighet var inte bara progressiv utan också en enda rätta. De synergifördelar som hela sektorn nu har nytta av är betydande. Centraliserat ansvar för och kunskap om resolutions- och insättningsgarantiärenden genererar samhällsnytta också inom det nya beredskapssystemet för betalningssystem, som jag återkommer till nedan. 

Att bygga upp ett förtroendefullt samarbete har också varit ett viktigt mål för mitt ledarskap. Det är viktigt att vara så konsekvent, samarbetsvillig och öppen som möjligt mot banker och andra samarbetsparter. För att de ska lita på verkets funktionsförmåga i en krissituation är det viktigt att under goda tider skapa strukturer för samarbete och informationsutbyte och göra klart hur vi skulle agera i en kris. Då visar vi att verket har både förmåga och ledarskap att genomföra de myndighetsåtgärder som ålagts oss när situationen så kräver. 

Arbetet tillsammans de finländska bankerna har varit konstruktivt under alla år. I dag kan jag säga att de finländska bankernas förlusttäckningskapacitet är god och deras egen beredskap att stödja resolutionsåtgärder har utvecklats avsevärt. Även utvecklingen av insättningsgarantisystemets funktionsförmåga har förlöpt i gott samarbete med bankerna. En viktig milstolpe nåddes 2019, då vi kunde offentliggöra att det betalningssystem för insättningsgarantin som verket byggt upp kan betala insättningsgarantiersättningar inom 7 arbetsdagar helt digitalt. De årliga stresstester som genomförts nyligen visade att denna förmåga har utvecklats ytterligare. 

Samarbetet med de inhemska myndigheterna är likaså viktigt för att hitta gemensam funktionsförmåga när det behövs. Även IMF betonade i sina rekommendationer vikten av att envist fortsätta detta arbete. Myndigheternas gemensamma utmaningar har inte försvunnit någonstans, utan under de senaste verksamhetsåren har de i första hand bytt form och blivit ännu mer komplicerade.

Det viktiga arbetet fortsätter 

Rysslands invasion av Ukraina 2022 förändrade Europas och Finlands säkerhetsmiljö och har ökat behovet av att se till att den kritiska infrastrukturen fungerar även i sådana situationer som man inte tidigare har behövt bry sig om lika mycket. Den förändrade säkerhetsmiljön och Ukrainas kamp mot Ryssland har påmint finländarna om tidigare generationers erfarenheter av Finlands vinterkrig mot Sovjetunionen. Även i min byrålåda finns närståendes minnen från vinterkrigets front för 83 år sedan bevarade. Vikten av att ta det pågående kriget i Europa och det hot som det för med sig på allvar samt att beakta beredskap och föregripande åtgärder kan vara något som jag tar med mig till Bryssel. 

Fungerande betalningar är livsviktiga för inte bara varje hushåll och företag utan också för samhällsfreden. Som ett led i Finlands beredskap byggde Finland i somras upp ett system vars syfte är att säkerställa att dagliga betalningar fungerar även vid långvariga störningar under normala förhållanden, såsom allvarliga cyber- eller hybridattacker, samt under undantagsförhållanden.

Verket för finansiell stabilitet fick en ny lagstadgad uppgift i anslutning till det nya systemet, att upprätthålla kontosystemet inom försörjningsberedskapen.  Den nya uppgiften gav verket många nya samarbetspartner och kräver tilläggskompetens. Vår lilla och viktiga verk består nu av 25 anställda och är ännu viktigare än förr. Beredskap för allvarliga störningar i betalningarna ligger mycket nära vår ursprungliga huvuduppgift, att trygga att bankernas samhällskritiska affärsverksamhet kan fortsätta när bankernas drabbas av allvarliga ekonomiska problem. 

Jag tror att tryggandet av ett fungerande betalningssystem är ett område där det rör på sig även i andra länder. Vårt verk har alltså än en gång stått inför något helt nytt och därför vill jag påstå att verkets utvidgade mandat är även i fortsättningen utmanande och motiverade för min efterträdare och verkets experter och erbjuder samhällsviktigt arbete som gagnar stabiliteten på den finansiella marknaden och skattebetalarna.

Tack 

Jag är tacksam för mina år hos Verket för finansiell stabilitet och den enorma erfarenhet som de gett mig. Det är inte många som kan skryta med att ha inrättat en myndighet. Jag kan ändå inte ta åt mig hela äran för dessa prestationer, eftersom verkets framgång har byggt på kompetent personal och fungerade samarbete. Jag njuter när jag ser hur min personal utvecklas och skyndar mot nya utmaningar. Det viktigaste är att verket utvecklas och blomstrar. Förhoppningsvis kan jag hjälpa den finländska banksektorn och verket i deras krävande uppgifter även i min nya roll vid SRB.  Jag berättar gärna om det senare i andra artiklar. 

Tack till varje enskild person och samarbetspart som jag har lärt känna som direktör för Verket för finansiell stabilitet! Tack till verkets engagerade och kompetenta personal! Kom och hälsa på i Bryssel!

Tuija Taos 

Meddelande